Αναγραφή πληροφοριών

6. Πριν από τη διάθεση στην αγορά, επί των προϊόντων αναγράφονται, σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας ή σε άλλη ευρέως διαδεδομένη στη Δημοκρατία γλώσσα-

(α) η υποκατηγορία του προϊόντος και η αντίστοιχη οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις σε g/l, όπως αναφέρονται στο Πρώτο Παράρτημα. και

(β) η μέγιστη περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις την οποία έχει το έτοιμο για χρήση προϊόν.

7. Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13 δύναται να καθορίζουν τυχόν αναγκαία επιπρόσθετα μέτρα για τη λειτουργία του προγράμματος παρακολούθησης, με στόχο την εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.