Αδικήματα και ποινές

16.-(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) Παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών και Διαταγμάτων ή του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1308/2013 ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008· ή

(β) παρεμποδίζει την Αρμόδια Αρχή ή τον Αρχιεπιθεωρητή ή τον Επιθεωρητή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, στην εκτέλεση των καθηκόντων τους ˙ ή

(γ) σκόπιμα κωλυσιεργεί ή παραπλανεί με οποιονδήποτε τρόπο Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ενεργεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και των εξουσιών που τους ανατίθενται με βάση τον παρόντα Νόμο ˙ ή

(δ) αρνείται να παράσχει στον Αρχιεπιθεωρητή ή σε Επιθεωρητή ή σε πρόσωπο που τον συνοδεύει, ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος των υποστατικών ή πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα που σχετίζονται με την επιχείρηση με βάση τον παρόντα Νόμο ˙ ή

(ε) αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλα δεδομένα ή παρέχει ψευδή, αναληθή, παραπλανητικά στοιχεία ή πληροφορίες ή έγγραφα ή αρχεία· ή

(στ) αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οδηγία ή αξίωση Επιθεωρητή ˙ ή

(ζ) πωλεί ή εκθέτει προς πώληση ή παραδίδει αυγά σε μη εγκεκριμένα κέντρα συσκευασίας ή διευκολύνει τρίτους προς διάπραξη τέτοιων αδικημάτων ή πωλεί αυγά ή προτίθεται να πωλήσει αυγά που δεν πληρούν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών ή Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1308/2013 ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008· ή

(η) παραλαμβάνει, ταξινομεί, συσκευάζει, ωοσκοπεί, τοποθετεί σήμανση, αποθηκεύει ή πωλεί ή με άλλο τρόπο εμπορεύεται αυγά παραγωγών ή κέντρων συσκευασίας που δεν πληρούν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου· ή

(θ) αλλοιώνει, παραποιεί, παραβιάζει, καταστρέφει, νοθεύει ή με οποιονδήποτε τρόπο επεμβαίνει σε οποιοδήποτε αντικείμενο που δεσμεύτηκε ή παρακρατήθηκε δυνάμει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 12 για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δυο (2) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και τις δύο αυτές ποινές.

(2) Το εκδικάζον δικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε ποινή επιβλήθηκε δυνάμει του εδαφίου (1), να διατάξει όπως τα αυγά κατασχεθούν, καταστραφούν ή τύχουν οποιασδήποτε άλλης μεταχείρισης ή και να διατάξει το κλείσιμο των κέντρων συσκευασίας ή άλλων εγκαταστάσεων σε σχέση με τα οποία ή εντός των οποίων διεπράχθη το αδίκημα.

(3) Σε περίπτωση που το εκδικάζον δικαστήριο καταδικάσει πρόσωπο για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, έχει εξουσία επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη διαταγή, να διατάξει το καταδικαζόμενο πρόσωπο ή ανάλογα με την περίπτωση, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συμφέρον επί των αντικειμένων που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 12, να αποζημιώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιαδήποτε δαπάνη στην οποία αυτή υποβλήθηκε σε σχέση με οποιαδήποτε παρακράτηση, δέσμευση ή καταστροφή των εν λόγω αντικειμένων που διενεργήθηκε από ή για λογαριασμό της Αρμόδιας Αρχής.