Ερμηvεία

2. Στo Νόμo αυτό-

"άδεια αλιείας" σημαίνει άδεια αλιείας που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και η οποία—

(α) επιτρέπει τη χρήση σκάφους για την αλιεία ιχθύων μέσα σε περιοχές που καθορίζονται σ' αυτή·

(β) αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης για εξασφάλιση ειδικής άδειας αλιείας·

"Διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει κάθε λειτουργό του Τμήματος, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο·

"ειδική άδεια αλιείας" σημαίνει ειδική άδεια αλιείας που εκδίδεται από ξένο κράτος ή διεθνή οργανισμό αναφορικά με Κυπριακό σκάφος και επιτρέπει στο σκάφος για το οποίο χορηγείται να αλιεύει ιχθείς είτε, σε περίπτωση έκδοσης της άδειας από ξένο κράτος, στα χωρικά ύδατα, την αλιευτική ζώνη ή/και την αποκλειστική οικονομική ζώνη του κράτους αυτού, είτε, σε περίπτωση έκδοσης της άδειας από διεθνή οργανισμό, σε περιοχή όπου η αλιεία ελέγχεται από τον οργανισμό αυτό·

"Επιθεωρητής Αλιείας" σημαίνει Επιθεωρητή Αλιείας του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει οποιοδήποτε οργανισμό, αρχή ή πρόσωπο ήθελε εξουσιοδοτηθεί από το Διευθυντή για σκοπούς επιθεώρησης σκαφών και του εξοπλισμού τους καθώς και οποιαδήποτε αρμόδια αρχή δυνάμει διεθνούς συμβάσεως που κυρώθηκε από τη Δημοκρατία·

"εφοπλιστής" περιλαμβάνει το μισθωτή σκάφους·

"ιχθύς" σημαίvει oπoιoδήπoτε υδρόβιo ζώo είτε θηλαστικό ή όχι και oστρακoειδές, αλλά δεv περιλαμβάvει σπόγγo.

"Κυπριακό σκάφος" σημαίνει—

(α) πλοίο που είναι εγγεγραμμένο στο Νηολόγιο Κυπριακών πλοίων και φέρει την Κυπριακή σημαία δυνάμει των άρθρων 6, 23Γ, 23Δ και 53 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμων του 1963 μέχρι 1996-

(β) σκάφος που είναι νηολογημένο στο Νηολόγιο Μικρών Αλιευτικών Σκαφών δυνάμει του άρθρου 6 του περί Αλιευτικών Σκαφών (Νηολόγησις, Πώλησις, Μεταβίβασις και Υποθήκευσις) Νόμου του 1971·

"μίσθωση σκάφους" σημαίνει ναύλωση γυμνού σκάφους (bareboat charter) όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στους περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων Νόμους του 1963 μέχρι 1996·

"σκάφος" σημαίνει Κυπριακό σκάφος και οποιοδήποτε άλλο σκάφος, πλοίο, λέμβο, φορτηγίδα, πλοιάριο και πλωτό ναυπήγημα κάθε είδους που πλέει μέσα στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας·

"τράτα" σημαίvει σκάφoς τo oπoίo, για τo σκoπό αλιείας ιχθύωv, σέρvει δίκτυ ή άλλo εξάρτημα κατά μήκoς τoυ πυθμέvα της θάλασσας.

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·