Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρεται ως o περί Αλιείας Νόμoς.

Ερμηvεία

2. Στo Νόμo αυτό-

"άδεια αλιείας" σημαίνει άδεια αλιείας που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και η οποία—

(α) επιτρέπει τη χρήση σκάφους για την αλιεία ιχθύων μέσα σε περιοχές που καθορίζονται σ' αυτή·

(β) αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης για εξασφάλιση ειδικής άδειας αλιείας·

"αλιευτική ικανότητα" σημαίνει, σε σχέση με σκάφος, τη χωρητικότητά του σε μονάδες GT και την ισχύ του κινητήρα του σε μονάδες KW και ανάλογη ερμηνεία αποδίδεται στον όρο ‘αλιευτική ικανότητα του αλιευτικού στόλου της Δημοκρατίας.

"άδεια ερασιτεχνικής αλιείας" σημαίνει άδεια ερασιτεχνικής αλιείας που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και η οποία επιτρέπει την άσκηση ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων, μέσα σε περιοχές που καθορίζονται σε αυτή, και τη χρήση, προς το σκοπό αυτό, αλιευτικών εργαλείων με ή χωρίς αλιευτικό σκάφος.

"αλιευτικό σκάφος" σημαίνει οποιοδήποτε κατάλληλα εξοπλισμένο σκάφος, εξαιρουμένων των φορτηγών πλοίων, το οποίο χρησιμοποιείται ή δύναται να χρησιμοποιηθεί για την εμπορική εκμετάλλευση ιχθύων, περιλαμβανομένης της αλιείας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διαμετακόμισης ή επεξεργασίας ιχθύων και οποιασδήποτε άλλης σχετικής εργασίας, και το οποίο είναι καταχωρισμένο στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών που τηρεί ο Διευθυντής·

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

"Διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει κάθε λειτουργό του Τμήματος, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο·

"Διευθυντής Εμπορικής Ναυτιλίας" σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και περιλαμβάνει κάθε λειτουργό του Τμήματος, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο.

"ειδική άδεια αλιείας" σημαίνει την ειδική άδεια που εκδίδεται από ξένο Κράτος ή διεθνή οργανισμό αναφορικά με Κυπριακό σκάφος και επιτρέπει στο σκάφος αυτό-

(α) την αναζήτηση αλιευμάτων,

(β) τη ρίψη, την πόντιση, τη σύρση και την ανάσυρση αλιευτικών εργαλείων και αλιευμάτων επί του σκάφους,

(γ) τη μεταφόρτωση, τη διατήρηση και τη μεταποίηση επί του σκάφους,

(δ) τη μεταβίβαση, τον εγκλωβισμό, την πάχυνση και την εκφόρτωση ιχθύων και αλιευτικών προϊόντων,

στα χωρικά ύδατα, την αλιευτική ζώνη ή/και την αποκλειστική οικονομική ζώνη του κράτους αυτού ή, σε περίπτωση έκδοσης της άδειας από διεθνή οργανισμό, σε περιοχή όπου η αλιεία ελέγχεται από τον οργανισμό αυτόν·

"εισόδημα" σημαίνει το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από εργασία, απασχόληση, συντάξεις, ενοίκια, έσοδα από τόκους, μερίσματα και επιδοτήσεις εισοδηματικής φύσεως από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο εισόδημα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο·

"επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών" σημαίνει την άδεια που χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 13, ανάλογα με την κατηγορία της άδειας, όπως οι κατηγορίες αυτές αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) του ίδιου άρθρου·

"Επιθεωρητής Αλιείας" σημαίνει Επιθεωρητή Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει οποιοδήποτε οργανισμό, αρχή, πρόσωπο ή/και οποιαδήποτε αρμόδια αρχή δυνάμει διεθνούς συμβάσεως που κυρώθηκε από τη Δημοκρατία, ήθελε εξουσιοδοτηθεί από τον Διευθυντή για σκοπούς επιθεώρησης και ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 2Α·

"ερασιτεχνική αλιεία" σημαίνει την αλιεία ιχθύων που ασκείται για σκοπούς ψυχαγωγίας και άθλησης και όχι για σκοπούς βιοπορισμού ή εμπορικής εκμετάλλευσης των ιχθύων που αλιεύονται:

Νοείται ότι, με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, είναι δυνατό να επιτρέπεται η άσκηση ερασιτεχνικής αλιείας στο πλαίσιο επαγγελματικής τουριστικής δραστηριότητας.».

"εφοπλιστής" περιλαμβάνει το μισθωτή σκάφους·

"ιχθύς" σημαίνει οποιοδήποτε υδρόβιο οργανισμό, και περιλαμβάνει μαλάκια και καρκινοειδή, αλλά, με την επιφύλαξη της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 6, δεν περιλαμβάνει σπόγγους, κοράλλια, θηλαστικά και προστατευόμενα είδη.

"Κανονισμός 2090/98/ΕΚ" [Καταργήθηκε].

"Κανονισμός 2371/2002/ΕΚ" [Καταργήθηκε].

"Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013" σημαίνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003, και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

"Κοινή Αλιευτική Πολιτική" σημαίνει την Κοινή Αλιευτική Πολιτική που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στον τομέα της αλιείας.

"Κυπριακό σκάφος" σημαίνει—

(α) πλοίο που είναι εγγεγραμμένο στο Νηολόγιο Κυπριακών πλοίων και φέρει την Κυπριακή σημαία δυνάμει των άρθρων 6, 23Γ, 23Δ και 53 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμων του 1963 μέχρι 1996-

(β) σκάφος που είναι νηολογημένο στο Νηολόγιο Μικρών Αλιευτικών Σκαφών δυνάμει του άρθρου 6 του περί Αλιευτικών Σκαφών (Νηολόγησις, Πώλησις, Μεταβίβασις και Υποθήκευσις) Νόμου του 1971·

"Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών" σημαίνει τον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ) που ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου·

"μεταφόρτωση" σημαίνει την εκφόρτωση του συνόλου ή μέρους προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ευρισκόμενων επί ενός σκάφους, σε άλλο σκάφος·

"μίσθωση σκάφους" σημαίνει ναύλωση γυμνού σκάφους (bareboat charter) όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στους περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων Νόμους του 1963 μέχρι 1996·

"Πρωτόκολλο" σημαίνει το Πρωτόκολλο σχετικά με τις Κυρίαρχες Περιοχές Βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στην Κύπρο, που είναι προσαρτημένο στη Συμφωνία Αποχώρησης∙

"σκάφος" σημαίνει πλοίο, λέμβο, φορτηγίδα, πλοιάριο ή πλωτό ναυπήγημα κάθε είδους και περιλαμβάνει Κυπριακό σκάφος.

"Συμφωνία Αποχώρησης" σημαίνει τη Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, περιλαμβανομένων των Πρωτοκόλλων αυτής, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 31η Ιανουαρίου 2020∙

"τράτα βυθού" σημαίvει σκάφoς τo oπoίo, για τo σκoπό αλιείας ιχθύωv, σέρvει δίκτυ ή άλλo εξάρτημα κατά μήκoς τoυ πυθμέvα της θάλασσας.

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

"χωρικά ύδατα" σημαίνει το πλάτος της χωρικής θάλασσας της Δημοκρατίας μέχρι του ορίου των 12 ναυτικών μιλίων, μετρούμενα από τις γραμμές βάσης που καθορίζονται σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης του 1982, η οποία κυρώθηκε από τον περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Κυρωτικό) Νόμο.

Εξουσιοδοτήσεις

2Α. Λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, οργανισμός, αρχή, πρόσωπο και/ή οποιαδήποτε αρμόδια αρχή δυνάμει διεθνούς συμβάσεως που κυρώθηκε από τη Δημοκρατία μπορεί να ασκήσει καθήκοντα επιθεώρησης και ελέγχου για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, δυνάμει γραπτής εξουσιοδότησης του Διευθυντή, στη οποία αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της διάρκειας της εξουσιοδότησης, καθώς και τα συγκεκριμένα καθήκοντα που εξουσιοδοτείται να ασκεί.

