Άδεια αλιείας

3.— (1) Κανένα σκάφος δε χρησιμοποιείται για σκοπούς αλιείας ιχθύων, εκτός αν έχει εκδοθεί άδεια αλιείας ή ερασιτεχνική άδεια αλιείας αναφορικά με αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Δεν εκδίδεται άδεια αλιείας αναφορικά με οποιοδήποτε σκάφος, εκτός αν ο Διευθυντής ικανοποιηθεί ότι—

(α) (i) Το άθροισμα πλέον των μισών μεριδίων του σκάφους ανήκει ουσιαστικά (beneficially) κατά κυριότητα σε  Κύπριο υπήκοο ή/και σε Κυπριακό νομικό πρόσωπο, πενήντα ένα τοις εκατόν (51%) των μετοχών του οποίου ανήκει ουσιαστικά (beneficially) σε Κύπριους υπήκοους και πενήντα τοις εκατόν (50%) των διευθυντών του οποίου είναι Κύπριοι υπήκοοι· ή

(ii) σε περίπτωση σκάφους που είναι εγγεγραμμένο στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων και φέρει την Κυπριακή σημαία δυνάμει των άρθρων 23Γ και 23Δ των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμων του 1963 μέχρι 1996 ή σε περίπτωση σκάφους με ξένη σημαία, ο ναυλωτής είναι Κύπριος υπήκοος ή/και Κυπριακό νομικό πρόσωπο, πενήντα ένα τοις εκατόν (51%) των μετοχών του οποίου ανήκει ουσιαστικά (beneficially) σε Κύπριους υπήκοους και πενήντα τοις εκατόν (50%) των διευθυντών του οποίου είναι Κύπριοι-

(β) σε περίπτωση σκαφών ηλικίας άνω των είκοσι (20) ετών, τα προαναφερθέντα στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου ποσοστά ανέρχονται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%)· και

(γ) η διαχείριση και οι δραστηριότητες του σκάφους διευθύνονται και ελέγχονται από το έδαφος της Δημοκρατίας.

(3) Οι όροι που τίθενται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου πρέπει να ικανοποιούνται συνεχώς και ανά πάσα στιγμή από την έκδοση μέχρι την εκπνοή της άδειας. Αν οποιοσδήποτε από τους εν λόγω όρους παύσει οποτεδήποτε να ικανοποιείται, ο Διευθυντής πρέπει να ειδοποιείται σχετικά μέσα σε δεκαπέντε μέρες οπόταν ο Διευθυντής δικαιούται να τερματίσει την ισχύ της άδειας. Στην περίπτωση δε που ο Διευθυντής δεν ειδοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης στο παρόν εδάφιο προθεσμίας, η άδεια θεωρείται ανασταλείσα.

(4) Κανένας δε δικαιούται να ζητήσει ή/και να εξασφαλίσει ειδική άδεια αλιείας αναφορικά με Κυπριακό σκάφος, εκτός αν για το σκάφος αυτό βρίσκεται σε ισχύ άδεια αλιείας που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου.

(5) Οποιοσδήποτε που χρησιμοποιεί σκάφος κατά παράβαση των εδαφίων (1), (3) και (4) του παρόντος άρθρου και ο ιδιοκτήτης ή σε περίπτωση μίσθωσης, ο εφοπλιστής τέτοιου σκάφους, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι τριών ετών ή σε χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί:

Νοείται ότι για σκοπούς του παρόντος Νόμου και των δυνάμει τούτου Κανονισμών, η ύπαρξη αλιευτικού εξοπλισμού, πάνω ή μέσα σε σκάφος, ή συρόμενου από το σκάφος, αποτελεί μαχητό τεκμήριο πως το εν λόγω σκάφος χρησιμοποιείται για σκοπούς αλιείας ιχθύων.