Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Περιορισμού των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων που Οφείλονται στη Χρήση Οργανικών Διαλυτών σε Χρώματα Διακόσμησης, Βερνίκια, Προϊόντα Φανοποιΐας Αυτοκινήτων και Άλλα Προϊόντα Βαφής Νόμος του 2006.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«ανάκληση» σημαίνει κάθε μέτρο που αποβλέπει στην επιστροφή στον παραγωγό ή διανομέα προϊόντος που δεν τηρεί τις οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις του Πρώτου Παραρτήματος και το οποίο ο παραγωγός ή ο διανομέας έχει ήδη προμηθεύσει ή διαθέσει σε καταναλωτές·

«απόσυρση» σημαίνει κάθε μέτρο που στοχεύει να εμποδίσει τη διανομή, την έκθεση και την προσφορά σε καταναλωτές προϊόντων που δεν τηρούν τις οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις του Πρώτου Παραρτήματος·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

«αστυνομικός» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αστυνομίας Νόμου·

«διάθεση στην αγορά» σημαίνει τη διάθεση σε τρίτο πρόσωπο, είτε έναντι πληρωμής είτε δωρεάν και περιλαμβάνει την εισαγωγή για πρώτη φορά στο τελωνειακό έδαφος της Δημοκρατίας·

«διανομέας» σημαίνει κάθε επαγγελματία στην αλυσίδα του εφοδιασμού του οποίου οι δραστηριότητες δεν επεμβαίνουν στα χαρακτηριστικά του προϊόντος που αφορούν τις οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις του Πρώτου Παραρτήματος·

«διαχειριστής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο έχει τη γενική ευθύνη και αρμοδιότητα για τη λειτουργία ενός υποστατικού·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Δικαστήριο» σημαίνει Επαρχιακό Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας·

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«επίχρισμα» σημαίνει κάθε μείγμα, περιλαμβανομένων όλων των οργανικών διαλυτών ή μειγμάτων που περιέχουν οργανικούς διαλύτες που είναι αναγκαίοι για την ορθή χρήση του, το οποίο χρησιμοποιείται για το σχηματισμό υμενίου, με διακοσμητικό, προστατευτικό ή άλλο λειτουργικό αποτέλεσμα, σε μία επιφάνεια·

«επιχρίσματα με διαλύτη (Δ)» σημαίνει επιχρίσματα των οποίων το ιξώδες ρυθμίζεται με χρήση οργανικού διαλύτη·

«επιχρίσματα σε υδατική φάση (Υ)» σημαίνει επιχρίσματα των οποίων το ιξώδες ρυθμίζεται με χρήση νερού·

«κανονισμός ΕΚ/1272/2008» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 790/2009 της Επιτροπής της 10ης Αυγούστου 2009 περί τροποποίησης, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«καταναλωτής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο δεν ενεργεί μέσα στα πλαίσια της εμπορικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«μείγμα»  σημαίνει τα μείγματα ή διαλύματα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες ουσίες·

«οργανική ένωση» σημαίνει κάθε ένωση που περιέχει τουλάχιστον άνθρακα και ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία-

(α) υδρογόνο,

(β) οξυγόνο,

(γ) θείο,

(δ) φωσφόρο,

(ε) πυρίτιο,

(στ) άζωτο και/ή

(ζ) αλογόνα, εξαιρουμένων των οξιδίων του άνθρακα και των ανόργανων ανθρακικών και δισανθρακικών αλάτων·

«οργανικός διαλύτης» σημαίνει κάθε πτητική οργανική ένωση που χρησιμοποιείται, μόνη ή σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, για τη διάλυση ή την αραίωση πρώτων υλών, προϊόντων ή απορριμμάτων ή ως μέσο καθαρισμού για τη διάλυση ξένων προσμείξεων ή ως μέσο διασποράς ή ως ρυθμιστής του ιξώδους ή της επιφανειακής τάσης ή ως πλαστικοποιητής ή ως συντηρητικό·

«ουσία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του κανονισμού ΕΚ/1272/2008·

«ουσίες»  [Διαγράφηκε]

«όχημα κατηγορίας Μ, Ν και Ο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο Κανονισμός 2 των περί ΄Εγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίες Μ, Ν και Ο), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμών·

«παραγωγός» σημαίνει-

(α) τον κατασκευαστή προϊόντος που είναι εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παρουσιάζεται ως κατασκευαστής με την αναγραφή του ονόματός του, του εμπορικού του σήματος ή άλλου διακριτικού σήματος στο προϊόν ή το πρόσωπο που ανασυσκευάζει το προϊόν,

(β) τον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή, σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος αντιπρόσωπος, τον εισαγωγέα του προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

«παρασκεύασμα» [Διαγράφηκε]

«περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις» σημαίνει τη μάζα των πτητικών οργανικών ενώσεων εκφρασμένη σε γραμμάρια ανά λίτρο (g/l) στη σύνθεση του προϊόντος που είναι έτοιμο για χρήση:

Νοείται ότι η μάζα των πτητικών οργανικών ενώσεων σε συγκεκριμένο προϊόν που αντιδρά χημικά κατά την ξήρανση, για να αποτελέσει μέρος του επιχρίσματος, δε θεωρείται τμήμα της περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις·

«προϊόν» σημαίνει κάθε προϊόν που περιλαμβάνεται στο Δεύτερο Παράρτημα·

«προσοντούχο πρόσωπο» σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις και έχει τις ικανότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των εξουσιών που του ανατίθενται από τον Υπουργό δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«πτητική οργανική ένωση» σημαίνει κάθε οργανική ένωση της οποίας το αρχικό σημείο βρασμού, μετρούμενο σε σταθερή πίεση 101,3 kPa, είναι μικρότερο των 250°C ή ίσο με 250°C·

«τελωνειακή νομοθεσία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου·

«τελωνειακό έδαφος της Δημοκρατίας» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν αποτελεί κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«υμένιο» σημαίνει το συνεχές στρώμα που προκύπτει από την εφαρμογή ενός ή περισσότερων στρώσεων σε επιφάνεια προς βαφή· και

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σκοπός

3.-(1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι ο περιορισμός της συνολικής περιεκτικότητας πτητικής οργανικής ένωσης σε ορισμένα χρώματα, βερνίκια, προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων και άλλα προϊόντα βαφής για την πρόληψη ή τον περιορισμό της ρύπανσης του αέρα που οφείλεται στη συμβολή των πτητικών οργανικών ενώσεων στο σχηματισμό τροποσφαιρικού όζοντος.

