Ιεραρχική προσφυγή

15.-(1) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ή άλλη διοικητική κύρωση, δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, του οποίου το συμφέρον επηρεάζεται δυσμενώς, δύναται, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης για επιβολή διοικητικού προστίμου ή άλλης διοικητικής κύρωσης, να προσβάλει τη σχετική πράξη, απόφαση ή οδηγία, με γραπτή και αιτιολογημένη προσφυγή στον Υπουργό.

(2) Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής δυνάμει του εδαφίου (1), ο Υπουργός την εξετάζει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, δυνάμενος κατά την κρίση του να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή.

(3) Ο Υπουργός δύναται να αναθέτει σε λειτουργό ή σε επιτροπή που αποτελείται από λειτουργούς του Υπουργείου του την εξέταση ορισμένων θεμάτων που περιλαμβάνει η προσφυγή και την υποβολή σε αυτόν του πορίσματος της εξέτασης αυτής, πριν από την έκδοση της απόφασής του επί της προσφυγής.