Πεδίο εφαρμογής

4.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στα προϊόντα.

(2) Ο παρών Νόμος δε θίγει ούτε επηρεάζει τυχόν μέτρα, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων σήμανσης που λαμβάνονται για την προστασία της υγείας των καταναλωτών, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος της εργασίας τους.