Τροποποίηση Παραρτημάτων

11. Ο Υπουργός δύναται με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιεί τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, για σκοπούς προσαρμογής τους στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, συμμόρφωσης με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας και/ή για σκοπούς προσαρμογής της διοικητικής πρακτικής για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.