Εξουσίες της Αρμόδιας Αρχής

6. (1)Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να-

(α) Παραλαμβάνει και να αξιολογεί τα στοιχεία των αιτήσεων των κέντρων συσκευασίας που υποβάλλονται για έγκριση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008˙

(β) διενεργεί ελέγχους, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008·

(γ) παρέχει έγκριση στα κέντρα συσκευασίας προκειμένου να ταξινομούν και να συσκευάζουν τα αυγά και να επισημαίνουν τις συσκευασίες τους˙

(δ) ανακαλεί οποτεδήποτε την πιο πάνω έγκριση σε περίπτωση που παύσουν να πληρούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.589/2008.

(2) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής των δυνάμει του παρόντος Νόμου επιβαλλομένων από την Αρμόδια Αρχή διοικητικών προστίμων ή οποιασδήποτε δαπάνης στην οποία υποβλήθηκε η Αρμόδια Αρχή σε σχέση με οποιαδήποτε παρακράτηση, δέσμευση ή καταστροφή αντικειμένων που διενεργήθηκε από αυτήν ή για λογαριασμό της, η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλομένου ποσού ως αστικού χρέους οφειλομένου προς την Δημοκρατία.