(2) Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, ο παρών Νόμος καθορίζει τεχνικές προδιαγραφές για ορισμένα χρώματα, βερνίκια, προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων και άλλα προϊόντα βαφής.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πεδίο εφαρμογής

4.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στα προϊόντα.

(2) Ο παρών Νόμος δε θίγει ούτε επηρεάζει τυχόν μέτρα, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων σήμανσης που λαμβάνονται για την προστασία της υγείας των καταναλωτών, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος της εργασίας τους.

Απαιτήσεις

5.-(1) Από τις ημερομηνίες που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα, τα προϊόντα διατίθενται στην αγορά, μόνο αν έχουν περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις η οποία δεν υπερβαίνει τις προβλεπόμενες στο Πρώτο Παράρτημα οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις και πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 6.

(2) Για τη διαπίστωση της τήρησης των οριακών τιμών μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις, που προβλέπονται στο Πρώτο Παράρτημα Ι, χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι ανάλυσης του Τρίτου Παραρτήματος.

(3) Όσον αφορά προϊόντα στα οποία πρέπει να προστεθούν διαλύτες ή άλλα συστατικά που περιέχουν διαλύτες, προκειμένου το προϊόν να είναι έτοιμο για χρήση, οι οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις του Πρώτου Παραρτήματος ισχύουν και για τις πτητικές οργανικές ενώσεις που περιέχονται στο παρασκευασθέν, έτοιμο για χρήση προϊόν.

(4) Για τους σκοπούς του εδαφίου (5), «εγκατάσταση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο Κανονισμός 2 των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων από τη Χρήση Οργανικών Διαλυτών σε Ορισμένες Δραστηριότητες και Εγκαταστάσεις) Κανονισμών.

(5) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Υπουργός απαλλάσσει από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3) προϊόντα που πωλούνται, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για δραστηριότητα η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων από τη Χρήση Οργανικών Διαλυτών σε Ορισμένες Δραστηριότητες και Εγκαταστάσεις) Κανονισμών και ασκείται σε εγκατάσταση που πληρεί τις διατάξεις των Κανονισμών 5 και 6 των εν λόγω κανονισμών.

(6) Προκειμένου να αποκατασταθούν και να συντηρηθούν κτίρια και αυτοκίνητα αντίκες που έχουν χαρακτηρισθεί από τις καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές ως ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας, η αρμόδια αρχή δύναται να χορηγεί ατομικές άδειες για την πώληση και αγορά αυστηρώς περιορισμένων ποσοτήτων προϊόντων τα οποία δεν τηρούν τις οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις του Πρώτου Παρατήματος.

(7) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13 δύναται να καθορίζουν οποιοδήποτε θέμα αφορά τις ατομικές άδειες που αναφέρονται στο εδάφιο (6).

(8) Προϊόντα τα οποία αποδεδειγμένα έχουν παραχθεί πριν από τις ημερομηνίες του Πρώτου Παραρτήματος και δεν πληρούν τις απαιτήσεις των εδαφίων (1), (2) και (3) μπορούν να διατίθενται στην αγορά για διάστημα δώδεκα (12) μηνών μετά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η απαίτηση που αφορά το κάθε προϊόν.

Αναγραφή πληροφοριών

6. Πριν από τη διάθεση στην αγορά, επί των προϊόντων αναγράφονται, σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας ή σε άλλη ευρέως διαδεδομένη στη Δημοκρατία γλώσσα-

(α) η υποκατηγορία του προϊόντος και η αντίστοιχη οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις σε g/l, όπως αναφέρονται στο Πρώτο Παράρτημα. και

(β) η μέγιστη περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις την οποία έχει το έτοιμο για χρήση προϊόν.

7. Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13 δύναται να καθορίζουν τυχόν αναγκαία επιπρόσθετα μέτρα για τη λειτουργία του προγράμματος παρακολούθησης, με στόχο την εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Υποβολή εκθέσεων

8.-(1) (α) Η αρμόδια αρχή υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 7 και τις ατομικές άδειες που χορηγήθηκαν για συγκεκριμένες κατηγορίες και ποσότητες προϊόντων, σύμφωνα με το εδάφιο (6) του άρθρου 5.

(β) οι δύο πρώτες εκθέσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή δεκαοκτώ μήνες μετά τις ημερομηνίες για συμμόρφωση με τις οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις του Πρώτου Παραρτήματος και μετά οι εκθέσεις υποβάλλονται ανά πενταετία.

(2) Η αρμόδια αρχή παρέχει στην Επιτροπή ετήσια δεδομένα αναφορικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης, τις ατομικές άδειες και τις ποσότητες προϊόντων που αυτές αφορούν, σε περίπτωση που αυτή τα ζητήσει.

Ελεύθερη κυκλοφορία

9. Η αρμόδια αρχή δε δύναται, επικαλούμενη λόγους που εκτίθενται στον παρόντα Νόμο, να απαγορεύσει, περιορίσει ή παρεμποδίσει τη διάθεση στην αγορά προϊόντων τα οποία, όταν είναι έτοιμα για χρήση, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου.

Υποχρεώσεις παραγωγών

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (5), (6) και (8) του άρθρου 5, μετά τις ημερομηνίες που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα, κανένας παραγωγός δε διαθέτει στην αγορά προϊόντα, εκτός αν αυτά τηρούν τις οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις του Πρώτου Παραρτήματος.

(2) Οι παραγωγοί υποχρεούνται να αναγράφουν επί της συσκευασίας των προϊόντων πριν αυτά διατεθούν στην αγορά -

(α) την υποκατηγορία του προϊόντος και την αντίστοιχη οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις σε g/l, όπως αναφέρονται στο Πρώτο Παράρτημα· και

(β) τη μέγιστη περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις την οποία έχει το έτοιμο για χρήση προϊόν:

Νοείται ότι η αναγραφή των πιο πάνω πληροφοριών δεν απαλλάσσει οποιοδήποτε πρόσωπο από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις υπόλοιπες απαιτήσεις του παρόντος Νόμου ή τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(3) Επιπροσθέτως των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), οι παραγωγοί, μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους, συμμετέχουν στην ανάπτυξη του προγράμματος παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 7 ιδιαίτερα με -

(α) τη διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν την περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις των προϊόντων·

(β) τη φύλαξη και την παροχή των αναγκαίων εγγράφων για τον εντοπισμό της προέλευσης των προϊόντων και

(γ) τη συνεργασία τους στις δράσεις που αναλαμβάνονται από τους διανομείς και την αρμόδια αρχή για τη μη διάθεση στην αγορά προϊόντων που υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες στο Πρώτο Παράρτημα οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις.