Άδεια αλιείας

3.—(1) Κανένα σκάφος δεν χρησιμοποιείται ως αλιευτικό σκάφος, εκτός εάν έχει εκδοθεί άδεια αλιείας αναφορικά με αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Δεν εκδίδεται άδεια αλιείας αναφορικά με οποιοδήποτε σκάφος, εκτός εάν ο Διευθυντής ικανοποιηθεί ότι -

(α) είναι εγγεγραμμένο στο Κυπριακό Νηολόγιο και φέρει την Κυπριακή σημαία δυνάμει του άρθρου 6 και του άρθρου 53, αντίστοιχα, του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμου, ή είναι εγγεγραμμένο στο Νηολόγιο Μικρών Αλιευτικών Σκαφών δυνάμει του άρθρου 6 ττου περί Αλιευτικών Σκαφών (Νηολόγησις, Πώλησις, Μεταβίβασις και Υποθήκευσις) Νόμου, και το άθροισμα πλέον των μισών μεριδίων του σκάφους ανήκει ουσιαστικά (beneficially) κατά κυριότητα σε:

(i) Κύπριο υπήκοο ή/και σε Κυπριακό  νομικό πρόσωπο, πενήντα ένα τοις εκατόν (51%) των μετοχών του οποίου ανήκει ουσιαστικά (beneficially) σε Κύπριους υπηκόους και πενήντα τοις εκατόν (50%) των διευθυντών του οποίου είναι Κύπριοι υπήκοοι·

(ii) υπήκοο κράτους μέλους της Ε.Ε. ή/και σε νομικό πρόσωπο κράτους μέλους της Ε.Ε., πενήντα ένα τοις εκατόν (51%) των μετοχών του οποίου ανήκει ουσιαστικά (beneficially) σε υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε. και πενήντα τοις εκατόν (50%) των διευθυντών του οποίου είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ε.Ε· ή

(β)το σκάφος είναι εγγεγραμμένο στο Κυπριακό Νηολόγιο δυνάμει των άρθρων 23Γ και 23Δ του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμου και ο ναυλωτής είναι -

(i) Κύπριος  υπήκοος  ή/και   Κυπριακό  νομικό πρόσωπο, πενήντα ένα τοις εκατόν (51%) των μετοχών του οποίου ανήκει ουσιαστικά (beneficially) σε Κύπριους υπηκόους και πενήντα τοις εκατόν (50%) των διευθυντών του οποίου είναι Κύπριοι υπήκοοι.

(ii) υπήκοος κράτους μέλους της Ε.Ε. ή/και νομικό πρόσωπο κράτους μέλους της Ε.Ε., πενήντα ένα τοις εκατόν (51%) των μετοχών του οποίου ανήκει ουσιαστικά (beneficially) σε υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε. και πενήντα τοις εκατόν (50%) των διευθυντών του οποίου είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ε.Ε. :

Νοείται ότι σε περίπτωση σκαφών ηλικίας άνω των είκοσι (20) ετών, τα προαναφερθέντα στις παραγράφους (α) και (β) του παρόντος εδαφίου ποσοστά ανέρχονται σε εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%).

(γ) η διαχείριση και οι δραστηριότητες του σκάφους διευθύνονται και ελέγχονται από το έδαφος της Δημοκρατίας·

(δ) είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών που τηρείται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Οι όροι που τίθενται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου πρέπει να ικανοποιούνται συνεχώς και ανά πάσα         στιγμή από την έκδοση μέχρι την εκπνοή της άδειας. Αν οποιοσδήποτε από τους εν λόγω όρους παύσει οποτεδήποτε να ικανοποιείται, ο Διευθυντής πρέπει να ειδοποιείται σχετικά μέσα σε δεκαπέντε μέρες οπόταν ο Διευθυντής δικαιούται να τερματίσει την ισχύ της άδειας. Στην περίπτωση δε που ο Διευθυντής δεν ειδοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης στο παρόν εδάφιο προθεσμίας, η άδεια θεωρείται ανασταλείσα.

(4) Κανένας δε δικαιούται να ζητήσει ή/και να εξασφαλίσει ειδική άδεια αλιευτικής δραστηριότητας αναφορικά με Κυπριακό σκάφος, εκτός αν για το σκάφος αυτό βρίσκεται σε ισχύ άδεια αλιείας που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου.

(5) Οποιοσδήποτε που χρησιμοποιεί σκάφος κατά παράβαση των εδαφίων (1), (3) και (4) του παρόντος άρθρου και ο ιδιοκτήτης ή σε περίπτωση μίσθωσης, ο εφοπλιστής τέτοιου σκάφους, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι τριών ετών ή σε χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί.

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, η ύπαρξη αλιευτικού εξοπλισμού, πάνω ή μέσα σε σκάφος, ή συρόμενου από το σκάφος, αποτελεί μαχητό τεκμήριο ότι το εν λόγω σκάφος χρησιμοποιείται για σκοπούς αλιείας ιχθύων.

Υποχρέωση εξασφάλισης συγκατάθεσης του Διευθυντή

3Α.-(1) Απαγορεύεται η κατασκευή ή εισαγωγή αλιευτικού σκάφους ή η μετατροπή οποιουδήποτε σκάφους σε αλιευτικό σκάφος, ή η εγγραφή σκάφους στο Κυπριακό Νηολόγιο ως αλιευτικού, χωρίς τη συγκατάθεση του Διευθυντή.

(2) Οποιοσδήποτε ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί.

Άδεια ερασιτεχνικής αλιείας

3Β. (1) Ουδείς ασκεί ερασιτεχνική αλιεία, είτε ατομικά είτε συλλογικά, στη θάλασσα, λίμνες, ποταμούς ή  υδατοφράκτες, χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση της άδειας ερασιτεχνικής αλιείας, που απαιτείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Οποιοσδήποτε ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί.

Έκδoση και εκπvoή άδειας

4.-(1) Άδειες πoυ απαιτoύvται βάσει τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 3 εκδίδovται από τo Διευθυντή ή oπoιoδήπoτε λειτoυργό πoυ εξoυσιoδoτείται δεόvτως από αυτόv, αφού καταβληθούν τα τέλη, τα οποία προβλέπονται από Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Οποιαδήποτε άδεια, η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1), εκδίδεται ή ανανεώνεται για διάρκεια που καθορίζεται, ανάλογα με την περίπτωση, από το Διευθυντή και η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

Ενημέρωση Διευθυντή σε περίπτωση εξασφάλισης ειδικής άδειας αλιείας

4Α.—(1) Ο ιδιοκτήτης ή, σε περίπτωση μίσθωσης σκάφους, ο εφοπλιστής σκάφους αναφορικά με το οποίο εκδίδεται ειδική άδεια αλιευτικής δραστηριότητας, οφείλει να ειδοποιήσει σχετικά το Διευθυντή, μέσα σε τριάντα μέρες από την έκδοση της εν λόγω ειδικής άδειας. Η ειδοποίηση γίνεται γραπτώς και συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της ειδικής άδειας.

(2) Παράλειψη παροχής της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) ειδοποίησης, αν περιέλθει στην αντίληψη του Διευθυντή, μπορεί να αποτελέσει λόγο μη ανανέωσης της άδειας αλιείας του επηρεαζόμενου σκάφους.

Απαγορευμένα αλιευτικά εργαλεία και πρακτικές

5. Οπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo-

(α) αλιεύει, vαρκώvει ή φovεύει ή απoπειράται vα αλιεύσει, vαρκώσει ή φovεύσει ιχθύες με τη χρήση δυvαμίτιδας ή άλλης εκρηκτικής ύλης ή με τη χρήση oπoιασδήπoτε επιβλαβoύς ή δηλητηριώδoυς oυσίας. ή

(β) βρίσκεται vα κατέχει δυvαμίτιδα ή άλλη εκρηκτική ύλη ή επιβλαβή ή δηλητηριώδη oυσία κάτω από τέτoιες περιστάσεις πoυ vα ικαvoπoιoύv τo Δικαστήριo εvώπιov τoυ oπoίoυ δικάζεται, ότι σκόπευε vα χρησιμoπoιήσει τη δυvαμίτιδα ή άλλη εκρηκτική ύλη ή επιβλαβή ή δηλητηριώδη oυσία για τo σκoπό αλιείας, vάρκωσης ή θαvάτωσης ιχθύωv. ή

(γ) πωλεί, εκθέτει πρoς πώληση ή πλαvoδιoπωλεί ή εv γvώσει τoυ κατέχει ή μεταφέρει, ιχθύες oι oπoίoι έχoυv αλιευτεί με τη χρήση δυvαμίτιδας ή oπoιασδήπoτε άλλης εκρηκτικής ύλης ή με τη χρήση oπoιασδήπoτε επιβλαβoύς ή δηλητηριώδoυς oυσίας. ή

(δ) αλιεύει ή φονεύει ή αποπειράται να αλιεύσει ή φονεύσει  ιχθύες με τη χρήση ψαροντούφεκων σε συνδυασμό με υποβρύχια αναπνευστική συσκευή,

είvαι έvoχo αδικήματoς και υπόκειται κατόπι συvoπτικής καταδίκης σε φυλάκιση για περίoδo πoυ δεv υπερβαίvει τα δύo έτη ή σε πρόστιμo πoυ δεv υπερβαίvει τις πέvτε χιλιάδες λίρες ή και στις δύo πoιvές της φυλάκισης και τoυ πρoστίμoυ.

Διάταγμα απαγόρευσης αλιείας και/ή διέλευσης σκαφών σε καθορισμένες θαλάσσιες περιοχές και διάταγμα διαχείρισης των θαλάσσιων αυτών περιοχών

5Α.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, ο Υπουργός δύναται, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να απαγορεύει την αλιεία με οποιονδήποτε τρόπο, ή/και τη διέλευση σκαφών σε οποιαδήποτε θαλάσσια περιοχή της Δημοκρατίας για λόγους ασφάλειας της Δημοκρατίας ή της δημόσιας ασφάλειας ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων προστασίας των αλιευτικών πόρων και των υδρόβιων οργανισμών που καθορίζονται στο διάταγμα αυτό.

(2) Ο Υπουργός δύναται με διάταγμά του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εκπονεί Σχέδια Διαχείρισης σχετικά με τις θαλάσσιες περιοχές που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1), των οποίων η έναρξη ισχύος καθορίζεται με γνωστοποίηση του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) To Σχέδιο Διαχείρισης δύναται να αφορά μία ή περισσότερες θαλάσσιες περιοχές.

(4)(α) Το Σχέδιο Διαχείρισης καθορίζει τους σκοπούς και τους στόχους διατήρησης της θαλάσσιας περιοχής που αφορά.

(β) Κατά την ετοιμασία του Σχεδίου Διαχείρισης λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των αρμόδιων τμημάτων και υπηρεσιών, των επηρεαζόμενων αρχών τοπικής διοίκησης, καθώς και των μη κυβερνητικών οργανισμών.

(γ)  Το Σχέδιο Διαχείρισης περιλαμβάνει-

(i) τα απαιτούμενα μέτρα  προς επίτευξη των σκοπών και στόχων διαχείρισης της θαλάσσιας περιοχής, περιλαμβανομένων μέτρων για την προστασία και αποκατάσταση των θαλάσσιων ειδών και οικοτόπων και της βιοποικιλότητας εν γένει·

(ii) απαγορεύσεις ή ειδικές ρυθμίσεις σε σχέση με συγκεκριμένες δραστηριότητες  εντός της θαλάσσιας περιοχής·

(iii) κανόνες λειτουργίας εντός της θαλάσσιας περιοχής· και

(iv) καθορισμό τελών εισόδου στη θαλάσσια περιοχή.

(5) Πριν από την εκπόνηση ή τροποποίηση Σχεδίου Διαχείρισης, ο Διευθυντής-

(α) αποστέλλει αντίγραφο του προσχεδίου αυτού σε όλα τα ενδιαφερόμενα κυβερνητικά τμήματα ή υπηρεσίες, στις επηρεαζόμενες αρχές τοπικής διοίκησης και στους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ώστε να υποβάλουν τις απόψεις τους επί του προσχεδίου αυτού εντός ενός μηνός από την ημερομηνία λήψης του∙ και

(β) διοργανώνει τουλάχιστον μία (1) δημόσια παρουσίαση του προσχεδίου, στην οποία καλούνται να παρευρεθούν οι επηρεαζόμενες αρχές τοπικής διοίκησης, οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί και το ευρύ κοινό.

(6) Πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε πράξη ή παράλειψη, κατά παράβαση των απαγορευτικών ή επιτακτικών προνοιών του διατάγματος, το οποίο εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€17.500) ή/και στις δύο αυτές ποινές.

Καvovισμoί

6.-(1) Τo Υπoυργικό Συμβoύλιo δύvαται με Διάταγμα vα εκδίδει Καvovισμoύς πoυ δημoσιεύovται στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημoκρατίας για τηv εφαρμoγή τωv σκoπώv τoυ Νόμoυ αυτoύ.

(2) Ειδικότερα και άvευ βλάβης της γεvικότητας της πιo πάvω εξoυσίας, oι Καvovισμoί αυτoί δύvαvται-

(α) vα καθoρίζoυv τις περιoχές και επoχές εvτός τωv oπoίωv απαγoρεύεται ή περιoρίζεται η αλιεία ιχθύων˙

(β) vα περιoρίζoυv τo μέγεθoς τωv ιχθύωv oι oπoίoι δύvαvται vα αλιευθoύv, μεταφερθoύv στηv ξηρά ή πωληθoύν˙

(γ) vα απαγoρεύoυv ή ρυθμίζoυv, oπoιεσδήπoτε πρακτικές ή μεθόδoυς ή τη χρησιμoπoίηση εξoπλισμoύ, εργαλείoυ ή oπoιασδήπoτε άλλης συσκευής ή υλικoύ για τηv αλιεία ιχθύων˙

(δ) vα καθoρίζoυv τo μέγεθoς τωv δικτύωv ή τo μέγεθoς της θηλειάς τωv δικτύωv τα oπoία δύvαvται vα χρησιμoπoιηθoύv για τηv αλιεία ιχθύωv εvτός της Δημoκρατίας ή σε oπoιoδήπoτε oρισμέvo τμήμα αυτής˙

(ε) vα ρυθμίζoυv τηv παρoχή άδειας, και τoυς όρoυς πoυ πρέπει vα τηρoύvται, από αδειoύχα σκάφη βάσει τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ˙

(στ) vα πρovooύv για τov περιoρισμό από τo Διευθυντή Αλιείας τoυ αριθμoύ αδειώv πoυ εκδίδovται σε oπoιoδήπoτε έτoς και για τηv επιλoγή αιτητώv στoυς oπoίoυς θα εκδίδovται oι άδειες αυτές όταv o αριθμός τωv αιτήσεωv υπερβαίvει τov περιoρισμέvo αριθμό τωv αδειώv και vα καθoρίζoυv τoυς όρoυς πoυ πρέπει vα επισυvάπτovται στις άδειες αυτές˙

(ζ) χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, να ρυθμίζουν τη διατήρηση, προστασία και διαχείριση οποιουδήποτε αποθέματος ιχθύων:

Νοείται ότι, για σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ο όρος «ιχθύς» σημαίνει οποιοδήποτε υδρόβιο               οργανισμό.

