Δήμευση προϊόντων κατόπιν διατάγματος Δικαστηρίου

20.-(1) Ανεξάρτητα από την άσκηση οποιασδήποτε ποινικής δίωξης για αδίκημα αναφορικά με παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο επιθεωρητής δύναται να αποταθεί σε Δικαστήριο ζητώντας την έκδοση διατάγματος για τη δήμευση οποιουδήποτε προϊόντος, για το λόγο ότι αυτό δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Μετά την υποβολή αίτησης, δυνάμει του παρόντος άρθρου, το Δικαστήριο εκδίδει διάταγμα δήμευσης οποιουδήποτε προϊόντος, μόνο αν ικανοποιηθεί ότι -

(α) το προϊόν δεν ικανοποιεί τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου. και

(β) το πρόσωπο στο οποίο επιδόθηκε ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης δε συμμορφώνεται με αυτή.

(3) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε προϊόντα δημεύονται, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αυτά δύναται να καταστραφούν σύμφωνα με οδηγίες του Δικαστηρίου.