Προοίμιο

Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου»,

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 589/2008 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών Νόμος του 2016.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος˙

«Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει το πρόσωπο που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 11 για να ενεργεί ως Αρχιεπιθεωρητής˙

«Επιθεωρητής» σημαίνει το πρόσωπο που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 11 για να ενεργεί ως Επιθεωρητής˙

«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 17˙

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 589/2008» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 589/2008 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των βρώσιμων αυγών», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003 για τον έλεγχο τις σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙

«περιφέρεια παραγωγής» σημαίνει τη διοικητική περιφέρεια στην οποία βρίσκεται η μονάδα παραγωγής και οποιαδήποτε επιπρόσθετη έκταση εκτός των ορίων της διοικητικής περιφέρειας, η οποία βρίσκεται σε απόσταση ακτίνας πενήντα (50) χιλιομέτρων από τα όρια της μονάδας παραγωγής:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου η Δημοκρατία διαιρείται σε έξι (6) διοικητικές περιφέρειες, η έκταση και τα όρια των οποίων αντιστοιχούν με τις έξι (6) επαρχίες που εμφαίνονται στο Παράρτημα.

«πώληση κατ’ οίκον» σημαίνει την πώληση που πραγματοποιείται κατά την επίσκεψη παραγωγού στην οικία του τελικού καταναλωτή ή στην οικία διαφορετικού προσώπου ή στο χώρο εργασίας του τελικού καταναλωτή˙

«τοπική λαϊκή αγορά» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμο του 2013 εφόσον βρίσκεται στην περιφέρεια παραγωγής της μονάδας παραγωγής˙

«υπεύθυνος επιχείρησης» σημαίνει το πρόσωπο που έχει την ευθύνη της επιχείρησης που βρίσκεται υπό τον έλεγχό του˙

«υπεύθυνος κέντρου συσκευασίας» σημαίνει το πρόσωπο που έχει την ευθύνη των εργασιών του κέντρου συσκευασίας αυγών˙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι οι οποίοι δεν ορίζονται ειδικά στον παρόντα Νόμο, έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 589/2008.

Ταξινόμηση και σήμανση αυγών

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, τα αυγά ταξινομούνται ανά ποιότητα και βάρος και σημαίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους VI, του Παραρτήματος VII του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008.

Παρεκκλίσεις στην ταξινόμηση και σήμανση των αυγών

4.-(1)Σύμφωνα με τη παράγραφο 2, σημείο Ι, του Μέρους VI, του Παραρτήματος VII του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, τα αυγά δύναται να μην σημαίνονται και να μην ταξινομούνται σε κλάσεις ανά ποιότητα και βάρος εφόσον αυτά πωλούνται απευθείας από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή-

(α) Στη μονάδα παραγωγής˙ ή

(β) με πώληση κατ’ οίκον στην περιφέρεια παραγωγής˙ ή

(γ) σε τοπική λαϊκή αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι-

(i) ο παραγωγός εκτρέφει έως και πενήντα (50) ωοπαραγωγές όρνιθες, και

(ii) στο σημείο πώλησης αναγράφονται η επωνυμία και η διεύθυνση του παραγωγού.

Νοείται ότι όταν παραγωγός επιλέξει να προβεί σε πώληση αυγών σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) δεν χρησιμοποιούνται οι κλάσεις ποιότητας και βάρους.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008, ο επιχειρηματίας που πωλεί τα αυγά απ’ ευθείας από τη μονάδα παραγωγής στη βιομηχανία τροφίμων δύναται να απαλλάσσεται από την υποχρέωση σήμανσης των αυγών, αφού προηγουμένως υποβάλει σχετική αίτηση στην Αρμόδια Αρχή, σε έντυπο που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10.

(3) Τα αυγά της κατηγορίας Β δεν απαιτείται να σημαίνονται με τον κωδικό παραγωγού ή/και με άλλη ένδειξη, εφόσον διατίθενται στο εμπόριο αποκλειστικά και μόνο στο έδαφος της Δημοκρατίας.

(4) Τα εδάφια (1), (2) και (3) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε σχέση με αυγά που θεωρούνται ως κατηγορίας Β δυνάμει του σημείου α) της δεύτερης υποπαραγράφου του Μέρους Δ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003.

Βοσκότοποι στον υπαίθριο χώρο

5. Για σκοπούς εφαρμογής του σημείου 1β) του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 επιτρέπεται η χρήση βοσκοτόπων στον υπαίθριο χώρο που διατίθεται για τις όρνιθες.

Εξουσίες της Αρμόδιας Αρχής

6. (1)Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να-

(α) Παραλαμβάνει και να αξιολογεί τα στοιχεία των αιτήσεων των κέντρων συσκευασίας που υποβάλλονται για έγκριση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008˙

(β) διενεργεί ελέγχους, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008·

(γ) παρέχει έγκριση στα κέντρα συσκευασίας προκειμένου να ταξινομούν και να συσκευάζουν τα αυγά και να επισημαίνουν τις συσκευασίες τους˙

(δ) ανακαλεί οποτεδήποτε την πιο πάνω έγκριση σε περίπτωση που παύσουν να πληρούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.589/2008.

(2) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής των δυνάμει του παρόντος Νόμου επιβαλλομένων από την Αρμόδια Αρχή διοικητικών προστίμων ή οποιασδήποτε δαπάνης στην οποία υποβλήθηκε η Αρμόδια Αρχή σε σχέση με οποιαδήποτε παρακράτηση, δέσμευση ή καταστροφή αντικειμένων που διενεργήθηκε από αυτήν ή για λογαριασμό της, η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλομένου ποσού ως αστικού χρέους οφειλομένου προς την Δημοκρατία.

Υποβολή αίτησης για έγκριση κέντρου συσκευασίας

7.-(1) Η ταξινόμηση και η συσκευασία των αυγών, καθώς και η επισήμανση της συσκευασίας τους, επιτρέπεται μόνο σε εγκεκριμένα κέντρα συσκευασίας.

(2) Ουδείς λειτουργεί κέντρο συσκευασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008, εκτός εάν λάβει σχετική έγκριση από την Αρμόδια Αρχή μετά από την υποβολή αίτησης, σε έντυπο που καθορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10.

Έγκριση κέντρων συσκευασίας

8.-(1) Η Αρμόδια Αρχή, αφού λάβει την αίτηση, την αξιολογεί προκειμένου να διαπιστώσει εάν πληρούνται τα κριτήρια που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008.

(2) Η Αρμόδια Αρχή εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (2) του άρθρου 5 του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) Κανονισμού, το κέντρο συσκευασίας και του αποδίδει ένα κωδικό κέντρου συσκευασίας, όπως εμφαίνεται στο Παράρτημα ή απορρίπτει την αίτηση και ενημερώνει τον αιτητή για την απόφασή της εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της αίτησης, σε έντυπο που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται, πριν τη λήψη της απόφασής της επί της αίτησης να ειδοποιήσει γραπτώς τον αιτητή και στην περίπτωση όπου αυτή θεωρεί ότι-

(α) Δεν έχουν ληφθεί επαρκή στοιχεία για την υποστήριξη της αίτησης, να ζητήσει από τον αιτητή να προσκομίσει επιπλέον στοιχεία˙

(β) οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 δεν πληρούνται, να ζητήσει από τον αιτητή να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαίτηση εκκρεμεί.

Ανάκληση της έγκρισης

9.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται οποτεδήποτε να ανακαλέσει έγκριση κέντρου συσκευασίας στην περίπτωση όπου-

(α) Δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες εγκρίθηκε·

(β) δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.589/2008.

(2) Η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί την απόφασή της μαζί με τους λόγους της ανάκλησης και την ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ.

(3) Η απόφαση της Αρμόδιας Αρχής για ανάκληση της έγκρισης υπόκειται σε ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, η οποία ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15.

Έντυπα αιτήσεων

10. Η Αρμόδια Αρχή εγκρίνει, με απόφασή της, τα έντυπα για υποβολή αιτήσεων ή διαχείριση άλλων θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων.

Ορισμός Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητών

11.-(1) Ο Υπουργός, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει λειτουργούς που υπηρετούν στην Αρμόδια Αρχή ή σε άλλο Τμήμα ή Υπηρεσία του Υπουργείου του, ως Επιθεωρητές, για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων.

