Ειδική Διάταξη

13. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, οι πρόνοιες των Κανονισμών 4, 4Α και 6 των περί Αλιείας Κανονισμών αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

(1) (α) Η άδεια αλιείας εκδίδεται και ανανεώνεται από το Διευθυντή, σύμφωνα με τον τύπο που περιέχεται στο Παράρτημα Ι των περί Αλιείας Κανονισμών, αφού καταβληθούν γι’ αυτήν τα τέλη που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Νόμου.

(β)  Η άδεια αλιείας δύναται να αναγράφει οποιουσδήποτε όρους υπό τους οποίους αυτή χορηγείται και με τους οποίους ο κάτοχός της και το σκάφος σε σχέση με το οποίο χορηγείται πρέπει να συμμορφώνονται.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 3 των περί Αλιείας Κανονισμών και του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, ο Διευθυντής εκδίδει την άδεια αλιείας της κατηγορίας που κρίνει κατάλληλη, ανάλογα με το σκάφος σε σχέση με το οποίο χορηγείται η άδεια αλιείας και το είδος αλιείας για το οποίο χρησιμοποιείται το σκάφος αυτό, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος Νόμου.

(3) (α) (i) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7Α  και της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου, ο Διευθυντής δύναται να περιορίζει τον αριθμό αδειών αλιείας που παραχωρεί κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνουν τις πεντακόσιες (500) σε ό,τι αφορά άδειεςπαράκτιας αλιείας μικρών σκαφών κατηγορίας Α΄ και Β΄ και τις χίλιες διακόσιες (1200) σε ό,τι αφορά τις άδειες παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών κατηγορίας Γ΄.

(ii) Ο Διευθυντής μπορεί οποτεδήποτε, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να περιορίζει την ποσότητα, το μέγεθος και τον τύπο των δικτύων ή παραγαδιών που χρησιμοποιούνται από κάθε αδειούχο σκάφος:

Νοείται ότι ο Διευθυντής, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, δύναται να αποφασίζει, με βάση καθορισμένα από τον ίδιο κριτήρια, τη χρήση, από τους κατόχους άδειας παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών Κατηγορίας Α΄ ή Β΄, περιορισμένης ποσότητας δικτύων με καθορισμένο μέγεθος ματιού για αλιεία συγκεκριμένων ειδών ιχθύων για καθορισμένη  περίοδο έκαστου έτους:

Νοείται περαιτέρω ότι η απόφαση του Διευθυντή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(β) Οι άδειες παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών χορηγούνται από το Διευθυντή κατά προτεραιότητα ως ακολούθως:

(i) Άδειες Κατηγορίας Α΄ (πλήρως απασχολούμενοι).

(ii) Άδειες Κατηγορίας Β΄ (μερικώς απασχολούμενοι).

(iii) Άδειες Κατηγορίας Γ΄(περιοδικής απασχόλησης).

(γ) Οι άδειες κατηγορίας Α΄ χορηγούνται κατά προτεραιότητα σε σχέση με σκάφη των οποίων οι ιδιοκτήτες/αιτητές είναι εγγεγραμμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2004 ως ασκούντες το επάγγελμα της αλιείας, νοουμένου ότι ο Διευθυντής επιβεβαιώνει, μετά από δέουσα διοικητική έρευνα, ότι ο ιδιοκτήτης/αιτητής του σκάφους εξακολουθεί να απασχολείται πλήρως με το επάγγελμα της αλιείας:

Νοείται ότι ο Διευθυντής δύναται να χορηγεί άδεια κατηγορίας Α΄σε σχέση με σκάφη των οποίων οι ιδιοκτήτες/αιτητές είναι συνταξιούχοι, αλλά δεν υπερβαίνουν το 70ό έτος της ηλικίας τους, νοουμένου ότι κατά το χρόνο της συνταξιοδότησής τους κατείχαν τέτοια άδεια:

Νοείται, περαιτέρω, ότι ο Διευθυντής, κατ’ εξαίρεση, δύναται να χορηγεί άδειες σε ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατόν (10%) του καθορισμένου ως μέγιστου συνολικού αριθμού αδειών που δύνανται να εκδοθούν, οι οποίες συνυπολογίζονται στο μέγιστο συνολικό αριθμό αδειών που δύνανται να εκδοθούν, σε σχέση με σκάφος του οποίου ο ιδιοκτήτης/αιτητής υπερβαίνει το 70ό έτος της ηλικίας του, νοουμένου ότι κατά το χρόνο της συνταξιοδότησής του κατείχε άδεια κατηγορίας Α΄ και έχει προσκομίσει στο Διευθυντή σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό για την καλή κατάσταση της υγείας του.

(δ) Οι άδειες κατηγορίας Β΄χορηγούνται κατά προτεραιότητα σε σχέση με σκάφη των οποίων οι ιδιοκτήτες/ αιτητές:

(i) Προσκομίζουν αποδείξεις ότι η ετήσια παραγωγή τους υπερβαίνει τα 1000 kg και οι ημέρες εργασίας τους εντός του έτους υπερβαίνουν τις 120:

Νοείται ότι σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες/αιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις της υποπαραγράφου (α) είναι περισσότεροι από τον καθοριζόμενο αριθμό αδειών, ο Διευθυντής χορηγεί άδεια στον ιδιοκτήτη/αιτητή που αποδεικνύει μεγαλύτερο αριθμό ημερών εργασίας.

(ii) είναι νεοεισερχόμενοι στο επάγγελμα της αλιείας και δεν υπερβαίνουν το 40ό έτος της ηλικίας τους:

Νοείται ότι ο Διευθυντής χορηγεί άδεια κατηγορίας Β΄ σε νεοεισερχόμενο στο επάγγελμα της αλιείας, νοουμένου ότι πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(1) είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ ετών.

(2) είναι ιδιοκτήτης σκάφους με ολικό μήκος από 4 μέχρι 12 μέτρα.

(3) το σκάφος του είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών που τηρείται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(4) είναι εγγεγραμμένος στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και καταβάλλει τις απαιτούμενες εισφορές. και

(5) έχει αποκτήσει τουλάχιστον διετή πείρα στην αλιεία κατόπιν επαρκούς και ουσιαστικής απασχόλησής του ως βοηθός σε πρόσωπο που κατέχει άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών.

(ε) Οι άδειες κατηγορίας Γ΄ χορηγούνται κατά προτεραιότητα σε σχέση με σκάφη που είχαν τουλάχιστο διετή αλιευτική δραστηριότητα κατόπιν έγκρισης του Διευθυντή, υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(i) Ο μέγιστος αριθμός εξορμήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εβδομήντα κατ΄ έτος.

(ii) Η χρήση δικτύων επιτρέπεται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους κατά τα Σαββατοκυρίακα, εκτός από τους μήνες Ιανουάριο και Μάιο που δεν επιτρέπεται καθόλου.  Κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Νοέμβριο, η χρήση δικτύων επιτρέπεται μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια κάθε Σαββατοκυρίακου.

(iii) Το μέγιστο μήκος δικτύων το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 600  μέτρα. και

(iv) Η συμμετοχή σε διάφορα σχέδια επιδοτήσεων απαγορεύεται:

Νοείται ότι ο Διευθυντής δύναται κατ΄ εξαίρεση να χορηγεί μέχρι τριακόσιες πενήντα (350) άδειες κατηγορίας Γ΄ για άσκηση αλιείας με τη χρήση οποιουδήποτε αλιευτικού εργαλείου χωρίς τη χρήση σκάφους, υπό τους περιορισμούς των υποπαραγράφων (i), (ii) και (iv) και με μέγιστο μήκος δικτύων που να μην ξεπερνά τα είκοσι πέντε (25) μέτρα.