Ειδοποίηση συμμόρφωσης

18.-(1) Ο επιθεωρητής, αφού διαπιστώσει μη συμμόρφωση προϊόντος προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, επιδίδει ειδοποίηση στον παραγωγό ή στο διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση, με την οποία του επισημαίνει την παράβαση και τον καλεί να συμμορφωθεί με τις εν λόγω διατάξεις μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις δέκα εργάσιμες μέρες και το οποίο καθορίζεται στην ειδοποίηση, ανάλογα με τη φύση της παράβασης.

(2) Η ειδοποίηση συμμόρφωσης περιλαμβάνει-

(α) τα μέτρα στα οποία ο επιθεωρητής προτίθεται να προβεί, σε περίπτωση που ο παραγωγός ή ο διανομέας, ανάλογα με την περίπτωση, δε συμμορφωθεί·

(β) τα μέτρα στα οποία ο παραγωγός ή ο διανομέας, ανάλογα με την περίπτωση, οφείλει να προβεί, για να θεωρηθεί ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και

(γ) την προθεσμία εντός της οποίας ο παραγωγός ή ο διανομέας, ανάλογα με την περίπτωση, οφείλει να παραθέσει τις απόψεις του για την εν λόγω παράβαση, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, στον επιθεωρητή.

(3) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο επιθεωρητής δύναται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα κρίνει κατάλληλα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, περιλαμβανομένης της ειδοποίησης αναστολής ή απόσυρσης του προϊόντος.