Εξουσίες αρμόδιας αρχής σε σχέση με προϊόντα εισαγόμενα από τρίτες χώρες

22. Η αρμόδια αρχή έχει υποχρέωση, σε περίπτωση κατακράτησης προϊόντων από εξουσιοδοτημένο λειτουργό, να ενημερώνει τον Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων για τα αποτελέσματα του ελέγχου του στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες προϊόντα και, σε περίπτωση προϊόντων τα οποία-

(α) δεν τηρούν τις οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις του Πρώτου Παραρτήματος ή

(β) δε φέρουν αναγραμμένες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6, να εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.