Επιβολή διοικητικών κυρώσεων

13.-(1) Η Αρμόδια Αρχή έχει αρμοδιότητα να εξετάζει, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή αυτεπάγγελτα, οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008.

(2) Σε περίπτωση που κατά τη διερεύνηση που διεξάγεται δυνάμει του εδαφίου (1) διαπιστωθεί παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου, η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες:

(α) Να διατάξει ή να συστήσει στο πρόσωπο το οποίο διέπραξε την παράβαση όπως μέσα σε τακτή προθεσμία τερματίσει αυτήν και αποφύγει επανάληψή της στο μέλλον, εγγράφως σε έντυπο το οποίο καθορίζεται με τη προβλεπόμενη στο άρθρο 10 διαδικασία και στο οποίο αναφέρονται-

(i) Οι λόγοι της μη συμμόρφωσης˙

(ii) οι ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί το πρόσωπο, προκειμένου να τερματίσει την παράβαση ή τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ώστε να υπάρχει συμμόρφωση˙ και

(iii) η χρονική προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να γίνει η συμμόρφωση:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η παράβαση τερματίσθηκε πριν την έκδοση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής, η τελευταία βεβαιώνει τη συμμόρφωση του παραβάτη·

(β) να δεσμεύει ή να παρακρατεί οποιοδήποτε αντικείμενο αναφέρεται στις παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 12, αναφορικά με το οποίο ή σε σχέση με το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι δεν τηρείται οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών ή Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους (α), (β), και (γ) του εδαφίου (5) του άρθρου 12·

(γ) να ανακαλεί την έγκριση κέντρου συσκευασίας σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις χορήγησής της δεν πληρούνται ή έπαψαν να ισχύουν·

(δ) να απαιτεί όπως αυγά επανεξαχθούν, ανάλογα με την περίπτωση, στην τρίτη χώρα προέλευσης ή σε άλλη τρίτη χώρα, ή να αποσταλούν στο κράτος μέλος προέλευσης ή να καταστραφούν:

Νοείται ότι τα έξοδα που προκύπτουν, βαρύνουν τον ιδιοκτήτη των κατασχεθέντων αυγών ή τον υπεύθυνο για την παράβαση, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Προτού επιβάλει οποιαδήποτε διοικητική κύρωση, η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει γραπτώς το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της να επιβάλει τη διοικητική κύρωση και τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως παρέχοντάς του το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση της δέσμευσης ή παρακράτησης αντικειμένου που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) οι οποίες εφαρμόζονται μόλις διαπιστωθεί η παράβαση.