Εξουσίες Επιθεωρητών

12.-(1)Ο Επιθεωρητής έχει εξουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.589/2008 και αφού επιδείξει την ταυτότητα με την οποία έχει εφοδιαστεί, σε κάθε εύλογο χρόνο και σε όλα τα στάδια της εμπορίας των αυγών να προβαίνει στις πιο κάτω πράξεις ελέγχου:

(α) Να εισέρχεται, να επιθεωρεί, να ερευνά και να διενεργεί έλεγχο σε οποιοδήποτε κέντρο συσκευασίας, υποστατικό, αγροτεμάχιο, περιοχή, μηχάνημα ή εξοπλισμό, μεταφορικό μέσο ή άλλο χώρο, εξαιρουμένου οποιουδήποτε χώρου χρησιμοποιείται ως κατοικία, στο οποίο έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι παράγονται ή σημαίνονται ή συσκευάζονται ή αποθηκεύονται ή διατίθενται ή πρόκειται να διατεθούν στην αγορά ή χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αυγά και-

(i) Να ανοίγει και να ελέγχει κιβώτια μεταφοράς και συσκευασίες, τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μεταφέρουν ή περιέχουν αυγά˙

(ii) να διεξάγει ή να φροντίζει για τη διεξαγωγή των δοκιμών, αναλύσεων, ελέγχων και μετρήσεων που κρίνονται αναγκαίες για την άσκηση των εξουσιών του˙

(iii) να έχει πρόσβαση, να επιθεωρεί και να ελέγχει έγγραφα, ή μητρώα, όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα 20, 21 και 22 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008, σε οποιαδήποτε μορφή διατηρούνται, ή άλλα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με θέματα που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο και να τα αντιγράφει επιτόπου, με οποιοδήποτε μέσο, ή να τα απομακρύνει για να γίνει δυνατή η αντιγραφή τους˙

(iv) να έχει πρόσβαση, να επιθεωρεί και να ελέγχει δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες που βρίσκονται σε έντυπη, ηλεκτρονική μορφή ή σχετική συσκευή ή εξοπλισμό αποθήκευσης δεδομένων που σχετίζεται με τα έγγραφα ή τα μητρώα που αναφέρονται πιο πάνω, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που έχουν διαγραφεί˙

(v) σε περίπτωση που κάποιο έγγραφο ή μητρώο βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή, δύναται να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επιχείρησης ή το πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο που διεξάγεται ο έλεγχος και σχετίζεται με την επιχείρηση, να του το προσκομίσει σε μορφή την οποία να είναι σε θέση να μεταφέρει μαζί του·

(vi) να προβαίνει, στα πλαίσια των ελέγχων που κρίνει αναγκαίους, σε κινηματογραφήσεις ή φωτογραφήσεις·

(β) να δίνει οδηγίες όπως το κέντρο συσκευασίας, υποστατικό, αγροτεμάχιο, περιοχή, μηχάνημα ή εξοπλισμός, μεταφορικό μέσο ή άλλος χώρος στον οποίο εισέρχεται, να παραμένουν ως έχουν, για όσο χρόνο θεωρεί εύλογα αναγκαίο για το σκοπό ελέγχου ή έρευνας που θα διενεργήσει μέσα στα πλαίσια των εξουσιών του˙

(γ) να παρακρατεί ή να δεσμεύει αυγά, συσκευασίες ή κιβώτια μεταφοράς αυγών και τύπους σήμανσης αυγών, αναφορικά με τα οποία ή σε σχέση με τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει παραβιασθεί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 για σκοπούς διερεύνησης αδικήματος ή σκοπούς απόδειξης ενώπιον του δικαστηρίου:

Νοείται ότι για τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου ο Επιθεωρητής δύναται να τοποθετήσει ταινία σε κιβώτια μεταφοράς ή σε συσκευασίες αυγών ή να μεριμνήσει με οποιοδήποτε τρόπο για την εξασφάλιση της μη παραβίασης του περιεχομένου τους˙

(δ) να παρακρατεί ή να δεσμεύει έγγραφα, μητρώα, στοιχεία ή πληροφορίες ή δεδομένα, σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή, τα οποία εύλογα θεωρεί ότι περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για σκοπούς διερεύνησης αδικήματος ή σκοπούς απόδειξης ενώπιον δικαστηρίου˙

(ε) να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επιχείρησης, ή τον υπεύθυνο του κέντρου συσκευασίας, ή το πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο ελέγχου και σχετίζεται με την επιχείρηση και έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με θέματα που εξετάζει, στα πλαίσια των εξουσιών του, όπως του παράσχει ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος του κέντρου συσκευασίας ή του υποστατικού ή άλλου χώρου και να του παρέχει κάθε πληροφορία σχετική με θέματα που εξετάζει ή και να του παρέχει πρόσβαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή ή εξοπλισμό αποθήκευσης δεδομένων που σχετίζεται με έγγραφα ή μητρώα, όπως αυτά αναφέρονται πιο πάνω.

(2) Για σκοπούς άσκησης των εξουσιών του, ο Επιθεωρητής δύναται, εάν κρίνει τούτο αναγκαίο, να συνοδεύεται είτε από αστυνομικό είτε από άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο ή τον Αρχιεπιθεωρητή και σε τέτοια περίπτωση, ο υπεύθυνος επιχείρησης, ή ο υπεύθυνος του κέντρου συσκευασίας, ή το πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο ελέγχου και σχετίζεται με την επιχείρηση οφείλει να επιτρέψει την είσοδο στα υποστατικά και του εν λόγω προσώπου.

