Εξουσία έκδοσης κανονισμών

13.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα -

(α) τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις του Πρώτου Παραρτήματος·

(β) την παροχή κατάλληλων πληροφοριών αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα·

(γ) τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος αφορά τις ατομικές άδειες που αναφέρονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 5·

(δ) τυχόν αναγκαία επιπρόσθετα μέτρα για τη λειτουργία προγράμματος παρακολούθησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7· και

(ε) τις διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ παραγωγών, διανομέων και της αρμόδιας αρχής που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 12.

(3) Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο μπορούν να προβλέπουν την επιβολή χρηματικής ποινής που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες (Λ.Κ. 10.000) για τυχόν παραβιάσεις των διατάξεων των εν λόγω κανονισμών.