Ορισμός Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητών

11.-(1) Ο Υπουργός, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει λειτουργούς που υπηρετούν στην Αρμόδια Αρχή ή σε άλλο Τμήμα ή Υπηρεσία του Υπουργείου του, ως Επιθεωρητές, για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων.

(2) Ο Υπουργός, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει έναν εκ των Επιθεωρητών που ορίζονται δυνάμει του εδαφίου (1) ως Αρχιεπιθεωρητή.

(3) Οι Επιθεωρητές τελούν υπό την επίβλεψη του Αρχιεπιθεωρητή ο οποίος ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Επιθεωρητές εκτελούν τα καθήκοντα και ασκούν τις εξουσίες που τους παρέχονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(4) Κάθε Επιθεωρητής εφοδιάζεται με κατάλληλη ταυτότητα για σκοπούς αναγνώρισης της ιδιότητάς του.

(5) Ο Επιθεωρητής εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται με αμερόληπτο, εχέμυθο, ουδέτερο, καλόπιστο, διαφανή και ανεξάρτητο τρόπο, διαχειρίζεται ως εμπιστευτική κάθε πληροφορία που περιέρχεται εις γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και δεν επιτρέπεται να έχει προσωπικό ή άλλο όφελος που δυνατόν να επηρεάσει το αμερόληπτο της κρίσης του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.