Έκδοση Διαταγμάτων

18. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τον καθορισμό τεχνικών θεμάτων που χρήζουν ρύθμισης δυνάμει του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 ή για τροποποίηση ή αντικατάσταση των Παραρτημάτων του παρόντος Νόμου ή των Παραρτημάτων των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.