Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών

7Α-(1). Ο Διευθυντής τηρεί Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών (που θα αναφέρεται ως το «Μητρώο»), στο οποίο καταχωρούνται όλα τα Κυπριακά αλιευτικά σκάφη:

Νοείται ότι ουδεμία καταχώρηση διενεργείται στο Μητρώο, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση της αλιευτικής ικανότητας του αλιευτικού στόλου της Δημοκρατίας, όπως εκάστοτε καθορίζεται μέσα στα πλαίσια της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

(2) Το σύνολο των Κυπριακών αλιευτικών σκαφών που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο αποτελεί τον αλιευτικό στόλο της Δημοκρατίας.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, αναφορικά με κάθε αλιευτικό σκάφος που είναι καταχωρισμένο στο Μητρώο, τηρούνται στοιχεία σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και την αλιευτική ικανότητά του, όπως αυτά καθορίζονται  σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.