Αστική και ποινική ευθύνη

28. Η έκδοση οποιασδήποτε άδειας, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δε θίγει την αστική και/ή ποινική ευθύνη οποιουδήποτε προσώπου.