Υποχρεώσεις διανομέων

11.-(1) Κανένας διανομέας δεν προμηθεύει προϊόντα για τα οποία γνωρίζει ή για τα οποία, βάσει των πληροφοριών που έχει στην κατοχή του και της επαγγελματικής του πείρας, όφειλε να γνωρίζει ότι δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6.

(2) Επιπροσθέτως των διατάξεων του εδαφίου (1), οι διανομείς, μέσα στα πλαίσια των οικείων δραστηριοτήτων τους, συμμετέχουν στην ανάπτυξη προγράμματος παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 7 ιδιαίτερα με -

(α) τη διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν την περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις των προϊόντων·

(β) τη φύλαξη και την παροχή των αναγκαίων εγγράφων για τον εντοπισμό της προέλευσης των προϊόντων. και

(γ) τη συνεργασία τους στις δράσεις που αναλαμβάνονται από τους παραγωγούς και την αρμόδια αρχή για τη μη διάθεση στην αγορά προϊόντων που υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες στο Πρώτο Παράρτημα οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις.

(3) Μέσα στα πλαίσια των οικείων δραστηριοτήτων τους, οι διανομείς λαμβάνουν μέτρα που τους επιτρέπουν να συνεργάζονται αποτελεσματικά με τους παραγωγούς και την αρμόδια αρχή.

Κοινές υποχρεώσεις παραγωγών και διανομέων

12.-(1) Σε περίπτωση που οι παραγωγοί και/ή οι διανομείς γνωρίζουν ή όφειλαν, βάσει των πληροφοριών που διαθέτουν και της επαγγελματικής τους πείρας, να γνωρίζουν ότι προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν τηρεί τις οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις του Πρώτου Παραρτήματος, οφείλουν να ενημερώσουν αμέσως την αρμόδια αρχή και να αναφέρουν λεπτομέρειες ιδίως για τις ενέργειες που έχουν αναλάβει, προκειμένου να προληφθούν οι κίνδυνοι για τους καταναλωτές και η περαιτέρω διάθεση των εν λόγω προϊόντων στην αγορά.

(2) Οι παραγωγοί και/ή οι διανομείς, στο πλαίσιο των οικείων δραστηριοτήτων τους, συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματός της, σε ενέργειες με στόχο την αποτροπή της διάθεσης στην αγορά των προϊόντων που δεν τηρούν τις οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις του Πρώτου Παραρτήματος.

(3) Οι διαδικασίες συνεργασίας που αναφέρονται στο εδάφιο (2), περιλαμβανομένων των διαδικασιών διαλόγου μεταξύ της αρμόδιας αρχής, των παραγωγών και των διανομέων, δύναται να καθορίζονται με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13.

Εξουσία έκδοσης κανονισμών

13.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα -

(α) τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις του Πρώτου Παραρτήματος·

(β) την παροχή κατάλληλων πληροφοριών αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα·

(γ) τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος αφορά τις ατομικές άδειες που αναφέρονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 5·

(δ) τυχόν αναγκαία επιπρόσθετα μέτρα για τη λειτουργία προγράμματος παρακολούθησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7· και

(ε) τις διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ παραγωγών, διανομέων και της αρμόδιας αρχής που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 12.

(3) Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο μπορούν να προβλέπουν την επιβολή χρηματικής ποινής που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες (Λ.Κ. 10.000) για τυχόν παραβιάσεις των διατάξεων των εν λόγω κανονισμών.

Αρχιεπιθεωρητής και επιθεωρητές

14. Ο Υπουργός ορίζει αρχιεπιθεωρητή και επιθεωρητές με οποιοδήποτε τίτλο ή τίτλους αποφασίσει, καθώς και άλλους λειτουργούς ή προσοντούχα πρόσωπα που κρίνει αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Εξουσίες επιθεωρητών

15. Ο επιθεωρητής, για σκοπούς εκπλήρωσης των καθηκόντων του, έχει την εξουσία να προβαίνει σε οποιαδήποτε ή σε όλες από τις πιο κάτω πράξεις-

(α) να εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά και να επιθεωρεί οποιαδήποτε προϊόντα:

Νοείται ότι η είσοδος σε κατοικία γίνεται μόνο ύστερα από την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του ενοίκου της ή με δικαστικό ένταλμα·

(β) να συνοδεύεται από αστυνομικό, αν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μπορεί να παρεμποδισθεί στην άσκηση των εξουσιών του·

(γ) να συνοδεύεται από προσοντούχο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο δυνάμει του άρθρου 14 και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που το βοηθά στην άσκηση των καθηκόντων του και να φέρει μαζί του οποιοδήποτε εξοπλισμό ή οποιαδήποτε υλικά απαιτούνται για την άσκηση των εξουσιών του επιθεωρητή ή του προσοντούχου προσώπου·

(δ) να διεξάγει ή να φροντίζει για τη διεξαγωγή από προσοντούχο πρόσωπο οποιωνδήποτε δειγματοληψιών, δοκιμών και μετρήσεων κρίνονται αναγκαίες για την άσκηση των εξουσιών του·

(ε) να επιθεωρεί, να εξετάζει και να ελέγχει τη λειτουργία οποιουδήποτε υποστατικού ή εξοπλισμού βρίσκει στα υποστατικά και να προβαίνει σε μετρήσεις και σε λήψη φωτογραφιών που κρίνει αναγκαίες για τη σωστή άσκηση των εξουσιών του·

(στ) να δίνει οδηγίες όπως τα υποστατικά ή οποιοδήποτε μέρος τους ή οποιαδήποτε εγκατάσταση ή εξοπλισμός ή ουσία μέσα σε αυτά παραμείνουν όπως έχουν, για όσο χρονικό διάστημα θεωρείται εύλογα αναγκαίο, για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε δειγματοληψίας, δοκιμής, μέτρησης, εξέτασης και ελέγχου, όπως αναφέρεται στις παραγράφους (δ) και (ε), νοουμένου ότι η συμμόρφωση προς τις οδηγίες αυτές δε συνεπάγεται τον τερματισμό ή τη διακοπή οποιουδήποτε ουσιώδους μέρους του υποστατικού·

