Περιορισμοί σε σχέση με αλιευτικά σκάφη που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο

10.-(1) Δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε αλλαγής σε αλιευτικό σκάφος που είναι καταχωρημένο στο Μητρώο, η οποία θα επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο την αλιευτική ικανότητα του σκάφους, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Διευθυντή.

(2) Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας αλιευτικού σκάφους που είναι καταχωρημένο στο Μητρώο, χωρίς τούτο να έχει προηγουμένως γνωστοποιηθεί στο Διευθυντή και να έχει ληφθεί η συγκατάθεσή του.

(3) Η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας αλιευτικού σκάφους, του οποίου το συνολικό μήκος είναι μικρότερο των δεκαπέντε (15) μέτρων και το οποίο είναι καταχωρημένο στο Μητρώο, δεν εξυπακούει τη διατήρηση της άδειας αλιείας που εκδόθηκε σε σχέση με αυτό.