(2) Ο Υπουργός, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει έναν εκ των Επιθεωρητών που ορίζονται δυνάμει του εδαφίου (1) ως Αρχιεπιθεωρητή.

(3) Οι Επιθεωρητές τελούν υπό την επίβλεψη του Αρχιεπιθεωρητή ο οποίος ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Επιθεωρητές εκτελούν τα καθήκοντα και ασκούν τις εξουσίες που τους παρέχονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(4) Κάθε Επιθεωρητής εφοδιάζεται με κατάλληλη ταυτότητα για σκοπούς αναγνώρισης της ιδιότητάς του.

(5) Ο Επιθεωρητής εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται με αμερόληπτο, εχέμυθο, ουδέτερο, καλόπιστο, διαφανή και ανεξάρτητο τρόπο, διαχειρίζεται ως εμπιστευτική κάθε πληροφορία που περιέρχεται εις γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και δεν επιτρέπεται να έχει προσωπικό ή άλλο όφελος που δυνατόν να επηρεάσει το αμερόληπτο της κρίσης του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Εξουσίες Επιθεωρητών

12.-(1)Ο Επιθεωρητής έχει εξουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.589/2008 και αφού επιδείξει την ταυτότητα με την οποία έχει εφοδιαστεί, σε κάθε εύλογο χρόνο και σε όλα τα στάδια της εμπορίας των αυγών να προβαίνει στις πιο κάτω πράξεις ελέγχου:

(α) Να εισέρχεται, να επιθεωρεί, να ερευνά και να διενεργεί έλεγχο σε οποιοδήποτε κέντρο συσκευασίας, υποστατικό, αγροτεμάχιο, περιοχή, μηχάνημα ή εξοπλισμό, μεταφορικό μέσο ή άλλο χώρο, εξαιρουμένου οποιουδήποτε χώρου χρησιμοποιείται ως κατοικία, στο οποίο έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι παράγονται ή σημαίνονται ή συσκευάζονται ή αποθηκεύονται ή διατίθενται ή πρόκειται να διατεθούν στην αγορά ή χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αυγά και-

(i) Να ανοίγει και να ελέγχει κιβώτια μεταφοράς και συσκευασίες, τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μεταφέρουν ή περιέχουν αυγά˙

(ii) να διεξάγει ή να φροντίζει για τη διεξαγωγή των δοκιμών, αναλύσεων, ελέγχων και μετρήσεων που κρίνονται αναγκαίες για την άσκηση των εξουσιών του˙

(iii) να έχει πρόσβαση, να επιθεωρεί και να ελέγχει έγγραφα, ή μητρώα, όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα 20, 21 και 22 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008, σε οποιαδήποτε μορφή διατηρούνται, ή άλλα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με θέματα που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο και να τα αντιγράφει επιτόπου, με οποιοδήποτε μέσο, ή να τα απομακρύνει για να γίνει δυνατή η αντιγραφή τους˙

(iv) να έχει πρόσβαση, να επιθεωρεί και να ελέγχει δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες που βρίσκονται σε έντυπη, ηλεκτρονική μορφή ή σχετική συσκευή ή εξοπλισμό αποθήκευσης δεδομένων που σχετίζεται με τα έγγραφα ή τα μητρώα που αναφέρονται πιο πάνω, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που έχουν διαγραφεί˙

(v) σε περίπτωση που κάποιο έγγραφο ή μητρώο βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή, δύναται να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επιχείρησης ή το πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο που διεξάγεται ο έλεγχος και σχετίζεται με την επιχείρηση, να του το προσκομίσει σε μορφή την οποία να είναι σε θέση να μεταφέρει μαζί του·

(vi) να προβαίνει, στα πλαίσια των ελέγχων που κρίνει αναγκαίους, σε κινηματογραφήσεις ή φωτογραφήσεις·

(β) να δίνει οδηγίες όπως το κέντρο συσκευασίας, υποστατικό, αγροτεμάχιο, περιοχή, μηχάνημα ή εξοπλισμός, μεταφορικό μέσο ή άλλος χώρος στον οποίο εισέρχεται, να παραμένουν ως έχουν, για όσο χρόνο θεωρεί εύλογα αναγκαίο για το σκοπό ελέγχου ή έρευνας που θα διενεργήσει μέσα στα πλαίσια των εξουσιών του˙