(ζ) να ζητά την παρουσίαση για επιθεώρηση οποιωνδήποτε βιβλίων ή εγγράφων ή στοιχείων, σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή, ή να λαμβάνει αντίγραφο οποιουδήποτε μέρους ή όλου του βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου, σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή, τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν πληροφορίες που σχετίζονται με το σκοπό της διερεύνησής του·

(η) να ζητά από -

(i) παραγωγό ή διανομέα,

(ii) πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη δραστηριότητα ή τη διεργασία παραγωγής,

(iii) οποιοδήποτε πρόσωπο βρίσκει στα υποστατικά,

(iv) οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είχε απασχοληθεί στα υποστατικά ή είχε σχέση με τη δραστηριότητα ή τη διεργασία παραγωγής οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών μηνών να δίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, μπορεί να έχει ή στις οποίες έχει πρόσβαση και είναι σχετικές με το σκοπό της έρευνας ή διερεύνησής του·

(θ) να παίρνει και να μεταφέρει οποιοδήποτε προϊόν ή αντικείμενο ή οποιοδήποτε δείγμα οποιασδήποτε ουσίας δυνατόν να απαιτείται για σκοπούς περαιτέρω διερεύνησης ή μαρτυρίας κατά την εκδίκαση αδικήματος που διαπράττεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(ι) να ζητά από παραγωγό ή διανομέα ή το διαχειριστή ή τον κάτοχο των υποστατικών ή από οποιονδήποτε από τους αντιπροσώπους τους ή τους εργοδοτουμένους τους που είναι παρόντες να -

(i) παράσχει στον ίδιο ή σε προσοντούχο πρόσωπο ασφαλή πρόσβαση προς οποιοδήποτε μέρος των υποστατικών,

(ii) θέσει στη διάθεσή του οποιαδήποτε ευλόγως διαθέσιμα μέσα για τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δειγματοληψιών, δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων κρίνονται αναγκαίες για τους σκοπούς της διερεύνησης.

Κατάσχεση

16.-(1) Σε περίπτωση που ο επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι υπήρξε παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν, δύναται να κατάσχει και να κατακρατήσει δείγματα από το εν λόγω προϊόν, για να διαπιστωθεί, με δοκιμή ή άλλως πως, οποιαδήποτε τέτοια παράβαση.

(2) Ο επιθεωρητής δύναται να κατάσχει και να κατακρατεί-

(α) οποιοδήποτε προϊόν ή τεκμήριο περιέχει πληροφορίες για το οποίο έχει εύλογη αιτία να υποπτεύεται ότι μπορεί να χρειαστεί για αποδεικτικούς σκοπούς σε ποινική διαδικασία και

(β) οποιοδήποτε προϊόν για το οποίο έχει εύλογη αιτία να υποπτεύεται ότι δυνατόν να υπόκειται σε δήμευση, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20.

Ειδοποίηση κατάσχεσης

17. Σε περίπτωση κατάσχεσης οποιωνδήποτε προϊόντων ή σχετικών με τα εν λόγω προϊόντα πληροφοριών, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16, ο επιθεωρητής οφείλει να πληροφορεί το πρόσωπο από το οποίο αυτά έχουν κατασχεθεί ότι τα εν λόγω προϊόντα έχουν κατασχεθεί και/ή κατακρατηθεί, ανάλογα με την περίπτωση, παραθέτοντας τα μέτρα στα οποία προτίθεται να προβεί, ώστε να διασφαλισθεί ότι ολόκληρη η ποσότητα ή η ποιότητα των προϊόντων δε θα διαφοροποιηθεί.

Ειδοποίηση συμμόρφωσης

18.-(1) Ο επιθεωρητής, αφού διαπιστώσει μη συμμόρφωση προϊόντος προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, επιδίδει ειδοποίηση στον παραγωγό ή στο διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση, με την οποία του επισημαίνει την παράβαση και τον καλεί να συμμορφωθεί με τις εν λόγω διατάξεις μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις δέκα εργάσιμες μέρες και το οποίο καθορίζεται στην ειδοποίηση, ανάλογα με τη φύση της παράβασης.

(2) Η ειδοποίηση συμμόρφωσης περιλαμβάνει-

(α) τα μέτρα στα οποία ο επιθεωρητής προτίθεται να προβεί, σε περίπτωση που ο παραγωγός ή ο διανομέας, ανάλογα με την περίπτωση, δε συμμορφωθεί·

(β) τα μέτρα στα οποία ο παραγωγός ή ο διανομέας, ανάλογα με την περίπτωση, οφείλει να προβεί, για να θεωρηθεί ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και

(γ) την προθεσμία εντός της οποίας ο παραγωγός ή ο διανομέας, ανάλογα με την περίπτωση, οφείλει να παραθέσει τις απόψεις του για την εν λόγω παράβαση, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, στον επιθεωρητή.

(3) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο επιθεωρητής δύναται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα κρίνει κατάλληλα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, περιλαμβανομένης της ειδοποίησης αναστολής ή απόσυρσης του προϊόντος.

Ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης

19.-(1) Σε περίπτωση που ο επιθεωρητής ενεργεί σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 18, επιδίδει στον παραγωγό ή στο διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση-

(α) ειδοποίηση αναστολής η οποία απαγορεύει στο πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται, για περίοδο που καθορίζει σε αυτή, όχι όμως μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης, τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά χωρίς τη συγκατάθεση του επιθεωρητή ή

(β) ειδοποίηση απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά.

(2) Η ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης οφείλει να -

(α) περιγράφει το προϊόν, με τρόπο που να διακριβώνεται επακριβώς η ταυτότητά του και

(β) εκθέτει τους λόγους για τους οποίους επιδίδεται και τους λόγους για τους οποίους ο επιθεωρητής θεωρεί ότι υπήρξε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Η ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης, η οποία επιδίδεται από τον επιθεωρητή δυνάμει του εδαφίου (1), δύναται να απαιτεί από το πρόσωπο προς το οποίο επιδίδεται να τηρεί ενήμερο τον επιθεωρητή για το χώρο στον οποίο βρίσκεται το προϊόν κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής ή απόσυρσης.

