Ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης

19.-(1) Σε περίπτωση που ο επιθεωρητής ενεργεί σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 18, επιδίδει στον παραγωγό ή στο διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση-

(α) ειδοποίηση αναστολής η οποία απαγορεύει στο πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται, για περίοδο που καθορίζει σε αυτή, όχι όμως μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης, τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά χωρίς τη συγκατάθεση του επιθεωρητή ή

(β) ειδοποίηση απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά.

(2) Η ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης οφείλει να -

(α) περιγράφει το προϊόν, με τρόπο που να διακριβώνεται επακριβώς η ταυτότητά του και

(β) εκθέτει τους λόγους για τους οποίους επιδίδεται και τους λόγους για τους οποίους ο επιθεωρητής θεωρεί ότι υπήρξε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Η ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης, η οποία επιδίδεται από τον επιθεωρητή δυνάμει του εδαφίου (1), δύναται να απαιτεί από το πρόσωπο προς το οποίο επιδίδεται να τηρεί ενήμερο τον επιθεωρητή για το χώρο στον οποίο βρίσκεται το προϊόν κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής ή απόσυρσης.