Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών

7Α. Ο Διευθυντής τηρεί Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών (που θα αναφέρεται ως 'το Μητρώο'), μέσα στο οποίο θα εγγράφονται τα σκάφη που έχουν εφοδιαστεί με άδεια αλιείας δυνάμει του παρόντος Νόμου και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ήθελαν καθοριστεί με Κανονισμούς δυνάμει του παρόντος Νόμου.