Δήμευση προϊόντων κατόπιν διατάγματος Δικαστηρίου

20.-(1) Ανεξάρτητα από την άσκηση οποιασδήποτε ποινικής δίωξης για αδίκημα αναφορικά με παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο επιθεωρητής δύναται να αποταθεί σε Δικαστήριο ζητώντας την έκδοση διατάγματος για τη δήμευση οποιουδήποτε προϊόντος, για το λόγο ότι αυτό δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Μετά την υποβολή αίτησης, δυνάμει του παρόντος άρθρου, το Δικαστήριο εκδίδει διάταγμα δήμευσης οποιουδήποτε προϊόντος, μόνο αν ικανοποιηθεί ότι -

(α) το προϊόν δεν ικανοποιεί τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου. και

(β) το πρόσωπο στο οποίο επιδόθηκε ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης δε συμμορφώνεται με αυτή.

(3) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε προϊόντα δημεύονται, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αυτά δύναται να καταστραφούν σύμφωνα με οδηγίες του Δικαστηρίου.

Εξουσία εξουσιοδοτημένων λειτουργών για κατακράτηση προϊόντων εισαγόμενων από τρίτες χώρες

21.-(1) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται, αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή να κατακρατεί, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες μέρες, οποιαδήποτε προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες τα οποία δημιουργούν υποψία για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Προϊόν που κατακρατείται, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τυγχάνει χειρισμού κατά τη διάρκεια της κατακράτησής του, κατά τρόπο που ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων αποφασίζει, σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία.

(3) Η αναφορά στο εδάφιο (1) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες αφορά περίοδο εκατόν είκοσι (120) ωρών, που υπολογίζονται από το χρόνο της κατακράτησης των προϊόντων, αλλά δεν περιλαμβάνεται στην περίοδο αυτή ο χρόνος τυχόν αργιών που μεσολαβούν.

(4) Σε περίπτωση που η προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων ημερών παρέρχεται χωρίς η αρμόδια αρχή να λάβει οποιαδήποτε μέτρα, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων διατάσσει την αποδέσμευση των εν λόγω προϊόντων.

(5) Όλα τα έξοδα αποθήκευσης και κατακράτησης που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου βαρύνουν τον παραγωγό ή το διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση.

Εξουσίες αρμόδιας αρχής σε σχέση με προϊόντα εισαγόμενα από τρίτες χώρες

22. Η αρμόδια αρχή έχει υποχρέωση, σε περίπτωση κατακράτησης προϊόντων από εξουσιοδοτημένο λειτουργό, να ενημερώνει τον Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων για τα αποτελέσματα του ελέγχου του στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες προϊόντα και, σε περίπτωση προϊόντων τα οποία-

(α) δεν τηρούν τις οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις του Πρώτου Παραρτήματος ή

(β) δε φέρουν αναγραμμένες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6, να εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Αδικήματα και ποινές

23.-(1) Πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες (ΛΚ 10.000) ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή και στις δύο αυτές ποινές, αν -

(α) σκόπιμα καθυστερεί ή παρεμποδίζει επιθεωρητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή την άσκηση των εξουσιών του, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(β) παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει οποιοδήποτε αστυνομικό ή προσοντούχο πρόσωπο ή άλλο πρόσωπο εισήλθε στα υποστατικά μαζί με επιθεωρητή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (β) ή (γ) του άρθρου 15, το οποίο παρέχει βοήθεια στον επιθεωρητή·

(γ) παραλείπει να συμμορφωθεί προς οδηγία που δίδεται σε αυτό από επιθεωρητή, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (στ) του άρθρου 15·

(δ) παραλείπει να παρουσιάσει, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο ή στοιχείο, σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή, απαιτείται να παρουσιάσει, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του άρθρου 15, εκτός αν αποδείξει ότι-

(i) δε γνώριζε ότι την παρουσίαση την απαιτούσε επιθεωρητής,

(ii) δεν είχε πρόσβαση στο βιβλίο, στο έγγραφο ή στο στοιχείο, ή

(iii) δεν είχε εξουσία να πάρει το βιβλίο, το έγγραφο ή το στοιχείο·

(ε) ενώ είναι πρόσωπο που εμπίπτει στις διατάξεις των υποπαραγράφων (i) μέχρι και (iv) της παραγράφου (η) του άρθρου 15, παραλείπει να δώσει, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, πληροφορίες που του ζητούνται από επιθεωρητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω παραγράφου, ή δίνει πληροφορίες που είναι αναληθείς ή λανθασμένες ή ατελείς·

(στ) ενώ είναι ένα από τα πρόσωπα ή εμπίπτει στις κατηγορίες των προσώπων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και/ή (ii) της παραγράφου (η) του άρθρου 15, παραλείπει, κατόπιν νόμιμης απαίτησης επιθεωρητή, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να -

(i) παράσχει σε επιθεωρητή ή σε οποιοδήποτε προσοντούχο πρόσωπο εισήλθε στο υποστατικό μαζί του ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος των υποστατικών ή

(ii) θέσει στη διάθεση επιθεωρητή ή οποιουδήποτε προσοντούχου προσώπου εισήλθε στο υποστατικό μαζί του οποιαδήποτε μέσα για τη διεξαγωγή δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων, νοουμένου ότι σε κάθε περίπτωση έχει την εξουσία να το πράξει και ότι τα μέσα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii) της παρούσας παραγράφου είναι ευλόγως διαθέσιμα·

(ζ) πλαστογραφεί οποιοδήποτε πιστοποιητικό απαιτείται δυνάμει ή για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

(η) δίνει ή υπογράφει τέτοιο πιστοποιητικό, εν γνώσει του ότι είναι αναληθές, σε σχέση με οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο·

(θ) εν γνώσει του παρουσιάζει ή χρησιμοποιεί πιστοποιητικό που έχει πλαστογραφηθεί ή είναι ψευδές σε σχέση με οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο·

(ι) παρουσιάζει ή χρησιμοποιεί ως αφορώντα οποιοδήποτε πρόσωπο πιστοποιητικά τα οποία εν γνώσει του δεν αφορούν το εν λόγω πρόσωπο·

(ια) παριστάνει πρόσωπο που κατονομάζεται σε πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο (ι)·

(ιβ) προσποιείται ψευδώς ότι είναι επιθεωρητής·

(ιγ) εσκεμμένα συγκατατίθεται στην πιο πάνω πλαστογράφηση, υπογραφή, χρήση, πλαστοπροσωπία ή προσποίηση·

(ιδ) εσκεμμένα προβαίνει σε ψευδή καταχώριση σε κατάλογο, βιβλίο, ειδοποίηση, πιστοποιητικό ή έγγραφο ή ηλεκτρονικό αρχείο που απαιτείται δυνάμει ή για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

(ιε) εσκεμμένα προβαίνει σε ψευδή δήλωση ή υπογράφει ψευδή δήλωση που απαιτείται με βάση ή για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

(ιστ) εν γνώσει του κάνει χρήση τέτοιας ψευδούς καταχώρισης ή δήλωσης, όπως αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ιε).

