Υποχρεώσεις παραγωγών

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (5), (6) και (8) του άρθρου 5, μετά τις ημερομηνίες που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα, κανένας παραγωγός δε διαθέτει στην αγορά προϊόντα, εκτός αν αυτά τηρούν τις οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις του Πρώτου Παραρτήματος.

(2) Οι παραγωγοί υποχρεούνται να αναγράφουν επί της συσκευασίας των προϊόντων πριν αυτά διατεθούν στην αγορά -

(α) την υποκατηγορία του προϊόντος και την αντίστοιχη οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις σε g/l, όπως αναφέρονται στο Πρώτο Παράρτημα· και

(β) τη μέγιστη περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις την οποία έχει το έτοιμο για χρήση προϊόν:

Νοείται ότι η αναγραφή των πιο πάνω πληροφοριών δεν απαλλάσσει οποιοδήποτε πρόσωπο από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις υπόλοιπες απαιτήσεις του παρόντος Νόμου ή τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(3) Επιπροσθέτως των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), οι παραγωγοί, μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους, συμμετέχουν στην ανάπτυξη του προγράμματος παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 7 ιδιαίτερα με -

(α) τη διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν την περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις των προϊόντων·

(β) τη φύλαξη και την παροχή των αναγκαίων εγγράφων για τον εντοπισμό της προέλευσης των προϊόντων και

(γ) τη συνεργασία τους στις δράσεις που αναλαμβάνονται από τους διανομείς και την αρμόδια αρχή για τη μη διάθεση στην αγορά προϊόντων που υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες στο Πρώτο Παράρτημα οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις.