Ενημέρωση Διευθυντή σε περίπτωση εξασφάλισης ειδικής άδειας αλιείας

4Α.—(1) Ο ιδιοκτήτης ή, σε περίπτωση μίσθωσης σκάφους, ο εφοπλιστής σκάφους αναφορικά με το οποίο εκδίδεται ειδική άδεια αλιευτικής δραστηριότητας, οφείλει να ειδοποιήσει σχετικά το Διευθυντή, μέσα σε τριάντα μέρες από την έκδοση της εν λόγω ειδικής άδειας. Η ειδοποίηση γίνεται γραπτώς και συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της ειδικής άδειας.

(2) Παράλειψη παροχής της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) ειδοποίησης, αν περιέλθει στην αντίληψη του Διευθυντή, μπορεί να αποτελέσει λόγο μη ανανέωσης της άδειας αλιείας του επηρεαζόμενου σκάφους.