(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 10 και του εδαφίου (1) του άρθρου 11 και κάθε παραγωγός ή διανομέας ο οποίος διαθέτει στην αγορά προϊόντα που δε φέρουν αναγραμμένες τις πληροφορίες που απαιτούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται στις ποινές που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(3) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται στις ποινές που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων και αξιωματούχων τους

24.-(1) Σε περίπτωση που διαπραχθεί ποινικό αδίκημα, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, από νομικό πρόσωπο και αποδεικνύεται ότι το αδίκημα αυτό έχει διαπραχθεί με τη συναίνεση ή τη συμπαιγνία ή αποδίδεται σε παράλειψη προσώπου που είναι διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής, γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του νομικού αυτού προσώπου ή πρόσωπο που εμφανίζεται ότι ενεργεί με τέτοια ιδιότητα, τότε το πρόσωπο αυτό, καθώς και το νομικό πρόσωπο είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος και υπόκεινται σε ποινική δίωξη σε σχέση με το εν λόγω ποινικό αδίκημα.

(2) Σε περίπτωση που μέλος νομικού προσώπου χωρίς να είναι διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής ασκεί αρμοδιότητες διευθύνοντος συμβούλου ή διευθυντή, τότε εφαρμόζεται σε σχέση με τις πράξεις ή παραλείψεις του το εδάφιο (1), ως εάν το πρόσωπο αυτό ήταν διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής του νομικού προσώπου.

Παραβάσεις και επιβολή διοικητικού προστίμου

25.-(1) Εκτός όπου προβλέπεται η ποινική ευθύνη οποιουδήποτε προσώπου, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες (ΛΚ 2.000) σε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει πρόστιμο από πενήντα (ΛΚ 50,00) μέχρι και εκατό λίρες (ΛΚ 100,00) για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής.

Τρόπος επιβολής διοικητικού προστίμου

26.-(1) Το επιβαλλόμενο, δυνάμει του άρθρου 25, διοικητικό πρόστιμο υπολογίζεται ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης.

(2) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής που βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή εκπρόσωπό του να ακουστεί προφορικώς ή γραπτώς.

(3) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την αρμόδια αρχή, όταν παρέλθει η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου.

(4) Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων από την αρμόδια αρχή διοικητικών προστίμων, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και το οφειλόμενο ποσό εισπράττεται ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Ανάκτηση δαπανών εκτέλεσης

27. Σε περίπτωση που Δικαστήριο καταδικάσει πρόσωπο για οποιοδήποτε από τα ποινικά αδικήματα του άρθρου 23 σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή εκδίδει διάταγμα για δήμευση προϊόντων, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20, αυτό έχει εξουσία, επιπροσθέτως με οποιαδήποτε άλλη διαταγή για έξοδα ή δαπάνες, να διατάξει το καταδικαζόμενο πρόσωπο ή, ανάλογα με την περίπτωση, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συμφέρον επί των προϊόντων να αποζημιώσει την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε δαπάνη στην οποία υποβλήθηκε ή δυνατόν να υποβληθεί -

(α) σε σχέση με οποιαδήποτε κατάσχεση ή κατακράτηση προϊόντων από ή για λογαριασμό της αρμόδιας αρχής,

(β) σε σχέση με συμμόρφωση της αρμόδιας αρχής με οδηγίες του Δικαστηρίου για τη δήμευση οποιουδήποτε προϊόντος,

(γ) σε σχέση με οποιαδήποτε έξοδα επιβαρύνθηκε η αρμόδια αρχή κατά την ενάσκηση των εξουσιών της, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Αστική και ποινική ευθύνη

28. Η έκδοση οποιασδήποτε άδειας, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δε θίγει την αστική και/ή ποινική ευθύνη οποιουδήποτε προσώπου.

Τροποποίηση Παραρτημάτων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών

29. Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

Τροποποίηση Παραρτημάτων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών

29.  Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρα 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 22 και 23)

Α.   ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΤΗΤΙΚΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ

 

Υποκατηγορία προϊόντος Τύπος

Φάση Ι [g/l (*)]

(από 1.1.2007)

Φάση ΙΙ [g/l (*)]

(από 1.1.2010)

(α) Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές (στιλπνότητα < 25 στις 60°)

Υ

Δ

75

400

30

30

(β) Εσωτερικής χρήσης στιλπνά για τοίχους και οροφές (στιλπνότητα > 25 στις 60°)

Υ

Δ

150

400

100

100

(γ) Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος

Υ

Δ

75

450

40

430

(δ) Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης για τελειώματα και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο

Υ

Δ

150

400

130

300

(ε) Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, περιλαμβανομένων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου

Υ

Δ

150

500

130

400

(στ) Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου

Υ

Δ

150

700

130

700

(ζ) Αστάρια

Υ

Δ

50

450

30

350

(η) Συνδετικά αστάρια

Υ

Δ

50

750

30

750

(θ) Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού

Υ

Δ

140

600

140

500

(ι) Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών για ειδικές τελικές χρήσεις, όπως δάπεδα

Υ

Δ

140

550

140

500

(ια) Πολύχρωμα επιχρίσματα

Υ

Δ

150

400

100

100

(ιβ) Επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος

Υ

Δ

300

500

200

200

(*)  g/1 έτοιμου προς χρήση χρώματος

 

 

 

Β. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ

ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

 

Υποκατηγορία προϊόντος Επιχρίσματα

Πτητικές

Οργανικές

Ενώσεις

g/l (*)

(1.1.2007)

(α) Προετοιμασία και καθαρισμός

Προετοιμασίας

Προκαθαριστικά

850

200

(β)

Πλήρωση πόρων /

στεγανοποίηση

Κάθε τύπου 250
(γ) Αστάρια προετοιμασίας

Αστάρια διόρθωσης

επιφανείας/πλήρωσης πόρων/(μετάλλου) γενικής

φύσης

 

