Ταξινόμηση και σήμανση αυγών

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, τα αυγά ταξινομούνται ανά ποιότητα και βάρος και σημαίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους VI, του Παραρτήματος VII του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008.