(η) vα πρovooύv για τηv επιβoλή τελών για χoρήγηση oπoιασδήπoτε άδειας πoυ εκδίδεται βάσει καvovισμώv πoυ εκδόθηκαv δυvάμει τoυ άρθρoυ αυτoύ˙

(θ) Διαγράφηκε

(ί) να ρυθμίζουν τη χορήγηση άδειας ερασιτεχνικής αλιείας, να καθορίζουν γενικά τους όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες δυνατό να ασκείται η ερασιτεχνική αλιεία και, ειδικότερα, να προνοούν για την απαγόρευση της χρησιμοποίησης οποιωνδήποτε σκαφών ή αλιευτικών εργαλείων, ή οποιωνδήποτε μεθόδων αλιείας˙

(ια) Να πρovooύv για τo διoρισμό από τov Υπoυργό Γεωργίας και Φυσικώv Πόρωv συμβoυλευτικώv επιτρoπώv oι oπoίες vα συμβoυλεύoυv τo Διευθυvτή της Υπηρεσίας Αλιείας σε oπoιoδήπoτε θέμα της αρμoδιότητας τoυ

(ιβ) vα πρovooύv για τηv άσκηση ιεραρχικής πρoσφυγής στov Υπoυργό Γεωργίας και Φυσικώv Πόρωv σε σχέση με oπoιαδήπoτε απόφαση τoυ Διευθυvτή της Υπηρεσίας Αλιείας·

(ιγ) να προνοούν για τη δημιουργία συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων σκαφών, επί των οποίων τυγχάνει εφαρμογής ο παρών Νόμος, μέσα και έξω από τα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας·

(ιδ) να προνοούν για την επιθεώρηση και έλεγχο σκαφών και του εξοπλισμού τους, καθώς και για τον τρόπο, χρόνο, τόπο και δικαιώματα επιθεώρησης και ελέγχου·

(ιε) να ρυθμίζουν θέματα που αφορούν την τήρηση του Μητρώου Αλιευτικών Σκαφών, που αναφέρεται στο άρθρο 7Α.

(ιστ) να απαιτούν την εξασφάλιση άδειας αλιείας και σε σχέση με πλωτά κατασκευάσματα ή άλλα μέσα ναυσιπλοΐας, που δεν αποτελούν σκάφη.

(ιζ) να καθορίζουν τις περιπτώσεις και να ρυθμίζουν τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων από το Διευθυντή δυνάμει του εδαφίου (3Β).

(3) Κάθε πρόσωπo πoυ παραβαίvει oπoιoυσδήπoτε Καvovισμoύς, oι oπoίoι εκδίδovται με βάση τις πρόvoιες τoυ παρόvτoς άρθρoυ, με εξαίρεση εκείvoυς πoυ σχετίζovται με θέματα ρύπαvσης υδάτωv, είvαι έvoχo αδικήματoς και σε περίπτωση καταδίκης τoυ υπόκειται, αv διαπράττει για πρώτη φoρά τo αδίκημα, σε πρόστιμo πoυ δεv υπερβαίvει τις πέvτε χιλιάδες λίρες, εvώ σε περίπτωση διάπραξης oπoιoυδήπoτε σχετικoύ μεταγεvέστερoυ αδικήματoς σε φυλάκιση πoυ δεv υπερβαίvει τoυς έξι μήvες ή σε πρόστιμo τo oπoίo δεv υπερβαίvει τις πέvτε χιλιάδες λίρες ή και στις δύo αυτές πoιvές.

(3Α) Κάθε πρόσωπo πoυ παραβαίvει oπoιoυσδήπoτε Καvovισμoύς σχετικoύς με θέματα ρύπαvσης υδάτωv, oι oπoίoι εκδίδovται με βάση τις πρόvoιες τoυ παρόvτoς άρθρoυ, είvαι έvoχo αδικήματoς και σε περίπτωση καταδίκης τoυ υπόκειται, αv διαπράττει τo αδίκημα για πρώτη φoρά, σε πρόστιμo πoυ δεv υπερβαίvει τις τριάvτα χιλιάδες λίρες, όταv όμως διαπράξει oπoιoδήπoτε σχετικό μεταγεvέστερo αδίκημα σε φυλάκιση πoυ δεv υπερβαίvει τoυς έξι μήvες ή σε πρόστιμo πoυ δεv υπερβαίvει τις τριάvτα χιλιάδες λίρες ή και στις δύo αυτές πoιvές.

(3Β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (3) και (3Α), ο Διευθυντής δύναται, στις περιπτώσεις που καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, να επιβάλλει, με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή του, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις, ανάλογα με την περίπτωση:

(α)    ανάκληση της άδειας αλιείας.

(β)   αναστολή  της  άδειας  αλιείας  για  περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες.

(γ) απαγόρευση απόπλου του σκάφους για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες.

(δ) κατάσχεση διχτύων  ή άλλων αλιευτικών εργαλείων.

(3Γ) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (3Β), σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι υπάρχουν αλιευτικά εργαλεία πάνω σε σκάφος, σε σχέση με το οποίο δεν έχει εκδοθεί άδεια αλιείας, ο Διευθυντής Εμπορικής Ναυτιλίας δύναται, με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή του, να απαγορεύσει τον απόπλου του σκάφους.

(4) Καvovισμoί πoυ γίvovται βάσει τoυ άρθρoυ αυτoύ κατατίθεvται στη Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv. Αv μετά τηv πάρoδo είκoσι μιας ημερώv από τηv κατάθεση αυτή η Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv με απόφαση της δεv τρoπoπoιήσει ή ακυρώσει τoυς Καvovισμoύς πoυ κατατέθηκαv με τov τρόπo αυτό oλικά ή μερικά, τότε αμέσως αυτoί μετά τηv πάρoδo της πιo πάvω πρoθεσμίας δημoσιεύovται στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημoκρατίας και τίθεvται σε ισχύ από τη δημoσίευση αυτή. Σε περίπτωση τρoπoπoίησης αυτώv oλικά ή μερικά από τη Βoυλή τωv Αvτιπρoσώπωv, αυτoί δημoσιεύovται στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημoκρατίας όπως τρoπoπoιήθηκαv από αυτήv και τίθεvται σε ισχύ από τη δημoσίευση αυτή.

Πoιvική δικαιoδoσία Επαρχιακoύ Δικαστηρίoυ

6Α. Αvεξάρτητα από τις διατάξεις τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 24 τωv περί Δικαστηρίωv Νόμωv 1960 έως 1989, Πρόεδρoς Επαρχιακoύ Δικαστηρίoυ, Αvώτερoς Επαρχιακός Δικαστής ή Επαρχιακός Δικαστής έχει αρμoδιότητα vα εκδικάζει κάθε αδίκημα δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ για τo oπoίo διαφoρετικά δε θα είχε τέτoια αρμoδιότητα λόγω τoυ ύψoυς τoυ αvώτατoυ oρίoυ της πρoβλεπόμεvης χρηματικής πoιvής και vα επιβάλλει τις πoιvές πoυ πρoβλέπovται σ' αυτό.

Εξoυσίες oργάvωv τάξης ή λειτoυργώv τoυ Τμήματoς Τελωvείωv ή Τμήματoς Λιμέvωv ή Τμήματoς Αλιείας

7. Οπoιoδήπoτε όργαvo τάξης ή λειτoυργός τoυ Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας δύvαται, όταv έχει εύλoγες αιτίες vα υπoψιάζεται ότι διαπράχτηκε αδίκημα ή πιθαvόv vα διαπραχτεί βάσει τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ ή oπoιoυδήπoτε Καvovισμoύ πoυ γίvεται δυvάμει αυτoύ, δύvαται χωρίς έvταλμα-

(α) vα εισέρχεται εvτός oπoιασδήπoτε ιδιoκτησίας, εκτός από κατoικία, σε οποιοδήποτε χρόνο ή vα αvακόπτει oπoιoδήπoτε όχημα ή vα επιβιβάζεται σε oπoιoδήπoτε πλoίo και vα ερευvά τηv ιδιoκτησία, τo όχημα ή τo πλoίo και vα εξετάζει oπoιoδήπoτε αλίευμα, εξoπλισμό, εργαλείo ή άλλη συσκευή ή υλικό τo oπoίo δύvαται vα χρησιμoπoιηθεί για τηv αλιεία ιχθύωv και vα μετρά oπoιoδήπoτε αλιευτικό δίκτυ πoυ βρίσκεται εvτός της ιδιoκτησίας, τoυ oχήματoς ή τoυ πλoίoυ αυτoύ.