(3)(α) Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων του παρόντος Νόμου, στις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο κάτω, με ένορκη δήλωση του Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή ή προσώπου εξουσιοδοτημένου από τον Αρχιεπιθεωρητή, δυνατόν να εξασφαλιστεί από το δικαστήριο η έκδοση εντάλματος για έρευνα, σε οποιαδήποτε μέρα και ώρα, στα υποστατικά ή άλλο χώρο, εφόσον αυτό ικανοποιηθεί ότι υπάρχει βάσιμος λόγος ή εύλογη αιτία ότι-

(i) Διενεργήθηκε ή διενεργείται ή πρόκειται να διενεργηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια ή αδίκημα που σχετίζεται με οποιοδήποτε στάδιο εμπορίας των αυγών ή με παράλειψη συμμόρφωσης με διατάξεις του παρόντος Νόμου ή με Διάταγμα ή Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού˙

(ii) στα υποστατικά διατηρούνται, φυλάσσονται βιβλία, έγγραφα ή μητρώα σε οποιαδήποτε μορφή ή σχετική συσκευή ή εξοπλισμός αποθήκευσης δεδομένων, ή οποιαδήποτε αντικείμενα, τα οποία σχετίζονται με τα θέματα που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τεκμήρια ή αποδεικτικά στοιχεία για τη διάπραξη αδικήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου˙

(iii) η είσοδος στα υποστατικά δεν επιτράπηκε ή ενδέχεται να μην επιτραπεί ή πιθανόν να εμποδιστεί˙

(iv) δεν υπάρχουν άτομα στα υποστατικά ή ότι ο υπεύθυνος επιχείρησης απουσιάζει και η αναμονή για την επιστροφή τους δυνατόν να επηρεάσει αρνητικά το σκοπό της έρευνας.

(β) Το ένταλμα έρευνας εξουσιοδοτεί τον συγκεκριμένο Αρχιεπιθεωρητή, ή Επιθεωρητή ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Αρχιεπιθεωρητή και έχει διάρκεια ισχύος ενός μηνός και παρουσιάζεται στον υπεύθυνο επιχείρησης, ή τον υπεύθυνο του κέντρου συσκευασίας, ή σε πρόσωπο που σχετίζεται με την επιχείρηση.

(γ) Το πρόσωπο που εισέρχεται στο υποστατικό ή άλλο χώρο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δύναται να έχει μαζί του ή να συνοδεύεται από τέτοια άλλα πρόσωπα και τέτοιο εξοπλισμό τον οποίο δυνατόν να θεωρήσει απαραίτητο για το συγκεκριμένο σκοπό.

(4) Ο υπεύθυνος επιχείρησης ή ο υπεύθυνος κέντρου συσκευασίας ή άλλο πρόσωπο που σχετίζεται με την επιχείρηση ή άλλο χώρο, οφείλει να παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις, μέσα και πληροφορίες στον Αρχιεπιθεωρητή ή στους Επιθεωρητές, ή στα εξουσιοδοτημένα από τους ίδιους πρόσωπα που τα συνοδεύουν, κατά την άσκηση των εξουσιών τους.

(5)(α)Κάθε Επιθεωρητής ενημερώνει γραπτώς, με έντυπο που καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10, τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο επιχείρησης, ή τον υπεύθυνο κέντρου συσκευασίας, ή το πρόσωπο που βρίσκεται στον χώρο ελέγχου και σχετίζεται με την επιχείρηση, για τα ακόλουθα:

(i) Το αντικείμενο που έχει δεσμευτεί ή έχει παρακρατηθεί δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (1)˙

(ii) την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η δέσμευση ή η παρακράτηση˙

(iii) τους λόγους της δέσμευσης ή της παρακράτησης˙

(iv) τη χρονική περίοδο εντός της οποίας δύναται να υποβάλει αίτηση για την αποδέσμευση ή επιστροφή του εν λόγω αντικειμένου.

(β) Η υποβολή αίτησης για την αποδέσμευση ή επιστροφή του αντικειμένου που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (5), υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παρακράτησης ή δέσμευσης και η Αρμόδια Αρχή οφείλει, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της αίτησης να προβεί στις πιο κάτω ενέργειες:

(i) Να το επιστρέψει˙ ή

(ii) στην περίπτωση αντικειμένου που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), να το παρακρατήσει μέχρις ότου αποδειχθεί ότι κατέστη σύμφωνο με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου· ή

(iii) στην περίπτωση αντικειμένου που αναφέρεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) να το παρακρατήσει για όσο καιρό θεωρεί αναγκαίο για σκοπούς διερεύνησης αδικήματος ή σκοπούς απόδειξης ενώπιον δικαστηρίου,

ειδοποιώντας παράλληλα το αιτούμενο πρόσωπο για τους λόγους της απόφασής της.

(γ) Στην περίπτωση που η αναφερόμενη στην παράγραφο (β) αίτηση υποβληθεί εκπρόθεσμα ή στην περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση, η Αρμόδια Αρχή οφείλει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης, να προβεί στις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (5) ή να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη του αντικειμένου ότι θα το καταστρέψει και στην περίπτωση αυτή τα έξοδα καταστροφής βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.