(γ) να παρακρατεί ή να δεσμεύει αυγά, συσκευασίες ή κιβώτια μεταφοράς αυγών και τύπους σήμανσης αυγών, αναφορικά με τα οποία ή σε σχέση με τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει παραβιασθεί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 για σκοπούς διερεύνησης αδικήματος ή σκοπούς απόδειξης ενώπιον του δικαστηρίου:

Νοείται ότι για τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου ο Επιθεωρητής δύναται να τοποθετήσει ταινία σε κιβώτια μεταφοράς ή σε συσκευασίες αυγών ή να μεριμνήσει με οποιοδήποτε τρόπο για την εξασφάλιση της μη παραβίασης του περιεχομένου τους˙

(δ) να παρακρατεί ή να δεσμεύει έγγραφα, μητρώα, στοιχεία ή πληροφορίες ή δεδομένα, σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή, τα οποία εύλογα θεωρεί ότι περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για σκοπούς διερεύνησης αδικήματος ή σκοπούς απόδειξης ενώπιον δικαστηρίου˙

(ε) να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επιχείρησης, ή τον υπεύθυνο του κέντρου συσκευασίας, ή το πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο ελέγχου και σχετίζεται με την επιχείρηση και έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με θέματα που εξετάζει, στα πλαίσια των εξουσιών του, όπως του παράσχει ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος του κέντρου συσκευασίας ή του υποστατικού ή άλλου χώρου και να του παρέχει κάθε πληροφορία σχετική με θέματα που εξετάζει ή και να του παρέχει πρόσβαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή ή εξοπλισμό αποθήκευσης δεδομένων που σχετίζεται με έγγραφα ή μητρώα, όπως αυτά αναφέρονται πιο πάνω.

(2) Για σκοπούς άσκησης των εξουσιών του, ο Επιθεωρητής δύναται, εάν κρίνει τούτο αναγκαίο, να συνοδεύεται είτε από αστυνομικό είτε από άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο ή τον Αρχιεπιθεωρητή και σε τέτοια περίπτωση, ο υπεύθυνος επιχείρησης, ή ο υπεύθυνος του κέντρου συσκευασίας, ή το πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο ελέγχου και σχετίζεται με την επιχείρηση οφείλει να επιτρέψει την είσοδο στα υποστατικά και του εν λόγω προσώπου.

(3)(α) Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων του παρόντος Νόμου, στις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο κάτω, με ένορκη δήλωση του Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή ή προσώπου εξουσιοδοτημένου από τον Αρχιεπιθεωρητή, δυνατόν να εξασφαλιστεί από το δικαστήριο η έκδοση εντάλματος για έρευνα, σε οποιαδήποτε μέρα και ώρα, στα υποστατικά ή άλλο χώρο, εφόσον αυτό ικανοποιηθεί ότι υπάρχει βάσιμος λόγος ή εύλογη αιτία ότι-

(i) Διενεργήθηκε ή διενεργείται ή πρόκειται να διενεργηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια ή αδίκημα που σχετίζεται με οποιοδήποτε στάδιο εμπορίας των αυγών ή με παράλειψη συμμόρφωσης με διατάξεις του παρόντος Νόμου ή με Διάταγμα ή Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού˙

(ii) στα υποστατικά διατηρούνται, φυλάσσονται βιβλία, έγγραφα ή μητρώα σε οποιαδήποτε μορφή ή σχετική συσκευή ή εξοπλισμός αποθήκευσης δεδομένων, ή οποιαδήποτε αντικείμενα, τα οποία σχετίζονται με τα θέματα που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τεκμήρια ή αποδεικτικά στοιχεία για τη διάπραξη αδικήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου˙

(iii) η είσοδος στα υποστατικά δεν επιτράπηκε ή ενδέχεται να μην επιτραπεί ή πιθανόν να εμποδιστεί˙

(iv) δεν υπάρχουν άτομα στα υποστατικά ή ότι ο υπεύθυνος επιχείρησης απουσιάζει και η αναμονή για την επιστροφή τους δυνατόν να επηρεάσει αρνητικά το σκοπό της έρευνας.