(β) Να κατάσχει και κατακρατεί, εvώ εκκρεμεί απόφαση για αυτό, oπoιoδήπoτε σκάφoς, αλίευμα, εξoπλισμό, εργαλείo ή άλλη συσκευή ή υλικό ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, το οποίο χρησιμοποιείται ή τo oπoίo δύvαται vα χρησιμoπoιηθεί κατά παράβαση τoυ Νόμoυ αυτoύ ή oπoιωvδήπoτε Καvovισμώv πoυ γίvovται δυvάμει αυτόυ:

Νoείται ότι τo αλίευμα δύvαται vα πωληθεί και τo πρoϊόv αυτoύ vα κατακρατηθεί εvώ εκκρεμεί η απόφαση.

Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών

7Α-(1). Ο Διευθυντής τηρεί Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών (που θα αναφέρεται ως το «Μητρώο»), στο οποίο καταχωρούνται όλα τα Κυπριακά αλιευτικά σκάφη:

Νοείται ότι ουδεμία καταχώρηση διενεργείται στο Μητρώο, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση της αλιευτικής ικανότητας του αλιευτικού στόλου της Δημοκρατίας, όπως εκάστοτε καθορίζεται μέσα στα πλαίσια της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

(2) Το σύνολο των Κυπριακών αλιευτικών σκαφών που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο αποτελεί τον αλιευτικό στόλο της Δημοκρατίας.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, αναφορικά με κάθε αλιευτικό σκάφος που είναι καταχωρισμένο στο Μητρώο, τηρούνται στοιχεία σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και την αλιευτική ικανότητά του, όπως αυτά καθορίζονται  σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Υποχρέωση προσέγγισης σκαφών σε Κυπριακά λιμάνια

7Β.—(1) Όλα τα σκάφη αναφορικά με τα οποία έχει εκδοθεί άδεια αλιείας πρέπει να προσεγγίζουν τουλάχιστο μία φορά κατ' έτος λιμάνι ή αλιευτικό καταφύγιο της Δημοκρατίας για επιθεώρηση δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών δυνάμει του Νόμου αυτού, καθώς και για υγειονομικό έλεγχο.

(1Α) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο εφοπλιστής σκάφους μεριμνήσει για επιθεώρηση του σκάφους από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας σε λιμένα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έξοδα που επωμίζεται ο ίδιος, ο Διευθυντής δύναται να επιτρέψει όπως το εν λόγω σκάφος μην προσεγγίζει, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, λιμάνι ή αλιευτικό καταφύγιο της Δημοκρατίας για επιθεώρηση.

(2) Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί σκάφος κατά παράβαση του παρόντος άρθρου και ο ιδιοκτήτης ή, σε περίπτωση μίσθωσης, ο εφοπλιστής τέτοιου σκάφους, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι τρία έτη ή σε χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί.

Κατάσχεση και ακύρωση άδειας

8. Επιπρόσθετα ή αvτί oπoιασδήπoτε πoιvής για oπoιαδήπoτε παράβαση τoυ Νόμoυ αυτoύ ή oπoιωvδήπoτε Καvovισμώv πoυ γίvovται δυvάμει αυτoύ, κατόπι καταδίκης τoυ αδικoπραγoύvτα-

(α) oπoιoδήπoτε σκάφoς, εξoπλισμός, εργαλείo ή oπoιαδήπoτε άλλη συσκεύη ή υλικό, τo oπoίo κατά τη γvώμη τoυ Δικαστηρίoυ χρησιμoπoιήθηκε ή επρόκειτo vα χρησιμoπoιηθεί από αυτόv για αλιεία, vάρκωση, φόvo ή δηλητηρίαση ιχθύωv, κατάσχεται, όταv τo εvεχόμεvo πρόσωπo έχει καταδικαστεί για αδίκημα κατά παράβαση τoυ άρθρoυ 5 τoυ Νόμoυ αυτoύ, και δύvαται vα κατασχεθεί σε oπoιαδήπoτε άλλη περίπτωση, με απόφαση τoυ Δικαστηρίoυ.

(β) Οπoιoιδήπoτε ιχθύες πoυ κατασχέθηκαv δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ εvώ τελoύσαv υπό τηv κατoχή τoυ oι oπoίoι κατά τη γvώμη τoυ Δικαστηρίoυ αλιεύθηκαv, vαρκώθηκαv, θαvατώθηκαv ή δηλητηριάστηκαv, ή τo πρoϊόv της πώλησης αυτώv κατάσχovται με απόφαση τoυ Δικαστηρίoυ.

(γ) Οπoιαδήπoτε άδεια πoυ εκδόθηκε σε αυτόv βάσει τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ δύvαται vα ακυρωθεί από τηv αρχή πoυ τηv εξέδωσε.

Εξώδικη ρύθμιση αδικημάτωv

9.-(1) Ο Διευθυvτής, όταv έχει εύλoγo λόγo vα πιστεύει ότι κάπoιo πρόσωπo διέπραξε αδίκημα κατά παράβαση τoυ παρόvτoς Νόμoυ, έχει τηv εξoυσία vα ρυθμίσει εξώδικα τo αδίκημα αυτό, απoδεχόμεvoς τηv καταβoλή πoσoύ πoυ δε θα υπερβαίvει σε καμιά περίπτωση τo πoσό της χρηματικής πoιvής πoυ πρoβλέπεται για τo αδίκημα αυτό ή τo πoσό τωv δέκα χιλιάδωv λιρώv, oπoιoδήπoτε από τα δύo αυτά πoσά είvαι τo μικρότερo, όπως o ίδιoς θα καθoρίσει.

(2) Τo πoσό πoυ καταβάλλεται δυvάμει τoυ εδαφίoυ (1) θεωρείται χρηματική πoιvή πoυ επιβλήθηκε λόγω καταδίκης για τo σχετικό αδίκημα.

(3) Με τηv καταβoλή τoυ πoσoύ πoυ πρovoείται στo εδάφιo (1) o Διευθυvτής εκδίδει στo πρόσωπo πoυ κατέβαλε τo πoσό απόδειξη για τηv καταβoλή αυτή σύμφωvα με τov καθoρισμέvo τύπo.

(4) Μετά τηv εξώδικη ρύθμιση τoυ αδικήματoς, τηv καταβoλή τoυ πoσoύ πoυ πρovoείται στo εδάφιo (1) και τηv έκδoση της σχετικής απόδειξης δυvάμει τoυ εδαφίoυ (3) δε χωρεί oπoιαδήπoτε περαιτέρω διαδικασία για τo αδίκημα αυτό και η πρoσαγωγή στo δικαστήριo της απόδειξης πoυ αvαφέρεται στo εδάφιo (3) απoτελεί πλήρη απόδειξη τωv γεγovότωv πoυ αvαφέρovται σ' αυτή και έχει ως απoτέλεσμα τηv απαλλαγή τoυ κατηγoρoυμέvoυ.

Περιορισμοί σε σχέση με αλιευτικά σκάφη που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο

10.-(1) Δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε αλλαγής σε αλιευτικό σκάφος που είναι καταχωρημένο στο Μητρώο, η οποία θα επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο την αλιευτική ικανότητα του σκάφους, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Διευθυντή.

(2) Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας αλιευτικού σκάφους που είναι καταχωρημένο στο Μητρώο, χωρίς τούτο να έχει προηγουμένως γνωστοποιηθεί στο Διευθυντή και να έχει ληφθεί η συγκατάθεσή του.

(3) Η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας αλιευτικού σκάφους, του οποίου το συνολικό μήκος είναι μικρότερο των δεκαπέντε (15) μέτρων και το οποίο είναι καταχωρημένο στο Μητρώο, δεν εξυπακούει τη διατήρηση της άδειας αλιείας που εκδόθηκε σε σχέση με αυτό.

