Έκδoση και εκπvoή άδειας

4.-(1) Άδειες πoυ απαιτoύvται βάσει τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 3 εκδίδovται από τo Διευθυντή ή oπoιoδήπoτε λειτoυργό πoυ εξoυσιoδoτείται δεόvτως από αυτόv, αφού καταβληθούν τα τέλη, τα οποία προβλέπονται από Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Οποιαδήποτε άδεια, η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1), εκδίδεται ή ανανεώνεται για διάρκεια που καθορίζεται, ανάλογα με την περίπτωση, από το Διευθυντή και η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.