Εξουσίες επιθεωρητών

15. Ο επιθεωρητής, για σκοπούς εκπλήρωσης των καθηκόντων του, έχει την εξουσία να προβαίνει σε οποιαδήποτε ή σε όλες από τις πιο κάτω πράξεις-

(α) να εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά και να επιθεωρεί οποιαδήποτε προϊόντα:

Νοείται ότι η είσοδος σε κατοικία γίνεται μόνο ύστερα από την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του ενοίκου της ή με δικαστικό ένταλμα·

(β) να συνοδεύεται από αστυνομικό, αν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μπορεί να παρεμποδισθεί στην άσκηση των εξουσιών του·

(γ) να συνοδεύεται από προσοντούχο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο δυνάμει του άρθρου 14 και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που το βοηθά στην άσκηση των καθηκόντων του και να φέρει μαζί του οποιοδήποτε εξοπλισμό ή οποιαδήποτε υλικά απαιτούνται για την άσκηση των εξουσιών του επιθεωρητή ή του προσοντούχου προσώπου·

(δ) να διεξάγει ή να φροντίζει για τη διεξαγωγή από προσοντούχο πρόσωπο οποιωνδήποτε δειγματοληψιών, δοκιμών και μετρήσεων κρίνονται αναγκαίες για την άσκηση των εξουσιών του·

(ε) να επιθεωρεί, να εξετάζει και να ελέγχει τη λειτουργία οποιουδήποτε υποστατικού ή εξοπλισμού βρίσκει στα υποστατικά και να προβαίνει σε μετρήσεις και σε λήψη φωτογραφιών που κρίνει αναγκαίες για τη σωστή άσκηση των εξουσιών του·

(στ) να δίνει οδηγίες όπως τα υποστατικά ή οποιοδήποτε μέρος τους ή οποιαδήποτε εγκατάσταση ή εξοπλισμός ή ουσία μέσα σε αυτά παραμείνουν όπως έχουν, για όσο χρονικό διάστημα θεωρείται εύλογα αναγκαίο, για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε δειγματοληψίας, δοκιμής, μέτρησης, εξέτασης και ελέγχου, όπως αναφέρεται στις παραγράφους (δ) και (ε), νοουμένου ότι η συμμόρφωση προς τις οδηγίες αυτές δε συνεπάγεται τον τερματισμό ή τη διακοπή οποιουδήποτε ουσιώδους μέρους του υποστατικού·

(ζ) να ζητά την παρουσίαση για επιθεώρηση οποιωνδήποτε βιβλίων ή εγγράφων ή στοιχείων, σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή, ή να λαμβάνει αντίγραφο οποιουδήποτε μέρους ή όλου του βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου, σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή, τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν πληροφορίες που σχετίζονται με το σκοπό της διερεύνησής του·

(η) να ζητά από -

(i) παραγωγό ή διανομέα,

(ii) πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη δραστηριότητα ή τη διεργασία παραγωγής,

(iii) οποιοδήποτε πρόσωπο βρίσκει στα υποστατικά,

(iv) οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είχε απασχοληθεί στα υποστατικά ή είχε σχέση με τη δραστηριότητα ή τη διεργασία παραγωγής οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών μηνών να δίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, μπορεί να έχει ή στις οποίες έχει πρόσβαση και είναι σχετικές με το σκοπό της έρευνας ή διερεύνησής του·

(θ) να παίρνει και να μεταφέρει οποιοδήποτε προϊόν ή αντικείμενο ή οποιοδήποτε δείγμα οποιασδήποτε ουσίας δυνατόν να απαιτείται για σκοπούς περαιτέρω διερεύνησης ή μαρτυρίας κατά την εκδίκαση αδικήματος που διαπράττεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(ι) να ζητά από παραγωγό ή διανομέα ή το διαχειριστή ή τον κάτοχο των υποστατικών ή από οποιονδήποτε από τους αντιπροσώπους τους ή τους εργοδοτουμένους τους που είναι παρόντες να -

(i) παράσχει στον ίδιο ή σε προσοντούχο πρόσωπο ασφαλή πρόσβαση προς οποιοδήποτε μέρος των υποστατικών,

(ii) θέσει στη διάθεσή του οποιαδήποτε ευλόγως διαθέσιμα μέσα για τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δειγματοληψιών, δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων κρίνονται αναγκαίες για τους σκοπούς της διερεύνησης.