Υποχρεώσεις διανομέων

11.-(1) Κανένας διανομέας δεν προμηθεύει προϊόντα για τα οποία γνωρίζει ή για τα οποία, βάσει των πληροφοριών που έχει στην κατοχή του και της επαγγελματικής του πείρας, όφειλε να γνωρίζει ότι δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6.

(2) Επιπροσθέτως των διατάξεων του εδαφίου (1), οι διανομείς, μέσα στα πλαίσια των οικείων δραστηριοτήτων τους, συμμετέχουν στην ανάπτυξη προγράμματος παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 7 ιδιαίτερα με -

(α) τη διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν την περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις των προϊόντων·

(β) τη φύλαξη και την παροχή των αναγκαίων εγγράφων για τον εντοπισμό της προέλευσης των προϊόντων. και

(γ) τη συνεργασία τους στις δράσεις που αναλαμβάνονται από τους παραγωγούς και την αρμόδια αρχή για τη μη διάθεση στην αγορά προϊόντων που υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες στο Πρώτο Παράρτημα οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις.

(3) Μέσα στα πλαίσια των οικείων δραστηριοτήτων τους, οι διανομείς λαμβάνουν μέτρα που τους επιτρέπουν να συνεργάζονται αποτελεσματικά με τους παραγωγούς και την αρμόδια αρχή.