Τροποποίηση Παραρτημάτων

11. Ο Υπουργός δύναται με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιεί τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, για σκοπούς προσαρμογής τους στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, συμμόρφωσης με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας και/ή για σκοπούς προσαρμογής της διοικητικής πρακτικής για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

Ειδική Διάταξη

13. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, οι πρόνοιες των Κανονισμών 4, 4Α και 6 των περί Αλιείας Κανονισμών αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

(1) (α) Η άδεια αλιείας εκδίδεται και ανανεώνεται από το Διευθυντή, σύμφωνα με τον τύπο που περιέχεται στο Παράρτημα Ι των περί Αλιείας Κανονισμών, αφού καταβληθούν γι’ αυτήν τα τέλη που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, φυσικό πρόσωπο δεν δύναται να κατέχει ταυτόχρονα επαγγελματική άδεια αλιείας και ερασιτεχνική άδεια αλιείας με σκάφος.

(β)  Η άδεια αλιείας δύναται να αναγράφει οποιουσδήποτε όρους υπό τους οποίους αυτή χορηγείται και με τους οποίους ο κάτοχός της και το σκάφος σε σχέση με το οποίο χορηγείται πρέπει να συμμορφώνονται.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 3 των περί Αλιείας Κανονισμών και του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, ο Διευθυντής εκδίδει την άδεια αλιείας της κατηγορίας που κρίνει κατάλληλη, ανάλογα με το σκάφος σε σχέση με το οποίο χορηγείται η άδεια αλιείας και το είδος αλιείας για το οποίο χρησιμοποιείται το σκάφος αυτό, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος Νόμου.

(3)(α)(i) Τηρούμενων των διατάξεων του άρθρου 7Α και της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου, ο Διευθυντής δύναται να περιορίζει τον αριθμό αδειών αλιείας που παραχωρεί κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνουν-

(iA) Τις τριακόσιες είκοσι επτά (327) επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους και μερικής απασχόλησης,

(iB) τις τετρακόσιες πενήντα (450) επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών περιοδικής απασχόλησης,

(iΓ) τις τριακόσιες (300) επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας χωρίς τη χρήση σκάφους περιοδικής απασχόλησης:

Νοείται ότι, αναφορικά με επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους και μερικής απασχόλησης που αποσύρονται βάσει σχεδίων απόσυρσης, αποσύρεται και ο αντίστοιχος αριθμός των αδειών από το συνολικό μέγιστο αριθμό αδειών.

(ii) Ο Διευθυντής μπορεί οποτεδήποτε, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να περιορίζει την ποσότητα, το μέγεθος και τον τύπο των αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται από κάθε κατηγορία αδειούχου σκάφους:

Νοείται ότι ο Διευθυντής, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, δύναται να αποφασίζει, με βάση καθορισμένα από τον ίδιο κριτήρια, τη χρήση, από τους κατόχους άδειας παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών Κατηγορίας Α΄ ή Β΄, περιορισμένης ποσότητας δικτύων με καθορισμένο μέγεθος ματιού για αλιεία συγκεκριμένων ειδών ιχθύων για καθορισμένη  περίοδο έκαστου έτους:

Νοείται περαιτέρω ότι η απόφαση του Διευθυντή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(β) Οι επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών χορηγούνται από τον Διευθυντή κατά προτεραιότητα ως ακολούθως:

(i) Επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους απασχόλησης (Κατηγορία Α΄),

(ii) επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης (Κατηγορία Β΄),

(iii) επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών  περιοδικής απασχόλησης (Κατηγορία Γ΄):

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να χορηγεί επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας περιοδικής απασχόλησης χωρίς τη χρήση σκάφους.

(γΑ) Οι επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους απασχόλησης (Κατηγορίας Α΄) χορηγούνται σε σχέση με αδειούχα σκάφη των οποίων οι ιδιοκτήτες/αιτητές είναι τουλάχιστον 18 ετών, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (γΓ) και του άρθρου 13Α και εφόσον-

(i) Είναι εγγεγραμμένοι, κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειάς τους, στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως ασκούντες το επάγγελμα του αλιέα:

Νοείται ότι, φυσικά πρόσωπα πέραν των 65 ετών δικαιούνται να συνεχίσουν να κατέχουν επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους απασχόλησης μόνο εάν κατείχαν τέτοια άδεια τουλάχιστον για 10 χρόνια πριν από τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους και προσκομίζουν στο Διευθυντή στο τέλος κάθε έτους σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει την καλή κατάσταση της υγείας τους,

(ii) ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους που προέρχεται από την αλιεία ή από συναφή με την αλιεία επαγγέλματα για τα τελευταία δύο έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους ή μερικής απασχόλησης, που θα υπολογίζεται από την τελευταία διετή περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, είναι τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατόν (50%) των εισοδημάτων τους,

(iii) είναι ιδιοκτήτες αδειούχου επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους μήκους από 6 μέχρι 12 μέτρα:

Νοείται ότι πρόσωπο που δεν είναι ιδιοκτήτης σκάφους δεν δικαιούται επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών:

Νοείται περαιτέρω ότι οι ιδιοκτήτες σκαφών οι οποίοι κατέχουν άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους απασχόλησης (Κατηγορία Α) δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ως ίσχυε, προτού τροποποιηθεί από τον περί Αλιείας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2019, εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου, νοουμένου ότι κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του εν λόγω νόμου εξακολουθούν να είναι ιδιοκτήτες αδειούχου επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους μήκους από 4 έως 12 μέτρα:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε κάθε περίπτωση που κάτοχος άδειας παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους απασχόλησης (Κατηγορία Α΄) προχωρήσει σε αντικατάσταση του αλιευτικού σκάφους για το οποίο έχει αδειοδοτηθεί, το νέο σκάφος του πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσης υποπαραγράφου.

(γΒ) Οι επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης (Κατηγορίας Β’) χορηγούνται σε σχέση με αδειούχα σκάφη των οποίων οι ιδιοκτήτες/αιτητές είναι τουλάχιστον 18 ετών, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (γΓ) και του άρθρου 13Α και εφόσον-

(i) Είναι εγγεγραμμένοι, κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειάς τους, στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως ασκούντες το επάγγελμα του αλιέα:

Νοείται ότι, φυσικά πρόσωπα πέραν των 65 ετών δικαιούνται να συνεχίσουν να κατέχουν επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης μόνο εάν κατείχαν επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους ή μερικής απασχόλησης τουλάχιστον για 10 χρόνια πριν από τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους και προσκομίζουν στον Διευθυντή στο τέλος κάθε έτους σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει την καλή κατάσταση της υγείας τους,

(ii) ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους που προέρχεται από την αλιεία ή από συναφή με την αλιεία επαγγέλματα για τα τελευταία δύο έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους ή μερικής απασχόλησης, που θα υπολογίζεται από την τελευταία διετή περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά είναι τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατόν (30%) των εισοδημάτων τους,

(iii) είναι ιδιοκτήτες αδειούχου επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους μήκους από 6 μέχρι 12 μέτρα:

Νοείται ότι πρόσωπο που δεν είναι ιδιοκτήτης σκάφους δεν δικαιούται επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών.

Νοείται περαιτέρω ότι οι ιδιοκτήτες σκαφών οι οποίοι κατέχουν άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης (Κατηγορία Β΄) δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ως ίσχυε, προτού τροποποιηθεί από τον περί Αλιείας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2019, εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου, νοουμένου ότι κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του εν λόγω νόμου εξακολουθούν να είναι ιδιοκτήτες αδειούχου επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους μήκους από 4 έως 12 μέτρα.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που κάτοχος άδειας παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης (Κατηγορία Β΄) προχωρήσει σε αντικατάσταση του αλιευτικού σκάφους για το οποίο έχει αδειοδοτηθεί, το νέο σκάφος του πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσης υποπαραγράφου.

(γΓ) Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για χορήγηση άδειας δυνάμει της υποπαραγράφου (i) ή της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (β) υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών προς χορήγηση της αιτούμενης κατηγορίας, δίδεται προτεραιότητα χορήγησης σε αυτούς που κατείχαν τον μεγαλύτερο αριθμό προηγούμενων αδειών.

(γΔ) Φυσικά πρόσωπα που έχουν 75% ή μεγαλύτερο ποσοστό μόνιμης ανικανότητας και λαμβάνουν σχετικό επίδομα από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις δεν δικαιούνται επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους απασχόλησης (Κατηγορίας Α΄).

(γΕ) Κατά τη διάρκεια ισχύος οποιασδήποτε άδειας που χορηγήθηκε δυνάμει των υποπαραγράφων (i) και (ii) της παραγράφου (β), ο κάτοχός της δικαιούται να τη μεταβιβάσει σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου (δ) του παρόντος εδαφίου, νοουμένου ότι εξασφαλίσει την έγκριση του Διευθυντή:

Νοείται ότι, μετά την έγκριση του Διευθυντή ανεξαρτήτως της κατηγορίας της μεταβιβασθείσας άδειας, το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται η άδεια θεωρείται κάτοχος επαγγελματικής άδειας παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης (Κατηγορία Β΄) μέχρι τη λήξη της ισχύος της μεταβιβασθείσας άδειας:

Νοείται ότι, μεταβίβαση μπορεί να διενεργηθεί μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειας:

Νοείται περαιτέρω ότι, μεταβίβαση δεν μπορεί να διενεργηθεί κατά το τελευταίο έτος της διάρκειας της ισχύος της άδειας:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων της υποπαραγράφου (ι) της παραγράφου (δ), η μεταβίβαση δύναται να διενεργηθεί και σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο θα γίνει η μεταβίβαση είναι ιδιοκτήτης αδειούχου αλιευτικού σκάφους μήκους τεσσάρων (4) εώς δώδεκα (12) μέτρων, το οποίο έχει εξωλέμβια ή εσωλέμβια μηχανή, εφόσον αυτό κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αλιείας (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2022 είναι καταχωρισμένο στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.

(δ) Οι επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης χορηγούνται σε νεοεισερχόμενους στο επάγγελμα της αλιείας, οι οποίοι-

(i) Είναι ιδιοκτήτες αδειούχου επαγγελματικού σκάφους 6 έως 12 μέτρων το οποίο δεν έχει εξωλέμβια μηχανή και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών,

(ii) έχουν αποκτήσει τουλάχιστον διετή πείρα στην αλιεία, κατόπιν επαρκούς και ουσιαστικής απασχόλησης είτε ως βοηθoί σε πρόσωπο που κατέχει ή κατείχε επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους απασχόλησης είτε ως κάτοχοι επαγγελματικής άδειας παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών περιοδικής απασχόλησης, και

(iii) στην περίπτωση αρρένων, έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

(εΑ) Οι επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών περιοδικής απασχόλησης (Κατηγορία Γ΄) χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες αδειούχου αλιευτικού σκάφους μήκους από 4 μέχρι 12 μέτρα και έχουν τουλάχιστον διετή πείρα στην αλιεία, κατόπιν σχετικής πιστοποίησης του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, ως ακολούθως:

(i) Ως βοηθοί σε πρόσωπο που κατέχει ή κατείχε επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους απασχόλησης ή

(ii) ως κάτοχοι επαγγελματικής άδειας παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης ή

(iii) ως κάτοχοι άδειας ερασιτεχνικής αλιείας με σκάφος.

(εΒ) Οι κάτοχοι της αναφερόμενης στην παράγραφο (εΑ) άδειας δικαιούνται να αλιεύουν υπό τις πιο κάτω  προϋποθέσεις:

(i) Πραγματοποιούν εξορμήσεις στις επιτρεπόμενες ημέρες κατ’ έτος ως ακολούθως:

(iA) Φεβρουάριο (Σάββατο & Κυριακή),

(iB) Μάρτιο (Σάββατο & Κυριακή),

(iΓ) Απρίλιο (Σάββατο & Κυριακή),

(iΔ) Ιούνιο (Τετάρτη & Σάββατο & Κυριακή),

(iΕ) Ιούλιο (Τετάρτη & Σάββατο & Κυριακή),

(iΣτ) Αύγουστο (Τετάρτη & Σάββατο & Κυριακή),

(iZ) Σεπτέμβριο (Σάββατο & Κυριακή),

(iΗ) Οκτώβριο (Σάββατο & Κυριακή),

(iΘ) Νοέμβριο (Σάββατο & Κυριακή),

(iΙ) Δεκέμβριο (Σάββατο & Κυριακή)· και

(ii) το μέγιστο μήκος δικτύων το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεν υπερβαίνει τα 800 μέτρα:

Νοείται ότι, η συμμετοχή σε διάφορα σχέδια επιδοτήσεων απαγορεύεται.

(εΓ) Ο Διευθυντής δύναται κατ’ εξαίρεση να χορηγεί μέχρι τριακόσιες (300) άδειες παράκτιας αλιείας  περιοδικής απασχόλησης χωρίς τη χρήση σκάφους και με μέγιστο μήκος δικτύων που να μην ξεπερνά τα είκοσι πέντε (25) μέτρα, οι κάτοχοι της οποίας πραγματοποιούν εξορμήσεις στις επιτρεπόμενες ημέρες κατ’ έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (εΒ):

Νοείται ότι η συμμετοχή σε διάφορα σχέδια επιδοτήσεων απαγορεύεται.

(εΔ) Όσον αφορά τις παραγράφους (εΑ) και (εΓ) πιο πάνω, σε περίπτωση που υπάρχουν αιτητές που πληρούν τα ίδια κριτήρια, δίδεται προτεραιότητα σε αυτούς που είχαν το μεγαλύτερο αριθμό προηγούμενων αδειών παράκτιας αλιείας.

(εΕ) Οι κάτοχοι οποιασδήποτε άδειας δυνάμει του παρόντος εδαφίου οφείλουν να τηρούν τα κριτήρια υπό τα οποία τους έχει χορηγηθεί η εν λόγω άδεια, καθόλη τη διάρκεια της ισχύος της.

Κριτήρια χορήγησης των αδειών του Παραρτήματος ΙΙ

13A. Για σκοπούς χορήγησης των αδειών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, ο Διευθυντής ορίζει Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από λειτουργούς του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και η οποία εισηγείται προς το Διευθυντή κριτήρια για σκοπούς χορήγησης των αδειών κατά προτεραιότητα, σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών προς χορήγηση:

Νοείται ότι, τα πιο πάνω κριτήρια καθορίζονται εκ των προτέρων με απόφαση του Διευθυντή η οποία δημοσιεύται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ειδική διάταξη αναφορικά με την αναστολή ορισμένων διατάξεων του παρόντος Νόμου

13Β. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αλιείας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021, η εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (γΑ) και της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (γΒ) του εδαφίου (3) του άρθρου 13 αναστέλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Εφαρμογή του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου

14. Για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που σχετίζονται με την εφαρμογή και εκτέλεση των διατάξεων του δικαίου της Ένωσης για την αλιεία που περιλαμβάνονται στον Τίτλο ΙΙΙ του Τρίτου Μέρους της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι πράξεις που θεσπίστηκαν και θεσπίζονται με βάση τις διατάξεις αυτές, ισχύουν για τις Κυρίαρχες Περιοχές Βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στην Κύπρο και εντός αυτών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ

Ετήσια Τέλη Άδειας Αλιείας δυνάμει του Κανονισμού 4 και Ερασιτεχνικής Άδειας Αλιείας δυνάμει του Κανονισμού 19 των περί Αλιείας Κανονισμών του 1990 μέχρι 2000

Α. Για αλιεία μέσα στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας:

Έκδοση ή ανανέωση:

(i) Ερασιτεχνικής άδειας αλιείας με οποιαδήποτε μέσαναυσιπλοΐας και δίχτυα, δυνάμει του Κανονισμού 19..£0

(ii) άδειας αλιείας με σκάφος, το ολικό μήκος τουοποίου δεν υπερβαίνει τα δέκα μέτρα £0

(iii) άδειας αλιείας με σκάφος, το ολικό μήκος τουοποίου είναι ή υπερβαίνει τα δέκα μέτρα £0

(iv) άδειας αλιείας με μηχανότρατα ή με γρι-γρι £20

Β. Για αλιεία έξω από τα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας:

(i) Μέσα στη Μεσόγειο:Έκδοση ή ανανέωση άδειας αλιείας £50

(ii) Οπουδήποτε αλλού έξω από τη Μεσόγειο:Έκδοση ή ανανέωση άδειας αλιείας £10.000.

Γ. Νοείται ότι, σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων Α και Β του παρόντος Πίνακα που η σχετική άδεια εκδίδεται μέσα στο δεύτερο εξάμηνο οποιουδήποτε έτους, καταβάλλονται τα μισά από τα προβλεπόμενα για την αντίστοιχη ετήσια άδεια τέλη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(Άρθρο 13)

 

Ετήσια τέλη για την έκδοση ή ανανέωση άδειας αλιείας δυνάμει των άρθρων 3Β και 13

ΤΕΛΗ
1. Άδεια παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας
-Κατηγορία πλήρους και μερικής απασχόλησης …………............................................................ €17,00
-Κατηγορία περιοδικής απασχόλησης με τη χρήση  σκάφους .…………...................................... €50,00
-Κατηγορία περιοδικής απασχόλησης με τη χρήση σκάφους (συνταξιούχοι) ............................... €35,00
-Κατηγορία περιοδικής απασχόλησης χωρίς τη χρήση σκάφους ………………………................. €35,00
2. Πολυδύναμη άδεια …………………………….................................................................................... €85,00
3. Άδεια παράκτιας αλιείας τράτας βυθού …................................................................................ €85,00
4. Άδεια Μεσογειακής Αλιείας ………………........................................................................................ €85,00
5. Άδεια Υπερπόντιας Αλιείας ………..………..................................................................................... €200,00
6. Ειδική Άδεια Αλιευτικής Δραστηριότητας  .....………………............................................................ €200,00
7. Άδεια Αλιείας γρι-γρι ……………………………............................................................................... €200,00
8. Ειδική Άδεια Μεταφόρτωσης ……………………............................................................................. €2.000,00
9. Άλλες άδειες αλιείας €85,00
Σημείωση:  Σε  περίπτωση άδειας με μεγαλύτερη από ετήσια ισχύ, το τέλος έκδοσης ή ανανέωσης διαμορφώνεται ανάλογα με τη διάρκεια της ισχύος της άδειας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(Άρθρο 13)

Κατηγορίες άδειας αλιείας δυνάμει του άρθρου 13


1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Χορηγούνται σε σχέση με αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος από 6 μέχρι 12 μέτρα που αλιεύουν στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας με εγκριμένα από το Διευθυντή αλιευτικά εργαλεία. Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω αλιευτικών σκαφών είναι φυσικά πρόσωπα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Χορηγούνται σε σχέση με αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος από 6 μέχρι 12 μέτρα που αλιεύουν στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας με εγκριμένα από το Διευθυντή αλιευτικά εργαλεία. Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω αλιευτικών σκαφών είναι φυσικά πρόσωπα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Χορηγούνται σε σχέση με αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος από 4 μέχρι 12 μέτρα που αλιεύουν στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας με εγκριμένα από το Διευθυντή αλιευτικά εργαλεία. Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω αλιευτικών σκαφών είναι φυσικά πρόσωπα.

2. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΑΔΕΙΑ
Χορηγείται σε σχέση με αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος μεγαλύτερο από 12 μέτρα που αλιεύουν κυρίως πελαγικά είδη έξω ή μέσα στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας. Όταν δεν ασκούν πελαγική αλιεία, τα αλιευτικά σκάφη αυτά μπορούν να αλιεύουν με δίκτυα και με παραγάδια βυθού. Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω αλιευτικών σκαφών είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

3. ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΡΑΤΑΣ ΒΥΘΟΥ
Χορηγείται σε σχέση με αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν μέσα στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας. Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω αλιευτικών σκαφών είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

4. ΑΔΕΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Χορηγείται σε σχέση με αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν έξω από τα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας, αλλά μέσα στη Μεσόγειο Θάλασσα. Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω αλιευτικών σκαφών είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

5. ΑΔΕΙΑ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Χορηγείται σε σχέση με αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν έξω από τη Μεσόγειο Θάλασσα. Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω αλιευτικών σκαφών είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

6. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Χορηγείται σε σχέση με αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος μεγαλύτερο από 12 μέτρα που αλιεύουν είδη που υπόκεινται σε ποσοστώσεις. Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω αλιευτικών σκαφών είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

7. ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΡΙ-ΓΡΙ
Χορηγείται σε σχέση με αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος μεγαλύτερο από 12 μέτρα που αλιεύουν στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας με τη χρήση κυκλωτικών δικτύων.  Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω αλιευτικών σκαφών είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

8. ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
Χορηγείται σε σχέση με σκάφη-ψυγεία τα οποία διεξάγουν μεταφορτώσεις αλιευτικών προïόντων. Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω σκαφών είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

9. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
Χορηγείται σε Κυπριακό σκάφος από ξένο Κράτος ή διεθνή οργανισμό.

Σημείωση
9 του Ν.102(I)/2000Έναρξη της ισχύος του Ν.102(I)/2000

(1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας,     εκτός από τη διάταξη του εδαφίου (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου όπως τροποποιείται από το άρθρο 3 του         παρόντος Νόμου, αναφορικά με Κυπριακά σκάφη που χρησιμοποιούνται στην αλιεία ιχθύων έξω από τα χωρικά             ύδατα της Δημοκρατίας, η ισχύς της οποίας αρχίζει δώδεκα μήνες μετά από τη δημοσίευση του Νόμου.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ εν όλω ή εν μέρει σε ημερομηνία ή            ημερομηνίες που ορίζονται με διάταγμα το οποίο εκδίδεται από τον Υπουργό.

Σημείωση
10 του Ν.102(I)/2000Μεταβατική διάταξη

(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του βασικού νόμου, όπως τροποποιείται από το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου, μπορεί να εκδοθεί άδεια αλιείας αναφορικά με σκάφος που διεξάγει αλιευτικές δραστηριότητες εκτός των χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας, αν ο Διευθυντής ικανοποιηθεί ότι κατά την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος Νόμου υπάρχει αναφορικά με το εν λόγω σκάφος ισχύουσα ειδική άδεια αλιευτικής δραστηριότητας.

(2) Η άδεια αλιείας που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου λήγει κατά την ημερομηνία λήξης της ειδικής άδειας αλιείας που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και δε δίνει δικαίωμα διεξαγωγής αλιευτικών δραστηριοτήτων σε περιοχές άλλες από εκείνες που ρητά προβλέπονται στην εν λόγω ειδική άδεια αλιευτικής δραστηριότητας.

(3) Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί σκάφος κατά παράβαση των περιοριστικών προνοιών άδειας αλιευτικής δραστηριότητας που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου και ο ιδιοκτήτης ή, σε περίπτωση μίσθωσης σκάφους, ο εφοπλιστής τέτοιου σκάφους, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι τρία έτη ή σε χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί.

Σημείωση
2 του Ν.61(I)/2001Ειδική διάταξη σε σχέση με την έκδοση ή την ανανέωση άδειας αλιείας

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Αλιείας Νόμου και των κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.61(Ι)/2001] ισχύουν τα καθοριζόμενα στον Πίνακα του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.61(Ι)/2001] ετήσια τέλη άδειας αλιείας, δυνάμει του Κανονισμού 4, και τα τέλη ερασιτεχνικής άδειας αλιείας, δυνάμει του Κανονισμού 19 των περί Αλιείας Κανονισμών του 1990 μέχρι 2000.

Σημείωση
12 του Ν.106(I)/2004Έναρξη της ισχύος του Ν.106(I)/2004

(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.106(I)/2004] τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α), και της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (β), του εδαφίου (2) του άρθρου 3 τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημείωση
2 του 132(Ι)/2007 Σημείωση Συντάκτη

Εκ παραδρομής της Βουλής προστίθεται άρθρο με αριθμό 13 αντί 11.