Εξουσία εξουσιοδοτημένων λειτουργών για κατακράτηση προϊόντων εισαγόμενων από τρίτες χώρες

21.-(1) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται, αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή να κατακρατεί, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες μέρες, οποιαδήποτε προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες τα οποία δημιουργούν υποψία για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Προϊόν που κατακρατείται, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τυγχάνει χειρισμού κατά τη διάρκεια της κατακράτησής του, κατά τρόπο που ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων αποφασίζει, σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία.

(3) Η αναφορά στο εδάφιο (1) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες αφορά περίοδο εκατόν είκοσι (120) ωρών, που υπολογίζονται από το χρόνο της κατακράτησης των προϊόντων, αλλά δεν περιλαμβάνεται στην περίοδο αυτή ο χρόνος τυχόν αργιών που μεσολαβούν.

(4) Σε περίπτωση που η προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων ημερών παρέρχεται χωρίς η αρμόδια αρχή να λάβει οποιαδήποτε μέτρα, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων διατάσσει την αποδέσμευση των εν λόγω προϊόντων.

(5) Όλα τα έξοδα αποθήκευσης και κατακράτησης που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου βαρύνουν τον παραγωγό ή το διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση.