Εξουσιοδοτήσεις

2Α. Λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, οργανισμός, αρχή, πρόσωπο και/ή οποιαδήποτε αρμόδια αρχή δυνάμει διεθνούς συμβάσεως που κυρώθηκε από τη Δημοκρατία μπορεί να ασκήσει καθήκοντα επιθεώρησης και ελέγχου για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, δυνάμει γραπτής εξουσιοδότησης του Διευθυντή, στη οποία αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της διάρκειας της εξουσιοδότησης, καθώς και τα συγκεκριμένα καθήκοντα που εξουσιοδοτείται να ασκεί.