Ελεύθερη κυκλοφορία

9. Η αρμόδια αρχή δε δύναται, επικαλούμενη λόγους που εκτίθενται στον παρόντα Νόμο, να απαγορεύσει, περιορίσει ή παρεμποδίσει τη διάθεση στην αγορά προϊόντων τα οποία, όταν είναι έτοιμα για χρήση, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου.