Υποβολή εκθέσεων

8.-(1) (α) Η αρμόδια αρχή υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 7 και τις ατομικές άδειες που χορηγήθηκαν για συγκεκριμένες κατηγορίες και ποσότητες προϊόντων, σύμφωνα με το εδάφιο (6) του άρθρου 5.

(β) οι δύο πρώτες εκθέσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή δεκαοκτώ μήνες μετά τις ημερομηνίες για συμμόρφωση με τις οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις του Πρώτου Παραρτήματος και μετά οι εκθέσεις υποβάλλονται ανά πενταετία.

(2) Η αρμόδια αρχή παρέχει στην Επιτροπή ετήσια δεδομένα αναφορικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης, τις ατομικές άδειες και τις ποσότητες προϊόντων που αυτές αφορούν, σε περίπτωση που αυτή τα ζητήσει.