Βοσκότοποι στον υπαίθριο χώρο

5. Για σκοπούς εφαρμογής του σημείου 1β) του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 επιτρέπεται η χρήση βοσκοτόπων στον υπαίθριο χώρο που διατίθεται για τις όρνιθες.