Αστάρια πρόσφυσης

540

780

(δ) Επικαλυπτικά Κάθε τύπου 420
(ε) Ειδικά προϊόντα φινιρίσματος Κάθε τύπου 840
(*)  g/l έτοιμου προς χρήση προϊόντος.  Εκτός από την υποκατηγορία (α), τυχόν περιεκτικότητα σε νερό του έτοιμου προς χρήση προϊόντος δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρο 2)

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, χρώματα διακόσμησης και βερνίκια θεωρούνται τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις υποκατηγορίες που ακολουθούν, εξαιρουμένων των αερολυμάτων.  Πρόκειται για επιχρίσματα που εφαρμόζονται για διακοσμητικούς σκοπούς, για λειτουργικούς σκοπούς και για σκοπούς προστασίας σε κτίρια, στα τελειώματα και στις επενδύσεις τους και στις συναφείς κατασκευές.

1.1. Υποκατηγορίες:

(α) «Ματ επιχρίσματα εσωτερικής χρήσης για τοίχους και οροφές»:  επιχρίσματα για εφαρμογή σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές με στιλπνότητα < 25 στις 60°.

(β) «Στιλπνά επιχρίσματα εσωτερικής χρήσης για τοίχους και οροφές»:  επιχρίσματα για εφαρμογή σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές με στιλπνότητα > 25 στις 60°.

(γ) «Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος»:  επιχρίσματα για εφαρμογή σε εξωτερικούς τοίχους από λιθοδομή, πλινθοδομή ή γυψομαρμαροκονίαμα.

(δ) «Χρώματα εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης για τελειώματα και επενδύσεις από ξύλο, μέταλλο ή πλαστικό»:  επιχρίσματα για εφαρμογή σε τελειώματα και επενδύσεις τα οποία σχηματίζουν αδιαφανές υμένιο.  Αυτά τα επιχρίσματα εφαρμόζονται σε επιφάνειες προς βαφή από ξύλο, μέταλλο ή πλαστικό.  Η παρούσα υποκατηγορία περιλαμβάνει τα υποστρώματα και τα ενδιάμεσα επιχρίσματα.

(ε) «Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα»:  επιχρίσματα για εφαρμογή στα τελειώματα τα οποία σχηματίζουν διαφανές ή ημιδιαφανές υμένιο γα διακόσμηση και προστασία ξύλου, μετάλλου και πλαστικού.  Στην υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα αδιαφανή προϊόντα χρώσης ξύλου. Αδιαφανή προϊόντα χρώσης ξύλου είναι τα επιχρίσματα που δημιουργούν αδιαφανές υμένιο για τη διακόσμηση και προστασία του ξύλου κατά της διάβρωσης, όπως ορίζεται στο πρότυπο CYS ΕΝ 927-1 στην κατηγορία των ημισταθερών προϊόντων.

(στ) «Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου»:  προϊόντα χρώσης τα οποία, σύμφωνα με το πρότυπο CYS ΕΝ 927-1:1996, σχηματίζουν υμένιο μέσου πάχους, κατώτερου των 5μm, καθοριζόμενο σύμφωνα με τη μέθοδο 5Α του προτύπου CYSEN ISO 2808: 1997.

(ζ) «Αστάρια»:  επιχρίσματα με στεγανοποιητικές ή/και σφραγιστικές ιδιότητες για χρήση σε ξύλο ή τοίχους και οροφές.

(η) «Συνδετικά αστάρια»:  επιχρίσματα προοριζόμενα να σταθεροποιήσουν χαλαρά σωματίδια του προς βαφή υποστρώματος ή να προσδώσουν υδρόφοβες ιδιότητες ή/και να προστατεύσουν το ξύλο από την κυάνωση.

(θ) «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού»:  ειδικά επιχρίσματα βασιζόμενα σε υμενογενές υλικό.  Προορίζονται για εφαρμογές ειδικού τύπου, όπως για αστάρωμα ή τελική στρώση πλαστικού, αστάρωμα σιδηρούχων υποστρωμάτων, αστάρωμα ευπρόσβλητων μετάλλων (όπως ο ψευδάργυρος και το αλουμίνιο), αντιδιαβρωτικό φινίρισμα, επίχριση δαπέδων (περιλαμβανομένων των ξύλινων και τσιμεντένιων δαπέδων), προστασία κατά της αναγραφής συνθημάτων (tag), επιβράδυνση φλόγας, και για συμμόρφωση προς τα πρότυπα υγιεινής στη βιομηχανία τροφίμων ή ποτών ή στον τομέα των υπηρεσιών υγείας.

(ι) «Εδικά επιχρίσματα δύο συστατικών»:  επιχρίσματα για τις ίδιες χρήσεις με τα ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού, τα οποία όμως περιλαμβάνουν ένα δεύτερο συστατικό (όπως τριτοταγείς αμίνες) το οποίο προστίθεται πριν από την επίστρωση.

(ια) «Πολύχρωμα επιχρίσματα»:  επιχρίσματα τα οποία δίνουν αποτέλεσμα δύο ή πολλών χρωμάτων απευθείας από την πρώτη επίστρωση.

(ιβ) «Επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος»:  επιχρίσματα τα οποία δίνουν ειδικό αισθητικό αποτέλεσμα, όταν εφαρμόζονται σε προς βαφή επιφάνειες οι οποίες έχουν υποστεί ειδική προετοιμασία και προβαφή ή σε μια αρχική στρώση και στη συνέχεια υφίστανται ειδική επεξεργασία με διάφορα εργαλεία κατά τη φάση ξήρανσης.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, «προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων» σημαίνει τα προϊόντα που περιέχονται στις παρακάτω υποκατηγορίες, τα οποία χρησιμοποιούνται για επίχριση οχημάτων κατηγορίας Μ, Ν και Ο ή μέρους αυτών, η οποία πραγματοποιείται είτε ως μέρος της επισκευής, διατήρησης ή διακόσμησης των εν λόγω οχημάτων είτε για την επίχριση των εν λόγω οχημάτων εκτός των εγκαταστάσεων κατασκευής τους.

2.1. Υποκατηγορίες:

(α) «Προετοιμασία και καθαρισμός»:  προϊόντα χρησιμοποιούμενα για την απομάκρυνση παλαιών επιχρισμάτων και σκωρίας, με μηχανικό ή χημικό τρόπο, ή για να καταστεί δυνατή η πρόσφυση νέων επιχρισμάτων.

