Κατάργηση

19.-(1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία των Βρώσιμων Αυγών Νόμος του 2004, καταργείται.

(2) Διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, πιστοποιητικά, εγκρίσεις ή άδειες ή οποιεσδήποτε πράξεις έγιναν ή χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του καταργούμενου Νόμου, λογίζεται ότι έγιναν ή χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και διατηρούνται σε ισχύ στο βαθμό που δεν συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου ανακληθούν, καταργηθούν, τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν.

(3) Αιτήσεις, άδειες, εγκρίσεις των οποίων, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκκρεμεί η εξέταση τυγχάνουν χειρισμού και αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.