(β) Το ένταλμα έρευνας εξουσιοδοτεί τον συγκεκριμένο Αρχιεπιθεωρητή, ή Επιθεωρητή ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Αρχιεπιθεωρητή και έχει διάρκεια ισχύος ενός μηνός και παρουσιάζεται στον υπεύθυνο επιχείρησης, ή τον υπεύθυνο του κέντρου συσκευασίας, ή σε πρόσωπο που σχετίζεται με την επιχείρηση.

(γ) Το πρόσωπο που εισέρχεται στο υποστατικό ή άλλο χώρο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δύναται να έχει μαζί του ή να συνοδεύεται από τέτοια άλλα πρόσωπα και τέτοιο εξοπλισμό τον οποίο δυνατόν να θεωρήσει απαραίτητο για το συγκεκριμένο σκοπό.

(4) Ο υπεύθυνος επιχείρησης ή ο υπεύθυνος κέντρου συσκευασίας ή άλλο πρόσωπο που σχετίζεται με την επιχείρηση ή άλλο χώρο, οφείλει να παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις, μέσα και πληροφορίες στον Αρχιεπιθεωρητή ή στους Επιθεωρητές, ή στα εξουσιοδοτημένα από τους ίδιους πρόσωπα που τα συνοδεύουν, κατά την άσκηση των εξουσιών τους.

(5)(α)Κάθε Επιθεωρητής ενημερώνει γραπτώς, με έντυπο που καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10, τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο επιχείρησης, ή τον υπεύθυνο κέντρου συσκευασίας, ή το πρόσωπο που βρίσκεται στον χώρο ελέγχου και σχετίζεται με την επιχείρηση, για τα ακόλουθα:

(i) Το αντικείμενο που έχει δεσμευτεί ή έχει παρακρατηθεί δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (1)˙

(ii) την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η δέσμευση ή η παρακράτηση˙

(iii) τους λόγους της δέσμευσης ή της παρακράτησης˙

(iv) τη χρονική περίοδο εντός της οποίας δύναται να υποβάλει αίτηση για την αποδέσμευση ή επιστροφή του εν λόγω αντικειμένου.

(β) Η υποβολή αίτησης για την αποδέσμευση ή επιστροφή του αντικειμένου που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (5), υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παρακράτησης ή δέσμευσης και η Αρμόδια Αρχή οφείλει, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της αίτησης να προβεί στις πιο κάτω ενέργειες:

(i) Να το επιστρέψει˙ ή

(ii) στην περίπτωση αντικειμένου που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), να το παρακρατήσει μέχρις ότου αποδειχθεί ότι κατέστη σύμφωνο με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου· ή

(iii) στην περίπτωση αντικειμένου που αναφέρεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) να το παρακρατήσει για όσο καιρό θεωρεί αναγκαίο για σκοπούς διερεύνησης αδικήματος ή σκοπούς απόδειξης ενώπιον δικαστηρίου,

ειδοποιώντας παράλληλα το αιτούμενο πρόσωπο για τους λόγους της απόφασής της.

(γ) Στην περίπτωση που η αναφερόμενη στην παράγραφο (β) αίτηση υποβληθεί εκπρόθεσμα ή στην περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση, η Αρμόδια Αρχή οφείλει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης, να προβεί στις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (5) ή να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη του αντικειμένου ότι θα το καταστρέψει και στην περίπτωση αυτή τα έξοδα καταστροφής βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων

13.-(1) Η Αρμόδια Αρχή έχει αρμοδιότητα να εξετάζει, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή αυτεπάγγελτα, οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008.

(2) Σε περίπτωση που κατά τη διερεύνηση που διεξάγεται δυνάμει του εδαφίου (1) διαπιστωθεί παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου, η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες:

(α) Να διατάξει ή να συστήσει στο πρόσωπο το οποίο διέπραξε την παράβαση όπως μέσα σε τακτή προθεσμία τερματίσει αυτήν και αποφύγει επανάληψή της στο μέλλον, εγγράφως σε έντυπο το οποίο καθορίζεται με τη προβλεπόμενη στο άρθρο 10 διαδικασία και στο οποίο αναφέρονται-

(i) Οι λόγοι της μη συμμόρφωσης˙

(ii) οι ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί το πρόσωπο, προκειμένου να τερματίσει την παράβαση ή τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ώστε να υπάρχει συμμόρφωση˙ και

(iii) η χρονική προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να γίνει η συμμόρφωση:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η παράβαση τερματίσθηκε πριν την έκδοση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής, η τελευταία βεβαιώνει τη συμμόρφωση του παραβάτη·

(β) να δεσμεύει ή να παρακρατεί οποιοδήποτε αντικείμενο αναφέρεται στις παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 12, αναφορικά με το οποίο ή σε σχέση με το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι δεν τηρείται οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών ή Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους (α), (β), και (γ) του εδαφίου (5) του άρθρου 12·

(γ) να ανακαλεί την έγκριση κέντρου συσκευασίας σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις χορήγησής της δεν πληρούνται ή έπαψαν να ισχύουν·

(δ) να απαιτεί όπως αυγά επανεξαχθούν, ανάλογα με την περίπτωση, στην τρίτη χώρα προέλευσης ή σε άλλη τρίτη χώρα, ή να αποσταλούν στο κράτος μέλος προέλευσης ή να καταστραφούν:

Νοείται ότι τα έξοδα που προκύπτουν, βαρύνουν τον ιδιοκτήτη των κατασχεθέντων αυγών ή τον υπεύθυνο για την παράβαση, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Προτού επιβάλει οποιαδήποτε διοικητική κύρωση, η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει γραπτώς το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της να επιβάλει τη διοικητική κύρωση και τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως παρέχοντάς του το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση της δέσμευσης ή παρακράτησης αντικειμένου που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) οι οποίες εφαρμόζονται μόλις διαπιστωθεί η παράβαση.

Διοικητικό πρόστιμο

14.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία η Αρμόδια Αρχή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με διάταξη του παρόντος Νόμου ή Διατάγματος ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008, δύναται να επιβάλει στο εν λόγω πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000), ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει άλλης νομικής διάταξης.

(2) Προτού επιβάλει οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει γραπτώς το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο και τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως παρέχοντάς του το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης.

(3) Η Αρμόδια Αρχή επιβάλλει το διοικητικό πρόστιμο με αιτιολογημένη απόφασή της η οποία κοινοποιείται στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και στην οποία καθορίζονται-

(α) Η παράβαση ή η παράλειψη συμμόρφωσης για την οποία επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο˙

(β) η χρονική προθεσμία μέσα στην οποία δύναται το επηρεαζόμενο πρόσωπο να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή στον Υπουργό˙ και

(γ) το ποσό και η προθεσμία μέσα στην οποία το επηρεαζόμενο πρόσωπο οφείλει να πληρώσει το διοικητικό πρόστιμο.

Ιεραρχική προσφυγή

15.-(1) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ή άλλη διοικητική κύρωση, δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, του οποίου το συμφέρον επηρεάζεται δυσμενώς, δύναται, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης για επιβολή διοικητικού προστίμου ή άλλης διοικητικής κύρωσης, να προσβάλει τη σχετική πράξη, απόφαση ή οδηγία, με γραπτή και αιτιολογημένη προσφυγή στον Υπουργό.

(2) Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής δυνάμει του εδαφίου (1), ο Υπουργός την εξετάζει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, δυνάμενος κατά την κρίση του να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή.

(3) Ο Υπουργός δύναται να αναθέτει σε λειτουργό ή σε επιτροπή που αποτελείται από λειτουργούς του Υπουργείου του την εξέταση ορισμένων θεμάτων που περιλαμβάνει η προσφυγή και την υποβολή σε αυτόν του πορίσματος της εξέτασης αυτής, πριν από την έκδοση της απόφασής του επί της προσφυγής.

Αδικήματα και ποινές

16.-(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) Παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών και Διαταγμάτων ή του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1308/2013 ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008· ή

(β) παρεμποδίζει την Αρμόδια Αρχή ή τον Αρχιεπιθεωρητή ή τον Επιθεωρητή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, στην εκτέλεση των καθηκόντων τους ˙ ή

(γ) σκόπιμα κωλυσιεργεί ή παραπλανεί με οποιονδήποτε τρόπο Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ενεργεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και των εξουσιών που τους ανατίθενται με βάση τον παρόντα Νόμο ˙ ή

(δ) αρνείται να παράσχει στον Αρχιεπιθεωρητή ή σε Επιθεωρητή ή σε πρόσωπο που τον συνοδεύει, ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος των υποστατικών ή πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα που σχετίζονται με την επιχείρηση με βάση τον παρόντα Νόμο ˙ ή

(ε) αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλα δεδομένα ή παρέχει ψευδή, αναληθή, παραπλανητικά στοιχεία ή πληροφορίες ή έγγραφα ή αρχεία· ή

(στ) αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οδηγία ή αξίωση Επιθεωρητή ˙ ή

(ζ) πωλεί ή εκθέτει προς πώληση ή παραδίδει αυγά σε μη εγκεκριμένα κέντρα συσκευασίας ή διευκολύνει τρίτους προς διάπραξη τέτοιων αδικημάτων ή πωλεί αυγά ή προτίθεται να πωλήσει αυγά που δεν πληρούν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών ή Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1308/2013 ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008· ή

(η) παραλαμβάνει, ταξινομεί, συσκευάζει, ωοσκοπεί, τοποθετεί σήμανση, αποθηκεύει ή πωλεί ή με άλλο τρόπο εμπορεύεται αυγά παραγωγών ή κέντρων συσκευασίας που δεν πληρούν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου· ή

(θ) αλλοιώνει, παραποιεί, παραβιάζει, καταστρέφει, νοθεύει ή με οποιονδήποτε τρόπο επεμβαίνει σε οποιοδήποτε αντικείμενο που δεσμεύτηκε ή παρακρατήθηκε δυνάμει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 12 για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δυο (2) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και τις δύο αυτές ποινές.

(2) Το εκδικάζον δικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε ποινή επιβλήθηκε δυνάμει του εδαφίου (1), να διατάξει όπως τα αυγά κατασχεθούν, καταστραφούν ή τύχουν οποιασδήποτε άλλης μεταχείρισης ή και να διατάξει το κλείσιμο των κέντρων συσκευασίας ή άλλων εγκαταστάσεων σε σχέση με τα οποία ή εντός των οποίων διεπράχθη το αδίκημα.

(3) Σε περίπτωση που το εκδικάζον δικαστήριο καταδικάσει πρόσωπο για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, έχει εξουσία επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη διαταγή, να διατάξει το καταδικαζόμενο πρόσωπο ή ανάλογα με την περίπτωση, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συμφέρον επί των αντικειμένων που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 12, να αποζημιώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιαδήποτε δαπάνη στην οποία αυτή υποβλήθηκε σε σχέση με οποιαδήποτε παρακράτηση, δέσμευση ή καταστροφή των εν λόγω αντικειμένων που διενεργήθηκε από ή για λογαριασμό της Αρμόδιας Αρχής.

Έκδοση Κανονισμών

17.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να ρυθμίζουν ή να καθορίζουν οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τις απαιτήσεις σήμανσης των αυγών και των συσκευασιών αυτών˙

(β) τους ελέγχους, ιδίως όσον αφορά τη σήμανση, συσκευασία και εμπορία των αυγών˙

(γ) τον καθορισμό τελών για την έγκριση κέντρου συσκευασίας·

(δ) την παραχώρηση παρεκκλίσεων που προκύπτουν μέσα από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1308/2013 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008.

Έκδοση Διαταγμάτων

18. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τον καθορισμό τεχνικών θεμάτων που χρήζουν ρύθμισης δυνάμει του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 ή για τροποποίηση ή αντικατάσταση των Παραρτημάτων του παρόντος Νόμου ή των Παραρτημάτων των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Κατάργηση

19.-(1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία των Βρώσιμων Αυγών Νόμος του 2004, καταργείται.

(2) Διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, πιστοποιητικά, εγκρίσεις ή άδειες ή οποιεσδήποτε πράξεις έγιναν ή χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του καταργούμενου Νόμου, λογίζεται ότι έγιναν ή χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και διατηρούνται σε ισχύ στο βαθμό που δεν συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου ανακληθούν, καταργηθούν, τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν.

(3) Αιτήσεις, άδειες, εγκρίσεις των οποίων, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκκρεμεί η εξέταση τυγχάνουν χειρισμού και αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πατήστε εδώ για το Παράρτημα.