(i) «Προϊόντα προετοιμασίας»:  περιλαμβάνουν καθαριστικό για πιστόλι βαψίματος (spray gun), (προϊόν για καθαρισμό πιστολιού ψεκασμού βαφής και άλλου εξοπλισμού), προϊόντα αφαίρεσης παλαιών χρωματισμών (διαβρωτικά), προϊόντα απολίπανσης (περιλαμβανομένου του αντιστατικού τύπου για πλαστικό) και προϊόντα αφαίρεσης σιλικόνης?

(ii) «Προκαθαριστικά»:  προϊόντα καθαρισμού για την αφαίρεση των ρύπων από την προς βαφή επιφάνεια κατά την προετοιμασία και πριν από τη στρώση των επιχρισμάτων.

(β) «Μαστίχες πλήρωσης πόρων και πλήρωσης πόρων αμαξώματος/ προϊόντα στεγανοποίησης»:  ουσίες πυκνής υφής προοριζόμενες για ψεκασμό ή για εφαρμογή με σπάτουλα για την κάλυψη των βαθιών ατελειών της επιφάνειας πριν από τη στρώση του συστήματος βαφής.

(γ) «Αστάρια»:  κάθε επίχρισμα για στρώση σε γυμνό μέταλλο ή σε υφιστάμενα φινιρίσματα, με σκοπό την παροχή προστασίας κατά της διαβρώσεως πριν από τη στρώση ενός ασταριού επιφανείας.

(i) «Αστάρια επιφανείας»:  επιχρίσματα για στρώση πριν από την τελική στρώση, με σκοπό την αντίσταση στη διάβρωση, την αύξηση της πρόσφυσης της τελικής στρώσης και το σχηματισμό ομοιόμορφης επιφάνειας, με πλήρωση των μικρών ατελειών της επιφάνειας?

(ii) «Αστάρια μετάλλου γενικής χρήσης»: επιχρίσματα για αστάρωμα, όπως υποβοηθητικά πρόσφυσης, προϊόντα στεγανοποίησης, βελτιωτικά επιφανείας, υποστρώματα, αστάρια για πλαστικό, υγρός στόκος για εφαρμογή σε υγρές επιφάνειες, στόκοι που δεν απαιτούν λείανση και στόκοι ψεκασμού?

(iii) «Αστάρια αντίδρασης»: επιχρίσματα που περιέχουν τουλάχιστον 0,5% κατά βάρος φωσφορικού οξέος, προοριζόμενα να εφαρμοστούν απευθείας σε επιφάνειες γυμνού μετάλλου, για να προσδώσουν αντιδιαβρωτικές ιδιότητες και πρόσφυση, επιχρίσματα χρησιμοποιούμενα ως αστάρια επιδεχόμενα ηλεκτροσυγκόλληση και διαβρωτικά διαλύματα για επιφάνειες από γαλβανισμένο μέταλλο και ψευδάργυρο.

(δ) «Επικαλυπτικά»:  επιχρίσματα με χρώση τα οποία εφαρμόζονται σε μία ή πολλές στρώσεις, για να προσδώσουν στιλπνότητα και αντοχή.  Περιλαμβάνουν όλα τα σχετικά προϊόντα, όπως επιχρίσματα βάσης και άχρωμα επιχρίσματα:

(i) «Επιχρίσματα βάσης»:  επιχρίσματα με χρώση τα οποία δίνουν χρώμα ή άλλο επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα, αλλά όχι στιλπνότητα ή επιφανειακή αντοχή του συστήματος επίχρισης?

(ii) «ʼχρωμα επιχρίσματα»:  διαφανή επιχρίσματα τα οποία δίνουν την τελική στιλπνότητα και αντοχή του συστήματος επίχρισης.

(ε) «Ειδικά προϊόντα φινιρίσματος»:  επιχρίσματα για τελικές στρώσεις τα οποία προσδίδουν ειδικές ιδιότητες, όπως μεταλλική ή περλέ όψη, σε μονή στρώση, επιχρίσματα υψηλών επιδόσεων ενιαίας χρώσης ή άχρωμα (όπως μη χαρασσόμενα και φθοριωμένα βερνίκια), ανακλώντα επιχρίσματα βάσης, τελική στρώση ειδικής υφής (όπως σφυρηλατημένο), αντιολισθητικά, στεγανοποιητικά για το κάτω μέρος του αμαξώματος, επιχρίσματα ανθεκτικά στα χτυπήματα, για εσωτερικό φινίρισμα και αεροζόλ.

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρο 5)

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5(2)

Επιτρεπόμενη μέθοδος για προϊόντα με κατά μάζα περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις κάτω του 15% όπου απουσιάζουν αντιδρώντα αραιωτικά:

Παράμετρος Μονάδα Δοκιμή
Μέθοδος

Ημερομηνία
δημοσίευσης

Περιεκτικότητα σε

πτητικές οργανικές

ενώσεις

g/l

CYSEN

ISO 11890-2

2006

 

Επιτρεπόμενη μέθοδος για προϊόντα με κατά μάζα περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις ίση ή μεγαλύτερη του 15% ενώσεις όπου απουσιάζουν αντιδρώντα αραιωτικά:

Παράμετρος Μονάδα Δοκιμή

Μέθοδος

Ημερομηνία                  
δημοσίευσης

Περιεκτικότητα σε

πτητικές οργανικές

ενώσεις

g/l

CYSEN

ISO 11890-1

2007

Περιεκτικότητα σε

πτητικές οργανικές

ενώσεις

g/l

CYSEN

ISO 11890-2

2006

Επιτρεπόμενη μέθοδος για προϊόντα με περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις όπου υπάρχουν αντιδρώντα αραιωτικά:

Παράμετρος Μονάδα Δοκιμή

 

Μέθοδος

Ημερομηνία

δημοσίευσης

Περιεκτικότητα σε

πτητικές οργανικές

ενώσεις

 

g/l

ASTMD 2369

2003

Σημείωση
3 του Ν.50(I)/2010Έναρξη της ισχύος του παρόντος Ν.50(I)/2010

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.50(I)/2010] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2010.

Σημείωση
3 του Ν.183(I)/2011Έναρξη Ισχύος του παρόντος Ν.183(I)/2011

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.183(I)/2011] τίθεται σε ισχύ την 10η Ιουνίου 2012.