Έκδοση Κανονισμών

17.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να ρυθμίζουν ή να καθορίζουν οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τις απαιτήσεις σήμανσης των αυγών και των συσκευασιών αυτών˙

(β) τους ελέγχους, ιδίως όσον αφορά τη σήμανση, συσκευασία και εμπορία των αυγών˙

(γ) τον καθορισμό τελών για την έγκριση κέντρου συσκευασίας·

(δ) την παραχώρηση παρεκκλίσεων που προκύπτουν μέσα από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1308/2013 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008.