Παρεκκλίσεις στην ταξινόμηση και σήμανση των αυγών

4.-(1)Σύμφωνα με τη παράγραφο 2, σημείο Ι, του Μέρους VI, του Παραρτήματος VII του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, τα αυγά δύναται να μην σημαίνονται και να μην ταξινομούνται σε κλάσεις ανά ποιότητα και βάρος εφόσον αυτά πωλούνται απευθείας από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή-

(α) Στη μονάδα παραγωγής˙ ή

(β) με πώληση κατ’ οίκον στην περιφέρεια παραγωγής˙ ή

(γ) σε τοπική λαϊκή αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι-

(i) ο παραγωγός εκτρέφει έως και πενήντα (50) ωοπαραγωγές όρνιθες, και

(ii) στο σημείο πώλησης αναγράφονται η επωνυμία και η διεύθυνση του παραγωγού.

Νοείται ότι όταν παραγωγός επιλέξει να προβεί σε πώληση αυγών σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) δεν χρησιμοποιούνται οι κλάσεις ποιότητας και βάρους.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008, ο επιχειρηματίας που πωλεί τα αυγά απ’ ευθείας από τη μονάδα παραγωγής στη βιομηχανία τροφίμων δύναται να απαλλάσσεται από την υποχρέωση σήμανσης των αυγών, αφού προηγουμένως υποβάλει σχετική αίτηση στην Αρμόδια Αρχή, σε έντυπο που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10.

(3) Τα αυγά της κατηγορίας Β δεν απαιτείται να σημαίνονται με τον κωδικό παραγωγού ή/και με άλλη ένδειξη, εφόσον διατίθενται στο εμπόριο αποκλειστικά και μόνο στο έδαφος της Δημοκρατίας.

(4) Τα εδάφια (1), (2) και (3) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε σχέση με αυγά που θεωρούνται ως κατηγορίας Β δυνάμει του σημείου α) της δεύτερης υποπαραγράφου του Μέρους Δ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003.