Έκδοση διατάγματος απαγόρευσης της αλιείας ή/και της διέλευσης σκαφών

5Α. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, ο Υπουργός δύναται, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να απαγορεύει την αλιεία με οποιονδήποτε τρόπο, ή/και τη διέλευση σκαφών σε οποιαδήποτε θαλάσσια περιοχή της Δημοκρατίας για λόγους ασφάλειας της Δημοκρατίας ή της δημόσιας ασφάλειας ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων προστασίας των  αλιευτικών πόρων και των υδρόβιων οργανισμών που καθορίζονται στο διάταγμα αυτό.