Ειδική Διάταξη

13. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, οι πρόνοιες των Κανονισμών 4, 4Α και 6 των περί Αλιείας Κανονισμών αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

(1) (α) Η άδεια αλιείας εκδίδεται και ανανεώνεται από το Διευθυντή, σύμφωνα με τον τύπο που περιέχεται στο Παράρτημα Ι των περί Αλιείας Κανονισμών, αφού καταβληθούν γι’ αυτήν τα τέλη που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, φυσικό πρόσωπο δεν δύναται να κατέχει ταυτόχρονα επαγγελματική άδεια αλιείας και ερασιτεχνική άδεια αλιείας με σκάφος.

(β)  Η άδεια αλιείας δύναται να αναγράφει οποιουσδήποτε όρους υπό τους οποίους αυτή χορηγείται και με τους οποίους ο κάτοχός της και το σκάφος σε σχέση με το οποίο χορηγείται πρέπει να συμμορφώνονται.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 3 των περί Αλιείας Κανονισμών και του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, ο Διευθυντής εκδίδει την άδεια αλιείας της κατηγορίας που κρίνει κατάλληλη, ανάλογα με το σκάφος σε σχέση με το οποίο χορηγείται η άδεια αλιείας και το είδος αλιείας για το οποίο χρησιμοποιείται το σκάφος αυτό, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος Νόμου.

(3)(α)(i) Τηρούμενων των διατάξεων του άρθρου 7Α και της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου, ο Διευθυντής δύναται να περιορίζει τον αριθμό αδειών αλιείας που παραχωρεί κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνουν-

(iA) Τις τριακόσιες είκοσι επτά (327) επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους και μερικής απασχόλησης,

(iB) τις τετρακόσιες πενήντα (450) επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών περιοδικής απασχόλησης,

(iΓ) τις τριακόσιες (300) επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας χωρίς τη χρήση σκάφους περιοδικής απασχόλησης:

Νοείται ότι, αναφορικά με επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους και μερικής απασχόλησης που αποσύρονται βάσει σχεδίων απόσυρσης, αποσύρεται και ο αντίστοιχος αριθμός των αδειών από το συνολικό μέγιστο αριθμό αδειών.

(ii) Ο Διευθυντής μπορεί οποτεδήποτε, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να περιορίζει την ποσότητα, το μέγεθος και τον τύπο των αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται από κάθε κατηγορία αδειούχου σκάφους:

Νοείται ότι ο Διευθυντής, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, δύναται να αποφασίζει, με βάση καθορισμένα από τον ίδιο κριτήρια, τη χρήση, από τους κατόχους άδειας παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών Κατηγορίας Α΄ ή Β΄, περιορισμένης ποσότητας δικτύων με καθορισμένο μέγεθος ματιού για αλιεία συγκεκριμένων ειδών ιχθύων για καθορισμένη  περίοδο έκαστου έτους:

Νοείται περαιτέρω ότι η απόφαση του Διευθυντή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(β) Οι επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών χορηγούνται από τον Διευθυντή κατά προτεραιότητα ως ακολούθως:

(i) Επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους απασχόλησης (Κατηγορία Α΄),

(ii) επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης (Κατηγορία Β΄),

(iii) επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών  περιοδικής απασχόλησης (Κατηγορία Γ΄):

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να χορηγεί επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας περιοδικής απασχόλησης χωρίς τη χρήση σκάφους.

(γΑ) Οι επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους απασχόλησης (Κατηγορίας Α΄) χορηγούνται σε σχέση με αδειούχα σκάφη των οποίων οι ιδιοκτήτες/αιτητές είναι τουλάχιστον 18 ετών, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (γΓ) και του άρθρου 13Α και εφόσον-

(i) Είναι εγγεγραμμένοι, κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειάς τους, στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως ασκούντες το επάγγελμα του αλιέα:

Νοείται ότι, φυσικά πρόσωπα πέραν των 65 ετών δικαιούνται να συνεχίσουν να κατέχουν επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους απασχόλησης μόνο εάν κατείχαν τέτοια άδεια τουλάχιστον για 10 χρόνια πριν από τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους και προσκομίζουν στο Διευθυντή στο τέλος κάθε έτους σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει την καλή κατάσταση της υγείας τους,

(ii) ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους που προέρχεται από την αλιεία ή από συναφή με την αλιεία επαγγέλματα για τα τελευταία δύο έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους ή μερικής απασχόλησης, που θα υπολογίζεται από την τελευταία διετή περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, είναι τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατόν (50%) των εισοδημάτων τους,

(iii) είναι ιδιοκτήτες αδειούχου επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους μήκους από 6 μέχρι 12 μέτρα:

Νοείται ότι πρόσωπο που δεν είναι ιδιοκτήτης σκάφους δεν δικαιούται επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών:

Νοείται περαιτέρω ότι οι ιδιοκτήτες σκαφών οι οποίοι κατέχουν άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους απασχόλησης (Κατηγορία Α) δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ως ίσχυε, προτού τροποποιηθεί από τον περί Αλιείας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2019, εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου, νοουμένου ότι κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του εν λόγω νόμου εξακολουθούν να είναι ιδιοκτήτες αδειούχου επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους μήκους από 4 έως 12 μέτρα:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε κάθε περίπτωση που κάτοχος άδειας παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους απασχόλησης (Κατηγορία Α΄) προχωρήσει σε αντικατάσταση του αλιευτικού σκάφους για το οποίο έχει αδειοδοτηθεί, το νέο σκάφος του πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσης υποπαραγράφου.

(γΒ) Οι επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης (Κατηγορίας Β’) χορηγούνται σε σχέση με αδειούχα σκάφη των οποίων οι ιδιοκτήτες/αιτητές είναι τουλάχιστον 18 ετών, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (γΓ) και του άρθρου 13Α και εφόσον-

(i) Είναι εγγεγραμμένοι, κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειάς τους, στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως ασκούντες το επάγγελμα του αλιέα:

Νοείται ότι, φυσικά πρόσωπα πέραν των 65 ετών δικαιούνται να συνεχίσουν να κατέχουν επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης μόνο εάν κατείχαν επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους ή μερικής απασχόλησης τουλάχιστον για 10 χρόνια πριν από τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους και προσκομίζουν στον Διευθυντή στο τέλος κάθε έτους σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει την καλή κατάσταση της υγείας τους,

(ii) ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους που προέρχεται από την αλιεία ή από συναφή με την αλιεία επαγγέλματα για τα τελευταία δύο έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους ή μερικής απασχόλησης, που θα υπολογίζεται από την τελευταία διετή περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά είναι τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατόν (30%) των εισοδημάτων τους,

(iii) είναι ιδιοκτήτες αδειούχου επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους μήκους από 6 μέχρι 12 μέτρα:

Νοείται ότι πρόσωπο που δεν είναι ιδιοκτήτης σκάφους δεν δικαιούται επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών.

Νοείται περαιτέρω ότι οι ιδιοκτήτες σκαφών οι οποίοι κατέχουν άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης (Κατηγορία Β΄) δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ως ίσχυε, προτού τροποποιηθεί από τον περί Αλιείας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2019, εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου, νοουμένου ότι κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του εν λόγω νόμου εξακολουθούν να είναι ιδιοκτήτες αδειούχου επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους μήκους από 4 έως 12 μέτρα.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που κάτοχος άδειας παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης (Κατηγορία Β΄) προχωρήσει σε αντικατάσταση του αλιευτικού σκάφους για το οποίο έχει αδειοδοτηθεί, το νέο σκάφος του πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσης υποπαραγράφου.

(γΓ) Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για χορήγηση άδειας δυνάμει της υποπαραγράφου (i) ή της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (β) υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών προς χορήγηση της αιτούμενης κατηγορίας, δίδεται προτεραιότητα χορήγησης σε αυτούς που κατείχαν τον μεγαλύτερο αριθμό προηγούμενων αδειών.

(γΔ) Φυσικά πρόσωπα που έχουν 75% ή μεγαλύτερο ποσοστό μόνιμης ανικανότητας και λαμβάνουν σχετικό επίδομα από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις δεν δικαιούνται επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους απασχόλησης (Κατηγορίας Α΄).

(γΕ) Κατά τη διάρκεια ισχύος οποιασδήποτε άδειας που χορηγήθηκε δυνάμει των υποπαραγράφων (i) και (ii) της παραγράφου (β), ο κάτοχός της δικαιούται να τη μεταβιβάσει σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου (δ) του παρόντος εδαφίου, νοουμένου ότι εξασφαλίσει την έγκριση του Διευθυντή:

Νοείται ότι, μετά την έγκριση του Διευθυντή ανεξαρτήτως της κατηγορίας της μεταβιβασθείσας άδειας, το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται η άδεια θεωρείται κάτοχος επαγγελματικής άδειας παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης (Κατηγορία Β΄) μέχρι τη λήξη της ισχύος της μεταβιβασθείσας άδειας:

Νοείται ότι, μεταβίβαση μπορεί να διενεργηθεί μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειας:

Νοείται περαιτέρω ότι, μεταβίβαση δεν μπορεί να διενεργηθεί κατά το τελευταίο έτος της διάρκειας της ισχύος της άδειας.

