Παραβάσεις και επιβολή διοικητικού προστίμου

25.-(1) Εκτός όπου προβλέπεται η ποινική ευθύνη οποιουδήποτε προσώπου, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες (ΛΚ 2.000) σε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει πρόστιμο από πενήντα (ΛΚ 50,00) μέχρι και εκατό λίρες (ΛΚ 100,00) για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής.