Διοικητικό πρόστιμο

14.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία η Αρμόδια Αρχή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με διάταξη του παρόντος Νόμου ή Διατάγματος ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008, δύναται να επιβάλει στο εν λόγω πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000), ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει άλλης νομικής διάταξης.

(2) Προτού επιβάλει οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει γραπτώς το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο και τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως παρέχοντάς του το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης.

(3) Η Αρμόδια Αρχή επιβάλλει το διοικητικό πρόστιμο με αιτιολογημένη απόφασή της η οποία κοινοποιείται στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και στην οποία καθορίζονται-

(α) Η παράβαση ή η παράλειψη συμμόρφωσης για την οποία επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο˙

(β) η χρονική προθεσμία μέσα στην οποία δύναται το επηρεαζόμενο πρόσωπο να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή στον Υπουργό˙ και

(γ) το ποσό και η προθεσμία μέσα στην οποία το επηρεαζόμενο πρόσωπο οφείλει να πληρώσει το διοικητικό πρόστιμο.