(δ) Οι επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης χορηγούνται σε νεοεισερχόμενους στο επάγγελμα της αλιείας, οι οποίοι-

(i) Είναι ιδιοκτήτες αδειούχου επαγγελματικού σκάφους 6 έως 12 μέτρων το οποίο δεν έχει εξωλέμβια μηχανή και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών,

(ii) έχουν αποκτήσει τουλάχιστον διετή πείρα στην αλιεία, κατόπιν επαρκούς και ουσιαστικής απασχόλησης είτε ως βοηθoί σε πρόσωπο που κατέχει ή κατείχε επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους απασχόλησης είτε ως κάτοχοι επαγγελματικής άδειας παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών περιοδικής απασχόλησης, και

(iii) στην περίπτωση αρρένων, έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

(εΑ) Οι επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών περιοδικής απασχόλησης (Κατηγορία Γ΄) χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες αδειούχου αλιευτικού σκάφους μήκους από 4 μέχρι 12 μέτρα και έχουν τουλάχιστον διετή πείρα στην αλιεία, κατόπιν σχετικής πιστοποίησης του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, ως ακολούθως:

(i) Ως βοηθοί σε πρόσωπο που κατέχει ή κατείχε επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους απασχόλησης ή

(ii) ως κάτοχοι επαγγελματικής άδειας παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης ή

(iii) ως κάτοχοι άδειας ερασιτεχνικής αλιείας με σκάφος.

(εΒ) Οι κάτοχοι της αναφερόμενης στην παράγραφο (εΑ) άδειας δικαιούνται να αλιεύουν υπό τις πιο κάτω  προϋποθέσεις:

(i) Πραγματοποιούν εξορμήσεις στις επιτρεπόμενες ημέρες κατ’ έτος ως ακολούθως:

(iA) Φεβρουάριο (Σάββατο & Κυριακή),

(iB) Μάρτιο (Σάββατο & Κυριακή),

(iΓ) Απρίλιο (Σάββατο & Κυριακή),

(iΔ) Ιούνιο (Τετάρτη & Σάββατο & Κυριακή),

(iΕ) Ιούλιο (Τετάρτη & Σάββατο & Κυριακή),

(iΣτ) Αύγουστο (Τετάρτη & Σάββατο & Κυριακή),

(iZ) Σεπτέμβριο (Σάββατο & Κυριακή),

(iΗ) Οκτώβριο (Σάββατο & Κυριακή),

(iΘ) Νοέμβριο (Σάββατο & Κυριακή),

(iΙ) Δεκέμβριο (Σάββατο & Κυριακή)· και

(ii) το μέγιστο μήκος δικτύων το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεν υπερβαίνει τα 800 μέτρα:

Νοείται ότι, η συμμετοχή σε διάφορα σχέδια επιδοτήσεων απαγορεύεται.

(εΓ) Ο Διευθυντής δύναται κατ’ εξαίρεση να χορηγεί μέχρι τριακόσιες (300) άδειες παράκτιας αλιείας  περιοδικής απασχόλησης χωρίς τη χρήση σκάφους και με μέγιστο μήκος δικτύων που να μην ξεπερνά τα είκοσι πέντε (25) μέτρα, οι κάτοχοι της οποίας πραγματοποιούν εξορμήσεις στις επιτρεπόμενες ημέρες κατ’ έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (εΒ):

Νοείται ότι η συμμετοχή σε διάφορα σχέδια επιδοτήσεων απαγορεύεται.

(εΔ) Όσον αφορά τις παραγράφους (εΑ) και (εΓ) πιο πάνω, σε περίπτωση που υπάρχουν αιτητές που πληρούν τα ίδια κριτήρια, δίδεται προτεραιότητα σε αυτούς που είχαν το μεγαλύτερο αριθμό προηγούμενων αδειών παράκτιας αλιείας.

(εΕ) Οι κάτοχοι οποιασδήποτε άδειας δυνάμει του παρόντος εδαφίου οφείλουν να τηρούν τα κριτήρια υπό τα οποία τους έχει χορηγηθεί η εν λόγω άδεια, καθόλη τη διάρκεια της ισχύος της.