Ερμηvεία

2. Στo Νόμo αυτό-

"άδεια αλιείας" σημαίνει άδεια αλιείας που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και η οποία—

(α) επιτρέπει τη χρήση σκάφους για την αλιεία ιχθύων μέσα σε περιοχές που καθορίζονται σ' αυτή·

(β) αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης για εξασφάλιση ειδικής άδειας αλιείας·

"αλιευτική ικανότητα" σημαίνει, σε σχέση με σκάφος, τη χωρητικότητά του σε μονάδες GT και την ισχύ του κινητήρα του σε μονάδες KW και ανάλογη ερμηνεία αποδίδεται στον όρο ‘αλιευτική ικανότητα του αλιευτικού στόλου της Δημοκρατίας.

"άδεια ερασιτεχνικής αλιείας" σημαίνει άδεια ερασιτεχνικής αλιείας που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και η οποία επιτρέπει την άσκηση ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων, μέσα σε περιοχές που καθορίζονται σε αυτή, και τη χρήση, προς το σκοπό αυτό, αλιευτικών εργαλείων με ή χωρίς αλιευτικό σκάφος.

"αλιευτικό σκάφος" σημαίνει οποιοδήποτε κατάλληλα εξοπλισμένο σκάφος, εξαιρουμένων των φορτηγών πλοίων, το οποίο χρησιμοποιείται ή δύναται να χρησιμοποιηθεί για την εμπορική εκμετάλλευση ιχθύων, περιλαμβανομένης της αλιείας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διαμετακόμισης ή επεξεργασίας ιχθύων και οποιασδήποτε άλλης σχετικής εργασίας, και το οποίο είναι καταχωρισμένο στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών που τηρεί ο Διευθυντής·

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

"Διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει κάθε λειτουργό του Τμήματος, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο·

"Διευθυντής Εμπορικής Ναυτιλίας" σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και περιλαμβάνει κάθε λειτουργό του Τμήματος, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο.

"ειδική άδεια αλιείας" σημαίνει την ειδική άδεια που εκδίδεται από ξένο Κράτος ή διεθνή οργανισμό αναφορικά με Κυπριακό σκάφος και επιτρέπει στο σκάφος αυτό-

(α) την αναζήτηση αλιευμάτων,

(β) τη ρίψη, την πόντιση, τη σύρση και την ανάσυρση αλιευτικών εργαλείων και αλιευμάτων επί του σκάφους,

(γ) τη μεταφόρτωση, τη διατήρηση και τη μεταποίηση επί του σκάφους,

(δ) τη μεταβίβαση, τον εγκλωβισμό, την πάχυνση και την εκφόρτωση ιχθύων και αλιευτικών προϊόντων,

στα χωρικά ύδατα, την αλιευτική ζώνη ή/και την αποκλειστική οικονομική ζώνη του κράτους αυτού ή, σε περίπτωση έκδοσης της άδειας από διεθνή οργανισμό, σε περιοχή όπου η αλιεία ελέγχεται από τον οργανισμό αυτόν·

"εισόδημα" σημαίνει το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από εργασία, απασχόληση, συντάξεις, ενοίκια, έσοδα από τόκους, μερίσματα και επιδοτήσεις εισοδηματικής φύσεως από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο εισόδημα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο·

"επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών" σημαίνει την άδεια που χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 13, ανάλογα με την κατηγορία της άδειας, όπως οι κατηγορίες αυτές αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) του ίδιου άρθρου·

"Επιθεωρητής Αλιείας" σημαίνει Επιθεωρητή Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει οποιοδήποτε οργανισμό, αρχή, πρόσωπο ή/και οποιαδήποτε αρμόδια αρχή δυνάμει διεθνούς συμβάσεως που κυρώθηκε από τη Δημοκρατία, ήθελε εξουσιοδοτηθεί από τον Διευθυντή για σκοπούς επιθεώρησης και ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 2Α·

"ερασιτεχνική αλιεία" σημαίνει την αλιεία ιχθύων που ασκείται για σκοπούς ψυχαγωγίας και άθλησης και όχι για σκοπούς βιοπορισμού ή εμπορικής εκμετάλλευσης των ιχθύων που αλιεύονται:

Νοείται ότι, με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, είναι δυνατό να επιτρέπεται η άσκηση ερασιτεχνικής αλιείας στο πλαίσιο επαγγελματικής τουριστικής δραστηριότητας.».

"εφοπλιστής" περιλαμβάνει το μισθωτή σκάφους·

"ιχθύς" σημαίνει οποιοδήποτε υδρόβιο οργανισμό, και περιλαμβάνει μαλάκια και καρκινοειδή, αλλά, με την επιφύλαξη της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 6, δεν περιλαμβάνει σπόγγους, κοράλλια, θηλαστικά και προστατευόμενα είδη.

"Κανονισμός 2090/98/ΕΚ" [Καταργήθηκε].

"Κανονισμός 2371/2002/ΕΚ" [Καταργήθηκε].

"Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013" σημαίνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003, και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

"Κοινή Αλιευτική Πολιτική" σημαίνει την Κοινή Αλιευτική Πολιτική που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στον τομέα της αλιείας.

"Κυπριακό σκάφος" σημαίνει—

(α) πλοίο που είναι εγγεγραμμένο στο Νηολόγιο Κυπριακών πλοίων και φέρει την Κυπριακή σημαία δυνάμει των άρθρων 6, 23Γ, 23Δ και 53 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμων του 1963 μέχρι 1996-

(β) σκάφος που είναι νηολογημένο στο Νηολόγιο Μικρών Αλιευτικών Σκαφών δυνάμει του άρθρου 6 του περί Αλιευτικών Σκαφών (Νηολόγησις, Πώλησις, Μεταβίβασις και Υποθήκευσις) Νόμου του 1971·

"Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών" σημαίνει τον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ) που ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου·

"μεταφόρτωση" σημαίνει την εκφόρτωση του συνόλου ή μέρους προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ευρισκόμενων επί ενός σκάφους, σε άλλο σκάφος·

"μίσθωση σκάφους" σημαίνει ναύλωση γυμνού σκάφους (bareboat charter) όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στους περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων Νόμους του 1963 μέχρι 1996·

"σκάφος" σημαίνει πλοίο, λέμβο, φορτηγίδα, πλοιάριο ή πλωτό ναυπήγημα κάθε είδους και περιλαμβάνει Κυπριακό σκάφος.

"τράτα βυθού" σημαίvει σκάφoς τo oπoίo, για τo σκoπό αλιείας ιχθύωv, σέρvει δίκτυ ή άλλo εξάρτημα κατά μήκoς τoυ πυθμέvα της θάλασσας.

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

"χωρικά ύδατα" σημαίνει το πλάτος της χωρικής θάλασσας της Δημοκρατίας μέχρι του ορίου των 12 ναυτικών μιλίων, μετρούμενα από τις γραμμές βάσης που καθορίζονται σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης του 1982, η οποία κυρώθηκε από τον περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Κυρωτικό) Νόμο.