Αρχιεπιθεωρητής και επιθεωρητές

14. Ο Υπουργός ορίζει αρχιεπιθεωρητή και επιθεωρητές με οποιοδήποτε τίτλο ή τίτλους αποφασίσει, καθώς και άλλους λειτουργούς ή προσοντούχα πρόσωπα που κρίνει αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.