Υποχρέωση προσέγγισης σκαφών σε Κυπριακά λιμάνια

7Β.—(1) Όλα τα σκάφη αναφορικά με τα οποία έχει εκδοθεί άδεια αλιείας πρέπει να προσεγγίζουν τουλάχιστο μία φορά κατ' έτος λιμάνι ή αλιευτικό καταφύγιο της Δημοκρατίας για επιθεώρηση δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών δυνάμει του Νόμου αυτού, καθώς και για υγειονομικό έλεγχο.

(2) Όλα τα Κυπριακά σκάφη αναφορικά με τα οποία έχει εκδοθεί άδεια αλιείας υποχρεούνται να εκφορτώνουν τουλάχιστο πενήντα τοις εκατόν (50%) των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων τους σε λιμάνια ή/και αλιευτικά καταφύγια της Δημοκρατίας.

(3) Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί σκάφος κατά παράβαση του παρόντος άρθρου και ο ιδιοκτήτης ή, σε περίπτωση μίσθωσης, ο εφοπλιστής τέτοιου σκάφους, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι τρία έτη ή σε χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί.