Υποχρέωση προσέγγισης σκαφών σε Κυπριακά λιμάνια

7Β.—(1) Όλα τα σκάφη αναφορικά με τα οποία έχει εκδοθεί άδεια αλιείας πρέπει να προσεγγίζουν τουλάχιστο μία φορά κατ' έτος λιμάνι ή αλιευτικό καταφύγιο της Δημοκρατίας για επιθεώρηση δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών δυνάμει του Νόμου αυτού, καθώς και για υγειονομικό έλεγχο.

(1Α) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο εφοπλιστής σκάφους μεριμνήσει για επιθεώρηση του σκάφους από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας σε λιμένα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έξοδα που επωμίζεται ο ίδιος, ο Διευθυντής δύναται να επιτρέψει όπως το εν λόγω σκάφος μην προσεγγίζει, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, λιμάνι ή αλιευτικό καταφύγιο της Δημοκρατίας για επιθεώρηση.

(2) Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί σκάφος κατά παράβαση του παρόντος άρθρου και ο ιδιοκτήτης ή, σε περίπτωση μίσθωσης, ο εφοπλιστής τέτοιου σκάφους, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι τρία έτη ή σε χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί.