Ερμηvεία

2. Στo Νόμo αυτό-

"άδεια αλιείας" σημαίνει άδεια αλιείας που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και η οποία—

(α) επιτρέπει τη χρήση σκάφους για την αλιεία ιχθύων μέσα σε περιοχές που καθορίζονται σ' αυτή·

(β) αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης για εξασφάλιση ειδικής άδειας αλιείας·

"αλιευτική ικανότητα" σημαίνει, σε σχέση με σκάφος, τη χωρητικότητά του σε μονάδες GT και την ισχύ του κινητήρα του σε μονάδες KW και ανάλογη ερμηνεία αποδίδεται στον όρο ‘αλιευτική ικανότητα του αλιευτικού στόλου της Δημοκρατίας.

"άδεια ερασιτεχνικής αλιείας" σημαίνει άδεια ερασιτεχνικής αλιείας που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και η οποία επιτρέπει την άσκηση ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων, μέσα σε περιοχές που καθορίζονται σε αυτή, και τη χρήση, προς το σκοπό αυτό, αλιευτικών εργαλείων με ή χωρίς αλιευτικό σκάφος.

"αλιευτικό σκάφος" σημαίνει οποιοδήποτε κατάλληλα εξοπλισμένο σκάφος, το οποίο χρησιμοποιείται ή δύναται να χρησιμοποιηθεί για την εμπορική εκμετάλλευση ιχθύων, περιλαμβανομένης της αλιείας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διαμετακόμισης ή επεξεργασίας ιχθύων και οποιασδήποτε άλλης σχετικής εργασίας, αλλά δεν περιλαμβάνει φορτηγά πλοία.

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

"Διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει κάθε λειτουργό του Τμήματος, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο·

"Διευθυντής Εμπορικής Ναυτιλίας" σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και περιλαμβάνει κάθε λειτουργό του Τμήματος, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο.

"ειδική άδεια αλιείας" σημαίνει ειδική άδεια αλιείας που εκδίδεται από ξένο κράτος ή διεθνή οργανισμό αναφορικά με Κυπριακό σκάφος και επιτρέπει στο σκάφος για το οποίο χορηγείται να αλιεύει ιχθείς είτε, σε περίπτωση έκδοσης της άδειας από ξένο κράτος, στα χωρικά ύδατα, την αλιευτική ζώνη ή/και την αποκλειστική οικονομική ζώνη του κράτους αυτού, είτε, σε περίπτωση έκδοσης της άδειας από διεθνή οργανισμό, σε περιοχή όπου η αλιεία ελέγχεται από τον οργανισμό αυτό·

"Επιθεωρητής Αλιείας" σημαίνει Επιθεωρητή Αλιείας του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει οποιοδήποτε οργανισμό, αρχή ή πρόσωπο ήθελε εξουσιοδοτηθεί από το Διευθυντή για σκοπούς επιθεώρησης σκαφών και του εξοπλισμού τους καθώς και οποιαδήποτε αρμόδια αρχή δυνάμει διεθνούς συμβάσεως που κυρώθηκε από τη Δημοκρατία·

"ερασιτεχνική αλιεία" σημαίνει την αλιεία ιχθύων που ασκείται για σκοπούς ψυχαγωγίας και άθλησης και όχι για σκοπούς βιοπορισμού ή εμπορικής εκμετάλλευσης των ιχθύων που αλιεύονται:

Νοείται ότι, με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, είναι δυνατό να επιτρέπεται η άσκηση ερασιτεχνικής αλιείας στο πλαίσιο επαγγελματικής τουριστικής δραστηριότητας.».

"εφοπλιστής" περιλαμβάνει το μισθωτή σκάφους·

"ιχθύς" σημαίνει οποιοδήποτε υδρόβιο οργανισμό, και περιλαμβάνει μαλάκια και καρκινοειδή, αλλά, με την επιφύλαξη της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 6, δεν περιλαμβάνει σπόγγους, κοράλλια, θηλαστικά και προστατευόμενα είδη.

"Κανονισμός 2090/98/ΕΚ" σημαίνει τον Κανονισμό της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 1998, σχετικά με το μητρώο αλιευτικών σκαφών της Κοινότητας, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

"Κανονισμός 2371/2002/ΕΚ" σημαίνει τον Κανονισμό του  Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

"Κοινή Αλιευτική Πολιτική" σημαίνει την Κοινή Αλιευτική Πολιτική που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στον τομέα της αλιείας.

"Κυπριακό σκάφος" σημαίνει—

(α) πλοίο που είναι εγγεγραμμένο στο Νηολόγιο Κυπριακών πλοίων και φέρει την Κυπριακή σημαία δυνάμει των άρθρων 6, 23Γ, 23Δ και 53 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμων του 1963 μέχρι 1996-

(β) σκάφος που είναι νηολογημένο στο Νηολόγιο Μικρών Αλιευτικών Σκαφών δυνάμει του άρθρου 6 του περί Αλιευτικών Σκαφών (Νηολόγησις, Πώλησις, Μεταβίβασις και Υποθήκευσις) Νόμου του 1971·

"μίσθωση σκάφους" σημαίνει ναύλωση γυμνού σκάφους (bareboat charter) όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στους περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων Νόμους του 1963 μέχρι 1996·

"σκάφος" σημαίνει πλοίο, λέμβο, φορτηγίδα, πλοιάριο ή πλωτό ναυπήγημα κάθε είδους και περιλαμβάνει Κυπριακό σκάφος.

"τράτα βυθού" σημαίvει σκάφoς τo oπoίo, για τo σκoπό αλιείας ιχθύωv, σέρvει δίκτυ ή άλλo εξάρτημα κατά μήκoς τoυ πυθμέvα της θάλασσας.

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·