Κοινές υποχρεώσεις παραγωγών και διανομέων

12.-(1) Σε περίπτωση που οι παραγωγοί και/ή οι διανομείς γνωρίζουν ή όφειλαν, βάσει των πληροφοριών που διαθέτουν και της επαγγελματικής τους πείρας, να γνωρίζουν ότι προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν τηρεί τις οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις του Πρώτου Παραρτήματος, οφείλουν να ενημερώσουν αμέσως την αρμόδια αρχή και να αναφέρουν λεπτομέρειες ιδίως για τις ενέργειες που έχουν αναλάβει, προκειμένου να προληφθούν οι κίνδυνοι για τους καταναλωτές και η περαιτέρω διάθεση των εν λόγω προϊόντων στην αγορά.

(2) Οι παραγωγοί και/ή οι διανομείς, στο πλαίσιο των οικείων δραστηριοτήτων τους, συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματός της, σε ενέργειες με στόχο την αποτροπή της διάθεσης στην αγορά των προϊόντων που δεν τηρούν τις οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις του Πρώτου Παραρτήματος.

(3) Οι διαδικασίες συνεργασίας που αναφέρονται στο εδάφιο (2), περιλαμβανομένων των διαδικασιών διαλόγου μεταξύ της αρμόδιας αρχής, των παραγωγών και των διανομέων, δύναται να καθορίζονται με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13.