Κριτήρια χορήγησης των αδειών του Παραρτήματος ΙΙ

13A. Για σκοπούς χορήγησης των αδειών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, ο Διευθυντής ορίζει Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από λειτουργούς του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και η οποία εισηγείται προς το Διευθυντή κριτήρια για σκοπούς χορήγησης των αδειών κατά προτεραιότητα, σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών προς χορήγηση:

Νοείται ότι, τα πιο πάνω κριτήρια καθορίζονται εκ των προτέρων με απόφαση του Διευθυντή η οποία δημοσιεύται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.